Δ. ΟΡΓ. Α 1033667 ΕΞ 2024   (ΦΕΚ Β΄ 1959/28.3.2024)
Τροποποίηση των υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1095048 ΕΞ 2023/25-07-2023 (Β’ 4772) και Δ.ΟΡΓ.Α 1157462 ΕΞ 2023/21-12-2023 (Β’ 7343) αποφάσεων του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), ως προς τον ανακαθορισμό του χρόνου έναρξης ισχύος των οριζομένων σε διατάξεις των υπό στοιχεία Δ. ΟΡΓ. Α 1079613 ΕΞ 2023/20-06-2023 (Β’ 4091) και Δ.ΟΡΓ.Α 1089758 ΕΞ2023/12-07-2023 (Β’ 4537) όμοιων.

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του Κεφαλαίου Α’ του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 94) και ειδικότερα του άρθρου 2, των παρ. 1 και 3 του άρθρου 6, του άρθρου 7, των περ. ββ’ και γγ’ της υποπαρ. θ’ της παρ. 4 και της παρ. 1 του άρθρου 14, του άρθρου 37, καθώς και των παρ. 2 έως και 5 του άρθρου 41 αυτού και β) του άρθρου 20 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).

2. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)» (Β’4738), όπως ισχύει ειδικότερα με τις υπό στοιχεία:

α) Δ.ΟΡΓ.Α 1079613 ΕΞ 2023/20-06-2023 «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ2020/23-10-2020 απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)» (Β’4738), ως προς τον ανακαθορισμό των επιχειρησιακών στόχων, της δομής και των αρμοδιοτήτων των ΚΕ.Β.ΕΙΣ. Αττικής και Θεσσαλονίκης της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικών Λειτουργιών (Γ.Δ.Φ.Λ.), καθώς και των Δ.Ο.Υ. των Νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης αυτής, των επιχειρησιακών στόχων και των αρμοδιοτήτων των Φορολογικών Περιφερειών και των αρμοδιοτήτων της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης (Ε.Μ.ΕΙΣ.) της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης, καθώς και ρύθμιση κάθε άλλου αναγκαίου σχετικού θέματος» (Β’4091) και την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1095048 ΕΞ 2023/25-7-2023 (Β’4772) τροποποιητική αυτής, όπως η τελευταία ισχύει με τις υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1119833 ΕΞ2023/02-10-2023 (Β’ 5908) και Δ.ΟΡΓ.Α 1157462 ΕΞ 2023/21-12-2023 (Β’ 7343) όμοιες.

β) Δ.ΟΡΓ.Α 1089758 ΕΞ2023/12-07-2023 «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ2020/23-10-2020 απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)» (Β’4738), ως προς τη σύσταση δύο (2) Περιφερειακών Υπηρεσιών στη Γενική Διεύθυνση Φορολογικών Λειτουργιών (Γ.Δ.Φ.Λ.), με τίτλους “Κέντρο Φορολογίας Κεφαλαίου (ΚΕ.ΦΟ.Κ.) Αττικής” και “Κέντρο Φορολογίας Κεφαλαίου (ΚΕ.ΦΟ.Κ.) Θεσσαλονίκης” αντίστοιχα, τον καθορισμό των επιχειρησιακών στόχων, της δομής και των αρμοδιοτήτων αυτών, τον ανακαθορισμό των επιχειρησιακών στόχων και των αρμοδιοτήτων των Φορολογικών Περιφερειών Αθηνών και Θεσσαλονίκης και των αρμοδιοτήτων Τμημάτων της Διεύθυνσης Φορολογικής Συμμόρφωσης (Δ.Φ.Σ.), των Κέντρων Βεβαίωσης και Είσπραξης (ΚΕ.Β.ΕΙΣ.) Αττικής και Θεσσαλονίκης και των Τμημάτων Συμμόρφωσης και Σχέσεων με τους Φορολογουμένους των Δ.Ο.Υ. των νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης, καθώς και τροποποίηση των υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1001512 ΕΞ 2017/05-01-2017 (Β’ 12, 52, 234 και 1032) και Δ.ΟΡΓ.Α 1075847 ΕΞ 2023/12-06-2023 (Β’ 4012) όμοιων» (Β’4537) και την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1157462 ΕΞ 2023/21-12-2023 (Β’ 7343) τροποποιητική αυτής.

