Ε. 2021 / 27.03.2024

Κοινοποίηση του καταλόγου των χρυσών νομισμάτων που πληρούν τα κριτήρια του επενδυτικού χρυσού, σύμφωνα με το άρθρο 47 του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν. 2859/2000, Α’248), με ισχύ για το έτος 2024.

 Συνημμένα: είκοσι οκτώ (28) σελίδες

ΑΑΔΕ

1.ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ Α΄Φ.Π.Α.

2.ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΚ & ΦΠΑ

ΤΜΗΜΑ Ε΄-ΦΠΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ-ΕΞΑΓΩΓΩΝ

Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2-4

Ταχ. Κώδικας : 10672

Τηλέφωνο : 2132122416, 210 6987417

E-Mail : deef.a@aade.gr

vat-customs@aade.gr

Url : www.aade.gr

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ

 

Α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Εγκύκλιος που αφορά στην κοινοποίηση του καταλόγου των χρυσών νομισμάτων που πληρούν τα κριτήρια του επενδυτικού χρυσού, σύμφωνα με το άρθρο 47 του Κώδικα Φ.Π.Α., με ισχύ για το έτος 2024.

 

Β) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Με την εγκύκλιο κοινοποιείται ο κατάλογος των χρυσών νομισμάτων που πληρούν τα κριτήρια που καθορίζονται στην περ. β) της παρ. 2 του άρθρου 47 του Κώδικα Φ.Π.Α., με ισχύ για το έτος 2024 και υπενθυμίζεται η υποχρέωση των υποκείμενων στο φόρο, κάθε έτος, να υποβάλουν στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων και ειδικότερα στο Τμήμα Α’Φ.Π.Α. της Διεύθυνσης Εφαρμογής Έμμεσης Φορολογίας, κατάλογο των νομισμάτων που πώλησαν.

 

Γ) ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Οι υποκείμενοι στο φόρο στην περίπτωση πωλήσεων χρυσών νομισμάτων που πληρούν τα κριτήρια της περ. β) της παρ. 2 του άρθρου 47 του Κώδικα Φ.Π.Α.

 

Σας κοινοποιούμε, συνημμένα, στην ελληνική γλώσσα, τον κατάλογο των χρυσών νομισμάτων που πληρούν τα κριτήρια που καθορίζονται στην περ. β) της παρ. 2 του άρθρου 47 του Κώδικα Φ.Π.Α. (αντίστοιχη διάταξη: σημείο 2 της παρ. 1 του άρθρο 344 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου της 28ης Νοεμβρίου 2006), σχετικά με το ειδικό καθεστώς απαλλαγής από τον φόρο προστιθεμένης αξίας του επενδυτικού χρυσού, όπως δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (τεύχος 2023/C 854, έκδοση στις 24.11.2023) και ισχύει για το έτος 2024.

 

  1. Όπως αναφέρεται και στην σκέψη δ) του επεξηγηματικού σημειώματος του καταλόγου, ένα νόμισμα μπορεί να απαλλάσσεται από τον φόρο προστιθεμένης αξίας, έστω και αν δεν αναφέρεται στον κατάλογο, εφόσον πληροί τα κριτήρια για την απαλλαγή, τα οποία θεσπίζονται από τις σχετικές διατάξεις της οδηγίας 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου (οι οποίες έχουν ενσωματωθεί ως ανωτέρω στο εσωτερικό μας δίκαιο) κι όπως επισημαίνεται και στην σκέψη ε) του ανωτέρω επεξηγηματικού σημειώματος, ο κατάλογος των χρυσών νομισμάτων καταρτίζεται με αλφαβητική σειρά, κατά χώρα και ονομασία νομίσματος.

 

  1. Για την εφαρμογή του ειδικού καθεστώτος επενδυτικού χρυσού του άρθρου 47 του Κώδικα Φ.Π.Α., έχουν εκδοθεί η υπό στοιχεία 1058189/4454/335/0014Β/9.7.2002 (Β’932) (ΠΟΛ. 1193/2002) και η Δ. 1829/1124/28-11-2006 (Β’1851) αποφάσεις του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, καθώς και η με αριθ. Δ. 47/24/2007 σχετική εγκύκλιος του Γενικού Γραμματέα Φορολογικών και Τελωνειακών Θεμάτων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.

 

  1. Τέλος, υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το τρίτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 47 του Κώδικα Φ.Π.Α., στην περίπτωση πωλήσεων χρυσών νομισμάτων που πληρούν τα κριτήρια της περ. β) της παρ. 2 του άρθρου αυτού, υφίσταται η υποχρέωση των υποκείμενων στο φόρο, κάθε έτος, να υποβάλουν στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων και ειδικότερα στο Τμήμα Α’Φ.Π.Α. της Διεύθυνσης Εφαρμογής Έμμεσης Φορολογίας κατάλογο των νομισμάτων που πώλησαν, συμπληρωμένο με τα αναγνωριστικά στοιχεία των νομισμάτων αυτών (μικτό βάρος, περιεκτικότητα σε χρυσό, έτος και χώρα κοπής, ημερομηνία και τιμή τελευταίας πώλησης συγκεκριμένου νομίσματος).

Σημειώνεται ότι όσον αφορά στη τιμή πώλησης αυτή πρέπει να είναι προγενέστερη της 1ης Απριλίου εκάστου έτους.

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