ΕΡΩΤΗΣΗ

Πως υποβάλλεται η δήλωση εντύπου Ν για το φορολογικό έτος 2016 από Σχολικές Επιτροπές και Σχολικές Εφορείες μειονοτικών σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης;

 

ΑΠΆΝΤΗΣΗ

Δεδομένου ότι οι Σχολικές Επιτροπές και οι Σχολικές Εφορείες μειονοτικών σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης απαλλάσσονται από τον φόρο εισοδήματος για τα εισοδήματα που αποκτούν από 01.01.2016 και εφεξής, με βάση τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 61 του ν.4465/2017 (ΦΕΚ 47Α’), θα πρέπει να συμπληρώνεται ποσό δαπανών ίσο με τα δηλούμενα έσοδα, κατά τη συμπλήρωση του Πίνακα 2, προκειμένου τα πρόσωπα αυτά να μην φορολογούνται για τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2016. Εάν για παράδειγμα το συνολικό εισόδημα από ακίνητα ανέρχεται σε 100.000€, το ποσό των 100.000€ θα πρέπει να καταχωρηθεί και στο πεδίο «Δαπάνες που εκπίπτουν και αφορούν τα ακίνητα (πλην ιδιοχρησιμοποίησης) (παρ.3β και 3γ, αρθ. 39, ν.4172/2013) 100%», ώστε να μην προκύψει φορολογητέο κέρδος. Εάν αντίστοιχα το εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα ανέρχεται σε 100.000€, το ποσό των 100.000€ θα πρέπει να καταχωρηθεί και στο πεδίο «Δαπάνες που εκπίπτουν (αρθ. 22 και 23, ν. 4172/2013)», ώστε να μην προκύψει φορολογητέο κέρδος.