3. Το από 11-03-2024 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Προμηθειών και Κτιριακών Υποδομών (Δ.Π. και Κ.Υ.) της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.) της ΑΑΔΕ.

4. Την υπ’ αρ. 1 της 20-1-2016 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, την υπ’ αρ. 39/3/30-11-2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της ΑΑΔΕ και την υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 2020/17-1-2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).

5. Την ανάγκη ανακαθορισμού του χρόνου έναρξης ισχύος των οριζομένων σε διατάξεις των αποφάσεων του Διοικητή της ΑΑΔΕ υπό στοιχεία: α) Δ. ΟΡΓ. Α 1079613 ΕΞ 2023/20-06-2023 (Β’ 4091) και β) Δ.ΟΡΓ.Α 1089758 ΕΞ2023/12-07-2023 (Β’ 4537).

6. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), αποφασίζουμε:

Α. Τροποποιούμε τις κατωτέρω αποφάσεις του Διοικητή της ΑΑΔΕ, ως εξής:

1.- Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1095048 ΕΞ 2023/ 25-07-2023 «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ. ΟΡΓ. Α 1079613 ΕΞ 2023/20-06-2023 (Β’ 4091) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), ως προς τον ανακαθορισμό του χρόνου έναρξης ισχύος των οριζομένων στις διατάξεις αυτής» (Β’ 4772), όπως τροποποιήθηκε με τις υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1119833 ΕΞ2023/02.10.2023 (Β’ 5908) και Δ.ΟΡΓ.Α 1157462 ΕΞ 2023/21-12-2023 (Β’ 7343) όμοιες, ανακα-θορίζοντας την ημερομηνία που αφορά στο ΚΕ.Β.ΕΙΣ. Θεσσαλονίκης, τις Δ.Ο.Υ. του νομού Θεσσαλονίκης, τη Δ.Ο.Υ. Κιλκίς, τη Φορολογική Περιφέρεια Θεσσαλονίκης καθώς και τις Δ.Ο.Υ. Α’- Β’ και Β’ τάξεως της λοιπής, πλην των νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης, Επικράτειας, από 15/04/2024 και 22/04/2024 σε 13/05/2024 και 20/05/2024, αντίστοιχα και ειδικότερα στην παρ. Α αυτής, αντικαθιστούμε τις υφιστάμενες υποπαρ. VI και VII, ως εξής:

«VI. 13/05/2024, κατά το μέρος που αυτές αφορούν: α) στο ΚΕ.Β.ΕΙΣ. Θεσσαλονίκης,

β) στις Δ.Ο.Υ. Καλαμαριάς, Δ’ Θεσσαλονίκης, Λαγκαδά και Ιωνίας του νομού Θεσσαλονίκης και στη Δ.Ο.Υ. Κιλκίς, εκτός από τη μεταβολή της τάξης της Δ.Ο.Υ. Κιλκίς,

γ) στη Φορολογική Περιφέρεια (Φ.Π.) Θεσσαλονίκης, ως προς τις διατάξεις που αφορούν στο ΚΕ.Β.ΕΙΣ. Θεσσαλονίκης.

VH. 20/05/2024, κατά το μέρος που αυτές αφορούν:

α) στις Δ.Ο.Υ. Ζ’ Θεσσαλονίκης, Αμπελοκήπων, Ε’ Θεσσαλονίκης και Φ.Α.Ε. Θεσσαλονίκης του νομού Θεσσαλονίκης,

β) στις Δ.Ο.Υ. Α’- Β’ και Β’ τάξεως της λοιπής, πλην των νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης, Επικράτειας.»

2.- Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1157462 ΕΞ 2023/ 21-12-2023 «Τροποποίηση των υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1095048 ΕΞ 2023/25-07-2023 (Β’4772) και Δ.ΟΡΓ.Α 1089758 ΕΞ2023/12-07-2023 (Β’ 4537) αποφάσεων του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), ως προς τον ανακαθορισμό του χρόνου έναρξης ισχύος των οριζομένων σε διατάξεις αυτών» (Β’ 7343), ανακαθορίζοντας τον χρόνο έναρξης ισχύος των οριζομένων στις διατάξεις της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1089758 ΕΞ2023/12-07-2023 (Β’4537) όμοιας και ειδικότερα στην υποπαρ. 2 της παρ. Α αυτής, αντικαθιστούμε τις υφιστάμενες υποπαρ. I έως και V, ως εξής:

«I. 22/04/2024, κατά το μέρος που αυτές αφορούν:

α) στο ΚΕ.ΦΟ.Κ. Αττικής,

β) στις Δ.Ο.Υ. Κατ. Εξωτερικού και Εναλ/κής Φορ/σης Φορ/κών Κατ. Ημεδαπής, Φ.Α.Ε. Αθηνών, Πλοίων, Κορω-πίου, Παλλήνης και Χολαργού του νομού Αττικής.

