Ε.2088/16.12.2022

Κοινοποίηση της υπό στοιχεία Α.1161 / 09.11.2022 Κ.Υ.Α. και παροχή οδηγιών για την εφαρμογή της.

 

ΑΑΔΕ

Ι. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΦΠΑ

ΤΜΗΜΑ Β ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Πληροφορίες: Μ. Ανδρούτσου

Τηλέφωνο: 210 6987413

E-Mail: finexcis@aade.gr

 

ΙΙ. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ TOY ΚΡΑΤΟΥΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΚΟΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ (Α’) ΑΛΚΟΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΜΕ ΑΛΚΟΟΛΗ

Πληροφορίες: Σ. Χατζηγεωργίου

Τηλέφωνο: 210 6479222

E-Mail: dat.gcsl@aade.gr

Url: www.aade.gr

 

ΣΧΕΤ:

α) H παρ. Ε’ του άρθρου 7 του ν. 2969/2001 (Α’281),

β) Η υπό στοιχεία Α.1102/27-7-2022 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών (Β’ 4073)

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Η εγκύκλιος αφορά στην παροχή οδηγιών για την εφαρμογή της υπό στοιχεία Α.1161/09-11-2022 κοινής απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με θέμα «Οριοθέτηση των περιοχών στις οποίες οι καλλιέργειες επιτραπέζιων ποικιλιών σταφυλιών επλήγησαν το έτος 2022 από φυσικά φαινόμενα -Καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων για τη χορήγηση άδειας απόσταξης των εν λόγω πρώτων υλών στο πλαίσιο του καθεστώτος λειτουργίας των διήμερων μικρών αποσταγματοποιών της παρ. 5 του άρθρου 5 του ν. 2969/2001 (Α’281) καθώς και της απόδοσης αυτών σε λίτρα άνυδρης αιθυλικής αλκοόλης» η οποία έχει εφαρμογή από την 14-11-2022.

 

Β) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Με την παρούσα εγκύκλιο παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή της υπό στοιχεία Α.1161/09-11-2022 κοινής απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με την οποία καθορίζονται

α) οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση άδειας απόσταξης στο πλαίσιο του καθεστώτος λειτουργίας των διήμερων μικρών αποσταγματοποιών των επιτραπέζιων ποικιλιών σταφυλιών των περιοχών που επλήγησαν το έτος 2022 από φυσικά φαινόμενα και

β) η απόδοση των επιτραπέζιων ποικιλιών σταφυλιών σε λίτρα άνυδρης αιθυλικής αλκοόλης.

 

Γ) ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η παρούσα εγκύκλιος αφορά τους διήμερους μικρούς αποσταγματοποιούς όπως αυτοί ορίζονται στην παρ. 5 του άρθρου 5 του ν.2969/2001 καθώς και τα πρόσωπα τα οποία κατέχουν άμβικες χωρητικότητας μέχρι 130 λίτρα για χρήση από τους εν λόγω παραγωγούς. Επιπλέον αφορά τις Τελωνειακές Αρχές και τις Χημικές Υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, οι οποίες είναι αρμόδιες για την εφαρμογή της υπό στοιχεία Α.1161/09-11-2022 Κ.Υ.Α. (Β’5800).

 

Σκοπός της παρούσας εγκυκλίου είναι η ενημέρωση των προσώπων που δραστηριοποιούνται στο πλαίσιο του καθεστώτος λειτουργίας των διήμερων μικρών αποσταγματοποιών και η παροχή οδηγιών στις αρμόδιες υπηρεσίες της ΑΑΔΕ για θέματα που άπτονται της εφαρμογής της υπό στοιχεία Α.1161/09-11-2022 κοινής απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β’ 5800) προκειμένου για την ενιαία και ομοιόμορφη εφαρμογή της.

 

Ειδικότερα:

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.2969/2001 «Αιθυλική αλκοόλη και αλκοολούχα προϊόντα» (Α’281) και ειδικότερα τις διατάξεις της περ. γ ‘της υποπαρ. 2 της παρ. Ε του άρθρου 7 του νόμου αυτού, παρέχεται η δυνατότητα σε εξαιρετικές περιπτώσεις για συγκεκριμένο διάστημα και μόνο για περιοχές στις οποίες οι καλλιέργειες επιτραπέζιων ποικιλιών σταφυλιών έχουν πληγεί από φυσικά φαινόμενα με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, να επιτρέπεται η απόσταξή τους και να καθορίζεται η απόδοση αυτών σε λίτρα άνυδρης αιθυλικής αλκοόλης.

