Βασικές αλλαγές στον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας

 • • Όταν στη νομοθεσία αναφέρεται ο Κ.Φ.Δ., από 19 Απριλίου 2024, θα εννοείται ο ν.5104 / 2024.
 • • Προσυμπλήρωση και οριστικοποίηση φορολογικών δηλώσεων, όσων έχουν εισοδήματα μόνο από μισθούς και

συντάξεις.

 • • Κατάργηση της προσκόμισης των απλογραφικών βιβλίων, για έλεγχο.
 • • Περαιτέρω ψηφιοποίηση της αλληλογραφίας της Φορολογικής Διοίκησης προς τους φορολογούμενους.
 • • Επισπεύδεται η έκδοση φορολογικής ενημερότητας, με τη διαλειτουργικότητα μεταξύ φορέων του δημοσίου.
 • • Ο φορολογικός έλεγχος θα ολοκληρώνεται εντός ενός έτους ( με παράταση 6 + 6 μηνών σε ειδικές περιπτώσεις).
 • • Η έκδοση και η κοινοποίηση της πράξης επιβολής φόρου, πρέπει να γίνονται εντός της πενταετίας παραγραφής.
 • • Δίνεται η δυνατότητα μείωσης έως 50% προστίμων που αφορούν οφειλή που προέκυψε από φορολογικό

έλεγχο, όταν αυτή δεν αμφισβητείται.

 • • Αυστηροποιείται το πλαίσιο των εγγυήσεων, από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο πρόκειται να ασκήσει

επιχειρηματική δραστηριότητα  και έχει ανασταλεί σε προηγούμενο χρόνο η χρήση του ΑΦΜ.

Λεπτομέρειες από το ν. 5104 /2024

 • • Οι εταιρείες που εγκαταστάθηκαν στην Ελλάδα με τις διατάξεις του α.ν. 89/1967, απαλλάσσονται από την

υποχρέωση τεκμηρίωσης των ενδοομιλικών συναλλαγών.

 • • Ο εξωχρηματιστηριακός δανεισμός μετοχών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών, είναι αφορολόγητος, όπως

και οι τόκοι από προϊόντα δανεισμού τίτλων της Αγοράς Παραγώγων.