ΔΔΘΕΚΑ Γ 1113523 ΕΞ 2017/26.07.2017

Αναφορικά με τη διαδικα

ΔΔΘΕΚΑ Γ 1113523 ΕΞ 2017/26.07.2017

Αναφορικά με τη διαδικασία εφοδιασμού πλοίων με καύσιμα με απαλλαγή από ΕΦΚ και ΦΠΑ.

 

ΑΑΔΕ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ.

  1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ, ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ
  2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ

Τηλέφωνο : 210.69.87.505 : 210 72.59.250

 

ΣΧΕΤ.: (α) Η αριθμ. πρωτ. ΔΤΔ Α 1068392 ΕΞ 2016/26.4.2016 ΕΔΥΟ «ΕΞΑΓΩΓΗ & ΕΞΟΔΟΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟ ΕΔΑΦΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΝΩΣΙΑΚΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ.: Δ19Α5013811ΕΞ2014/03.06.2014»

 

(β) Η αριθμ. Δ19Α5013811ΕΞ2014/03.06.2014 ΕΔΥΟ.

 

(γ) Η αριθμ. πρωτ. Δ19Α 5012006 ΕΞ 2012/12-3-2012 ΕΔΥΟ.

 

(δ) Η αριθμ. πρωτ. Δ33Δ 5000853/ΕΞ/2014/03-01-2014 Απόφαση ΓΓΔΕ (ΦΕΚ 68/Β) «Εφαρμογή της Ανάλυσης Κινδύνου στους Τελωνειακούς Ελέγχους όλων των εμπορευμάτων»

 

(ε) Η αριθμ. πρωτ. Τ. 1940/41/02.05.2003 ΑΥΟΟ (ΦΕΚ 516/Β) για τελωνειακές διαδικασίες εφοδιασμού πλοίων κλπ.

 

Με αφορμή ερωτήματα που υποβλήθηκαν στην Υπηρεσία μας αναφορικά με την ισχύουσα διαδικασία εφοδιασμού πλοίων σε ελεύθερο χώρο με καύσιμα από βυτιοφόρο όχημα, σας γνωρίζουμε κατά λόγο αρμοδιότητας τα ακόλουθα:

 

Σε εθνικό επίπεδο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 παρ. 3α) της αριθμ. Τ. 1940/41/14-4- 2003 ΑΥΟΟ η διαδικασία που ακολουθείται για τον εφοδιασμό πλοίων σε ελεύθερο χώρο με καύσιμα από βυτιοφόρο όχημα είναι εκείνη της παραγράφου 4 του άρθρου 5 της ιδίας ΑΥΟΟ. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις προαναφερθείσες διατάξεις μετά το πέρας του εφοδιασμού ή της σειράς διαδοχικών εφοδιασμών το Τελωνείο Φόρτωσης αφού ειδοποιηθεί εγκαίρως από τον εφοδιαστή και αφού διαπιστώσει το κενό ή μη των ως άνω οχημάτων θα προβαίνει στη μολυβδοσφράγισή του, εφόσον παραμένει υπόλοιπο ποσότητας εντός αυτού, συντάσσοντας ταυτοχρόνως για αυτό σχετική πράξη και σημειώνοντας τη μέρα και την ακριβή ώρα του ελέγχου και της μολυβδοσφράγισης.

 

Όσον αφορά τη διαδικασία εφοδιασμού σε ενωσιακό επίπεδο, όπως ορίζεται με τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 269 του Κανονισμού 952/13 για τον Ενωσιακό Τελωνειακό Κώδικα οι διατυπώσεις για την τελωνειακή διασάφηση εξαγωγής που προβλέπονται στην τελωνειακή νομοθεσία εφαρμόζονται στις περιπτώσεις, μεταξύ άλλων, και των εμπορευμάτων που απαλλάσσονται από ΦΠΑ ή ΕΦΚ και παραδίδονται για τον εφοδιασμό αεροσκαφών ή πλοίων, ανεξαρτήτως προορισμού του αεροσκάφους ή του πλοίου, για τα οποία απαιτείται απόδειξη του εφοδιασμού.

 

Περαιτέρω με την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας του υποσυστήματος Εξαγωγών του ICIS-net από 2-4-2012 με τη γ) ανωτέρω ΕΔΥΟ παρασχέθηκαν οδηγίες για την εφαρμογή του Συστήματος Ελέγχου Εξαγωγών (ECS), συμπεριλαμβανομένων των διατυπώσεων εξαγωγής για τους εφοδιασμούς πλοίων και αεροσκαφών.