γ) στους επιχειρησιακούς στόχους και τις αρμοδιότητες της Φορολογικής Περιφέρειας (Φ.Π.) Αθηνών και του ΚΕ.Β.ΕΙΣ. Αττικής,

δ) στις αρμοδιότητες των Τμημάτων «Γ’- Μετρήσεων και Στατιστικής Ανάλυσης» και «Ε’- Επιχειρησιακού Σχε-διασμού» της Διεύθυνσης Φορολογικής Συμμόρφωσης (Δ.Φ.Σ.) της Γ.Δ.Φ.Λ., ως προς το ΚΕ.ΦΟ.Κ. Αττικής.

II. 13/05/2024, κατά το μέρος που αυτές αφορούν στις Δ.Ο.Υ. Α’ Αθηνών, Δ’ Αθηνών, Φ.Α.Ε. Πειραιά, Αμαρουσίου, Κηφισιάς, Ψυχικού, Αιγάλεω, IB’ Αθηνών, ΙΖ’ Αθηνών και Ελευσίνας του νομού Αττικής.

ΙΙΙ. 20/05/2024, κατά το μέρος που αυτές αφορούν στις Δ.Ο.Υ. ΙΓ’ Αθηνών, Αγίων Αναργύρων, Γλυφάδας, Ηλιούπολης, Καλλιθέας, Νέας Ιωνίας, Α’ Πειραιά, Ε’ Πειραιά, Νίκαιας και Περιστερίου του νομού Αττικής.

IV. 17/06/2024, κατά το μέρος που αυτές αφορούν:

α) στο ΚΕΦΟΚ Θεσσαλονίκης,

β) στις Δ.Ο.Υ. Καλαμαριάς, Δ’ Θεσσαλονίκης, Λαγκαδά και Ιωνίας του νομού Θεσσαλονίκης,

γ) στους επιχειρησιακούς στόχους και τις αρμοδιότητες της Φορολογικής Περιφέρειας (Φ.Π.) Θεσσαλονίκης και του ΚΕ.Β.ΕΙΣ. Θεσσαλονίκης,

δ) στις αρμοδιότητες των Τμημάτων «Γ’- Μετρήσεων και Στατιστικής Ανάλυσης» και «Ε’- Επιχειρησιακού Σχεδιασμού» της Διεύθυνσης Φορολογικής Συμμόρφωσης (Δ.Φ.Σ.) της Γ.Δ.Φ.Λ., ως προς το ΚΕ.ΦΟ.Κ. Θεσσαλονίκης.

V. 25/06/2024, κατά το μέρος που αυτές αφορούν στις Δ.Ο.Υ. Ζ’ Θεσσαλονίκης, Αμπελοκήπων, Ε’ Θεσσαλονίκης και Φ.Α.Ε. Θεσσαλονίκης του νομού Θεσσαλονίκης.»

Β. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι αποφάσεις υπό στοιχεία: α) Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 (Β’4738), β) Δ. ΟΡΓ. Α 1079613 ΕΞ 2023/20-06-2023 (Β’ 4091) γ) Δ.ΟΡΓ.Α 1095048 ΕΞ 2023/25-07-2023 (Β’ 4772), όπως τροποποιήθηκε με τις υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1119833 ΕΞ2023/02-10-2023 (Β’ 5908) και Δ.ΟΡΓ.Α 1157462ΕΞ2023/ 21-12-2023 (Β’ 7343) όμοιες και

δ) Δ.ΟΡΓ.Α 1089758 ΕΞ2023/12-07-2023 (Β’4537), όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1157462ΕΞ2023/ 21-12-2023 (Β’ 7343).

Γ. Η παρούσα απόφαση ισχύει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 19 Μαρτίου 2024

Ο Διοικητής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