Α.1179 / 10.11.2023  (ΦΕΚ Β’ 6482/14.11.2023)

Ρύθμιση οργανωτικών και τεχνικών θεμάτων λειτουργίας του Bank Account Nexus Crosscheck APPplication (συστήματος αυτοματοποιημένου ελέγχου προσαύξησης περιουσίας).

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

 

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις:

α) Των άρθρων 62Β και 63 του ν. 4170/2013 «Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ, ρύθμιση θεμάτων της ΕΛ.Τ.Ε., αναμόρφωση Οργανισμού του ΝΣΚ και άλλες διατάξεις» (Α’ 163) και ιδίως της παρ. 6 του άρθρου 62Β,

β) του άρθρου 15 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4987/2022, Α’ 206), εφεξής ΚΦΔ,

γ) του Κεφαλαίου Α’ του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 94) και ειδικότερα του άρθρου 7, της παρ. 1 του άρθρου 14 και του άρθρου 41 αυτού,

δ) της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23.10.2020 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, με θέμα «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)» (Β’4738).

 

 1. Τις διατάξεις του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) -Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184).

 

 1. Την υπ’ αρ. 1 της 20.01.2016 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, και τις αποφάσεις υπ’ αρ. 39/3/30.11.2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) του Συμβουλίου Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 17-01-2020 του Υπουργού Οικονομικών, με θέμα «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).

 

 1. Τα οριζόμενα στην παρ. 6 του άρθρου 62Β του ν. 4170/2013, σύμφωνα με τα οποία με απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ καθορίζονται οι μορφότυποι των αιτούμενων και παραληφθέντων στοιχείων του αρχείου «Αρχείο Χρηματοπιστωτικών Προϊόντων και Αναλυτικών Χρηματοπιστωτικών Συναλλαγών», ο αλγόριθμος αναζήτησης, η διαδικασία διαβίβασης των αιτημάτων και διαμόρφωσης, ταυτοποίησης, καθαρισμού, επεξεργασίας, αξιοποίησης και χορήγησης των δεδομένων. Επίσης, καθορίζονται οι αρμόδιες Υπηρεσίες της ΑΑΔΕ για τη συνολική διαχείριση του Αρχείου Χρηματοπιστωτικών Προϊόντων και Αναλυτικών Χρηματοπιστωτικών Συναλλαγών, για τη διαβίβαση των αιτημάτων παροχής πληροφοριών προς τα Υπόχρεα Πρόσωπα και την παραλαβή των απαντήσεών τους, για την ανάπτυξη ή επικαιροποίηση του Ειδικού Λογισμικού (BANCAPP) και τη διάθεση και διαχείριση των στοιχείων μέσω αυτού στις Ελεγκτικές Υπηρεσίες της ΑΑΔΕ. Τα ανωτέρω ως σκοπό έχουν να καταστεί ταχύτερος και αποτελεσματικότερος ο προσδιορισμός της φορολογητέας ύλης και αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη η φορολογική ελεγκτική διαδικασία, με τελικό σκοπό την περιστολή της φοροδιαφυγής, την προαγωγή του δημοσίου συμφέροντος και την εμπέδωση της φορολογικής δικαιοσύνης.

 

 1. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ),

 

αποφασίζουμε:

 

Την ενεργοποίηση της λειτουργίας του «Συστήματος Αυτοματοποιημένου Ελέγχου Προσαύξησης Περιουσίας» το οποίο θα αξιοποιεί τα δεδομένα του Αρχείου Χρηματοπιστωτικών Προϊόντων και Αναλυτικών Χρηματοπιστωτικών Συναλλαγών και στόχο θα έχει την ταχεία λήψη και επεξεργασία στοιχείων και πληροφοριών που αφορούν σε ελεγχόμενα πρόσωπα, κατά τρόπο τυποποιημένο και ενιαίο, προκειμένου να καταστεί ταχύτερος και αποτελεσματικότερος ο προσδιορισμός της φορολογητέας ύλης και συνεπώς αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη η φορολογική ελεγκτική διαδικασία, με τελικό σκοπό την περιστολή της φοροδιαφυγής, την προαγωγή του δημοσίου συμφέροντος και την εμπέδωση της φορολογικής δικαιοσύνης.

 

Άρθρο 1

Ορισμοί

 

 1. Ως ΒΑΝCAPP ορίζεται το «Bank Account Nexus Crosscheck APPplication» (σύστημα αυτοματοποιημένου ελέγχου προσαύξησης περιουσίας)», με σκοπό τη αυτοματοποίηση της παροχής στοιχείων από τα Υπόχρεα Πρόσωπα του άρθρου 62 του ν. 4170/2013 για την παροχή πληροφοριών προς την ΑΑΔΕ και για τους σκοπούς που αναφέρονται στο εν λόγω άρθρο.