 

Με την κοινοποιούμενη Κ.Υ.Α., η οποία εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση της ανωτέρω αναφερόμενης διάταξης, καθορίζονται τα ακόλουθα:

 

  1. Κατά την τρέχουσα αποστακτική περίοδο (2022-2023) παρέχεται η δυνατότητα χορήγησης άδειας απόσταξης κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. Ε του άρθρου 7 του ν. 2969/2001 και του άρθρου 82 του ν. 2960/2001 στους αμπελοκαλλιεργητές κατόχους επιτραπέζιων ποικιλιών σταφυλιών των οποίων τα αμπελοτεμάχια είναι καταχωρημένα στο Αμπελουργικό Μητρώο, που τηρείται στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τις περιφερειακές ενότητες Καβάλας, Ξάνθης, Ροδόπης, Έβρου, Δράμας, Θεσσαλονίκης, Ημαθίας, Κιλκίς, Πέλλας, Πιερίας, Σερρών, Χαλκιδικής, Καστοριάς, Φλώρινας, Κοζάνης, Γρεβενών, Λάρισας, Τρικάλων, Καρδίτσας, Μαγνησίας, Αχαΐας, Αιτωλοακαρνανίας, Ηλείας, Αργολίδος, Αρκαδίας, Κορινθίας, Μεσσηνίας, Φθιώτιδας, Ευβοίας, Βοιωτίας, Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύμνου, Χανίων, Δωδεκανήσου, Αττικής και Κεφαλληνίας, στις οποίες τα ακραία φυσικά φαινόμενα προξένησαν ζημιές στις φυτεμένες με επιτραπέζιες ποικιλίες εκτάσεις αμπέλου εφαρμόζοντας αναλογικά τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία Α.1102/27-07-2022 Α.Υ.Ο. (άρθρα 3 και 4).

 

  1. Για τη βεβαίωση και είσπραξη του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης που αναλογεί στο παραγόμενο προϊόν απόσταξης και τη χορήγηση της σχετικής άδειας υποβάλλεται Δήλωση Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης με την οποία συνυποβάλλονται:

 

  • Η Αίτηση- Δήλωση του διήμερου μικρού αποσταγματοποιού της παρ. 4 του άρθρου 13 της υπό στοιχεία Α.1102/07-07-2022 Α.Υ.Ο, η οποία συμπληρώνεται μόνο ως προς τα στοιχεία της περ. α’ αυτής καθώς και η προβλεπόμενη στην περ. γ΄ της προαναφερόμενης παρ. 4, βεβαίωση του οικείου δήμου αναφορικά με την ιδιότητα του παραγωγού, την θέση και την έκταση του κτήματος καθώς και την ποσότητα των πρώτων υλών που παρήχθησαν μαζί με την εκτύπωση της σχετικής δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9) για την απόδειξη της κατοχής του αγροτεμαχίου ή ιδιωτικό συμφωνητικό στην περίπτωση εκμετάλλευσης από τρίτο (άρθρο 4) .

 

  • Εκτυπωμένη καρτέλα της αμπελουργικής εκμετάλλευσης (άρθρο 3).

 

  1. Εφόσον το καθορισμένο δίμηνο απόσταξης για τις εν λόγω περιφερειακές ενότητες δεν επαρκεί επιτρέπεται η παράταση αυτού για ένα ακόμη μήνα βάσει των διατάξεων της υποπαρ. 1 της παρ. Ε του άρθρου 7 του ν. 2969/2001 (άρθρο 4)

 

  1. Ο συντελεστής απόδοσης των εν λόγω πρώτων υλών (επιτραπέζιες ποικιλίες σταφυλιών) καθορίζεται σε 10 λίτρα άνυδρης αιθυλικής αλκοόλης ανά 100 χιλιόγραμμα σταφυλιών και η μέγιστη ποσότητα σταφυλιών που δύναται να τύχει απόσταξης δεν υπερβαίνει τα 5.000 χιλιόγραμμα (άρθρο 5).

 

Τέλος, επισημαίνεται ότι σε κάθε περίπτωση η συνολικά παραγόμενη ποσότητα προϊόντος απόσταξης, με τη χρήση όλων των επιτρεπόμενων πρώτων υλών (και κάθε δυνατού συνδυασμού αυτών), εκφρασμένη σε λίτρα άνυδρης αλκοόλης για κάθε παραγωγό δεν δύναται να υπερβαίνει τα 500 λίτρα.

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ Α.Α.Δ.Ε.

ΓΕΩΡΓ. ΠΙΤΣΙΛΗΣ