 

Στη συνέχεια με τις διατάξεις της αριθμ. Δ33Δ 5000853/ΕΞ/2014/03-01-2014 Απόφασης ΓΓΔΕ (ΦΕΚ 68/Β) «Εφαρμογή της Ανάλυσης Κινδύνου στους Τελωνειακούς Ελέγχους όλων των εμπορευμάτων», ορίστηκε ρητά ότι οι τελωνειακοί έλεγχοι κατά την εξαγωγή όλων των εμπορευμάτων, συμπεριλαμβανομένων και των ειδών που υπόκεινται σε ΕΦΚ, καθώς και οι τελωνειακοί έλεγχοι στις περιπτώσεις εφοδιασμού πλοίων, καθορίζονται με βάση κριτήρια ανάλυσης κινδύνου όπως υποδεικνύονται από το πληροφοριακό σύστημα τελωνείων. Ως εκ τούτου, το Υποσύστημα της Ανάλυσης Κινδύνου υποδεικνύει τις περιπτώσεις ελέγχων και άλλοτε αποδίδει στη διασάφηση εξαγωγής/εφοδιασμού χαμηλό βαθμό επικινδυνότητας, οπότε το τελωνείο αποδέχεται τη δήλωση του διασαφιστή και η διασάφηση εξαγωγής δρομολογείται «κατά δήλωση», άλλοτε αποδίδει υψηλό βαθμό επικινδυνότητας και η συγκεκριμένη διασάφηση επιλέγεται για φυσικό έλεγχο και άλλοτε αποδίδει μεσαίο βαθμό επικινδυνότητας και η διασάφηση επιλέγεται για έλεγχο εγγράφων.

 

Επίσης, με τη β) ανωτέρω σχετική ΕΔΥΟ παρασχέθηκαν οδηγίες για περαιτέρω εναρμονισμένη και αποτελεσματική εφαρμογή των διατυπώσεων εξαγωγής-εφοδιασμού από τις αρμόδιες τελωνειακές αρχές Εξαγωγής/Εφοδιασμού και Εξόδου/Φόρτωσης μέσω ανταλλαγής ηλεκτρονικών μηνυμάτων μεταξύ των οικονομικών φορέων και των τελωνείων, καθώς επίσης για την εφαρμογή της ανάλυσης κινδύνου στους τελωνειακούς ελέγχους κατά την τήρηση των ανωτέρω διατυπώσεων και την αποτύπωση των σχετικών αποτελεσμάτων ελέγχου στο υποσύστημα εξαγωγών.

 

Τέλος, ενόψει εφαρμογής του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα με την α) ανωτέρω σχετική ΕΔΥΟ δόθηκαν επικαιροποιημένες οδηγίες για την τήρηση των διατυπώσεων εξαγωγής – εφοδιασμού, σύμφωνα με την οποία όταν το εφοδιαζόμενο πλοίο βρίσκεται σε μη τελωνειακά ελεγχόμενο χώρο, μετά την ολοκλήρωση του εφοδιασμού και στην περίπτωση υπολειπόμενης ποσότητας επί του εφοδιαστικού μέσου, αυτό επιστρέφει στο αρμόδιο Τελωνείο Εξόδου/Φόρτωσης όπου ο αρμόδιος υπάλληλος συντάσσει σχετική πράξη επί του ΣΕΕ για την υπολειπόμενη στο εφοδιαστικό μέσο ποσότητα, σημειώνοντας την ημέρα και την ακριβή ώρα του ελέγχου και προβαίνει στη σφράγισή του. Καθίσταται σαφές ότι η σχετική πράξη του Τελωνείου Εφόδου/Φόρτωσης επί του ΣΕΕ αφορά αποκλειστικά και μόνο τις περιπτώσεις μερικώς παραδοθείσας ποσότητας καυσίμου, όπως προκύπτει από την πράξη παράδοσης – παραλαβής επί του ΣΕΕ.

 

Σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με την ανωτέρω ΕΔΥΟ, μετά την ολοκλήρωση της φόρτωσης στο εφοδιαζόμενο μέσο το Τελωνείο Εξόδου/Φόρτωσης επιβεβαιώνει την ολοκλήρωση του εφοδιασμού με την αποστολή του μηνύματος ΙΕ518 «αποτελέσματα εξόδου» αναγράφοντας την πράγματι παραδοθείσα ποσότητα, όπως αυτή προκύπτει βάσει της υπογεγραμμένης από τον πλοίαρχο και τον εφοδιαστή πράξης παράδοσης-παραλαβής επί του Συνοδευτικού Εγγράφου Εξαγωγής (ΣΕΕ).

 

Κατόπιν των ανωτέρω, όπως προκύπτει από τις διατάξεις του άρθρου 4 παράγραφος 5 της αριθμ. Τ. 1940/41/14-4-2003 ΑΥΟΟ, σε συνδυασμό με τις οδηγίες που έχουν παρασχεθεί με την α) ανωτέρω σχετική ΕΔΥΟ για την τήρηση της ηλεκτρονικής διαδικασίας εφοδιασμού πλοίων με καύσιμα σε ελεύθερο χώρο με την εφαρμογή των κανόνων ελέγχου του Υποσυστήματος Ανάλυσης Κινδύνου, μετά την ολοκλήρωση του εφοδιασμού δεν προκύπτει για το Τελωνείο Εξόδου/Φόρτωσης υποχρέωση βεβαίωσης «κενού φορτίου» επί του ΣΕΕ, παρά μόνο στις περιπτώσεις εκείνες της μερικώς παραδοθείσας ποσότητας καυσίμου, όπως προκύπτει από την πράξη παράδοσης – παραλαβής επί του ΣΕΕ.

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