 

 1. Ως Υπεύθυνος Τεχνικός Διαχειριστής ορίζεται η Διεύθυνση Υπηρεσιών Δεδομένων (ΔΥΠΗΔΕΔ) η οποία ανήκει στην Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της ΑΑΔΕ.

 

 1. Ως Επιχειρησιακός Υπεύθυνος ορίζεται η Διεύθυνση Επιχειρησιακού Σχεδιασμού Ελέγχων (ΔΙΕΣΕΛ) που ανήκει στη Γενική Διεύθυνση Φορολογικών Λειτουργιών (ΓΔΦΛ).

 

 1. Ως Υπόχρεα Πρόσωπα (εφεξής ΥΠ) διαβίβασης δεδομένων στο ΒΑΝCAPP ορίζονται τα πρόσωπα της παρ. 1 του άρθρου 62 του ν. 4170/2013, ήτοι τα πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα του ν. 4261/2014 (Α’ 107), συμπεριλαμβανομένων και των υποκαταστημάτων αλλοδαπών πιστωτικών ιδρυμάτων, τα ιδρύματα πληρωμών του ν. 4537/2018 (Α’ 84), τα ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος του ν. 4021/2011 (Α’ 218), τα οποία δραστηριοποιούνται στην ελληνική επικράτεια, με ή χωρίς φυσική εγκατάσταση, και τηρούνται στο Μητρώο της Τράπεζας της Ελλάδας.

 

 1. Ως Φορείς χρήσης του ΒΑΝCAPP ορίζονται οι υπηρεσίες της ΑΑΔΕ, οι οποίες έχουν την δυνατότητα έκδοσης εντολής ελέγχου στο ΟΠΣ ELENXIS.

 

 1. Ως Χρήστες του συστήματος ορίζονται τα εξουσιοδοτημένα και πιστοποιημένα στελέχη των ελεγκτικών Υπηρεσιών της ΑΑΔΕ, για την άσκηση των καθηκόντων των οποίων είναι απαραίτητη η πρόσβαση στο σύστημα. Κάθε χρήστης του συστήματος έχει πρόσβαση μόνο στα δεδομένα εκείνα που είναι απαραίτητα για την άσκηση των καθηκόντων του.

 

 1. Ως Αρχείο Αιτήματος ορίζεται το αρχείο που περιλαμβάνει το αίτημα για άρση απορρήτου χρηματοπιστωτικών δεδομένων που δημιουργείται στο ΟΠΣ ELENXIS.

 

 1. Ως Ερώτημα Άρσης ορίζεται το ατομικό μήνυμα που δημιουργείται στο ΟΠΣ ELENXIS και απευθύνεται στα ΥΠ με στοιχεία του αιτήματος άρσης του απορρήτου των λογαριασμών.

 

 1. Ως Απαντητικό Αρχείο/α ορίζεται το αρχείο/α που μεταφορτώνεται από τους Υπόχρεους με είδη πληροφοριών για την άρση του απορρήτου του ελεγχόμενου ΑΦΜ.

 

 1. Ως Απαντητικό Μήνυμα ορίζεται το ατομικό μήνυμα που αποστέλλουν τα ΥΠ για να ενημερώσουν την ΑΑΔΕ σχετικά με την ολοκλήρωση μεταφόρτωσης των πληροφοριών ενός αιτήματος.

 

 1. Ως Διορθωμένο Αρχείο Απάντησης ορίζεται το αρχείο/α που μεταφορτώνεται από τα ΥΠ με διορθωμένες ατομικές εγγραφές απάντησης, για συγκεκριμένο ερώτημα άρσης.

 

 1. Ως Ασύγχρονος Κόμβος ηλεκτρονικής διασύνδεσης και επικοινωνίας ορίζεται η διατραπεζική εταιρεία «Τραπεζικά Συστήματα Πληροφοριών – Τειρεσίας A.E.» ως ασφαλιστική δικλείδα για την εγγύηση της απρόσκοπτης ροής, των αιτημάτων και αναφορών αποστολής των δεδομένων, στα κανάλια επικοινωνίας μεταξύ της ΑΑΔΕ και των ΥΠ.

 

 1. Ως Κυβερνητικό Υπολογιστικό Νέφος (G-Cloud), για τον σκοπό της παραλαβής των αρχείων, ορίζεται η υποδομή που διαθέτει η ΓΓΠΣΨΔ στο Cloud, η οποία αποτελεί μέρος της υποδομής Hybrid G-Cloud σύμφωνα με τον ν. 4727/2020.

 

Άρθρο 2

Λειτουργία του Συστήματος

 

 1. Συστήνεται Σύστημα Αυτοματοποιημένου Ελέγχου Προσαύξησης Περιουσίας «Bank Account Nexus Crosscheck APPplication» – BANCAPP για την αυτοματοποιημένη διαβίβαση των αρχείων αιτημάτων άρσης απορρήτου χρηματοπιστωτικών δεδομένων που έχουν δημιουργηθεί στο ΟΠΣ ELENXIS της ΑΑΔΕ μέσω του ασύγχρονου κόμβου επικοινωνίας. Στόχος του BANCAPP αποτελεί η ταχεία λήψη και επεξεργασία στοιχείων και πληροφοριών που αφορούν σε ελεγχόμενα πρόσωπα, κατά τρόπο τυποποιημένο και ενιαίο, προκειμένου να καταστεί ταχύτερος και αποτελεσματικότερος ο προσδιορισμός της φορολογητέας ύλης και αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη η φορολογική ελεγκτική διαδικασία, με τελικό σκοπό την περιστολή της φοροδιαφυγής, την προαγωγή του δημοσίου συμφέροντος και την εμπέδωση της φορολογικής δικαιοσύνης. Ειδικότερα μέσω του BANCAPP συλλέγονται και αξιοποιούνται τα δεδομένα του αρχείου χρηματοπιστωτικών προϊόντων και αναλυτικών χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, των κινήσεων τραπεζικών λογαριασμών, λογαριασμών πληρωμών και λοιπών χρηματοοικονομικών προϊόντων και αναλυτικών χρηματοπιστωτικών συναλλαγών των ΑΦΜ για τα οποία έχει εκδοθεί εντολή ελέγχου στο ΟΠΣ ELENXIS.

 

 1. Το BANCAPP σύμφωνα με συγκεκριμένες προδιαγραφές, επιταχύνει τη διαδικασία του ελέγχου, προσδιορίζοντας την φορολογητέα ύλη κατ’ έτος, για κάθε ελεγχόμενο ΑΦΜ. Επισημαίνεται ότι τόσο η γραμμογράφηση όσο και οι προδιαγραφές, έχουν βασιστεί στο «Σύστημα Μητρώων Τραπεζικών Λογαριασμών και Λογαριασμών Πληρωμών» καθώς και στο έργο της ομάδας υπό στοιχεία Α.Υ.Ο 4105/10.6.2015, με προσθήκες στηλών και βελτιώσεις λειτουργικότητας. Ειδικότερα η κάθε αναλυτική κίνηση χαρακτηρίζεται με κωδικούς σε νέα στήλη με το τίτλο «Κωδικοί Ελεγκτικής Υπηρεσίας – Κ.Ε.Υ» όπως αναφέρονται αναλυτικά στο Παράρτημα 8 του Παραρτήματος Α.

 

 1. Τα αιτήματα άρσης αφορούν σε κάθε στοιχείο και πληροφορία για φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα που τηρούνται στα ως άνω οριζόμενα ΥΠ, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας για την άρση του τραπεζικού και επαγγελματικού απορρήτου, καθώς και του απορρήτου των στοιχείων έναντι των αρχών και υπηρεσιών του δημοσίου όπως αυτές ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 62 του ν. 4170/2013 και της αυτοματοποιημένης πρόσβασής τους στο σύστημα.

 

 1. Για τη δημιουργία και υποβολή αιτήματος είναι απαραίτητη η γνώση και συμπλήρωση του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) του φυσικού ή νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας για το οποίο πραγματοποιείται η άρση του τραπεζικού απορρήτου.

 

 1. Κάθε αίτημα, πέρα από τα αναφερόμενα, στις περιπτώσεις 3 και 4 θα πρέπει να περιλαμβάνει επιπλέον:

 

– Μοναδικό αναγνωριστικό (un_ref_id) το οποίο συνδέει τις δομές μεταξύ τους, δημιουργώντας ένα συνεκτικό μηχανισμό αξιόπιστης ενημέρωσης.

 

Πρόσθετα Στοιχεία Μητρώου που αφορούν στο φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα για το οποίο υποβάλλεται το αίτημα (Ονοματεπώνυμο, Επωνυμία).

 

– Το ημερολογιακό διάστημα ελέγχου (από – έως).

 

 1. Κάθε αίτημα ελέγχεται έτσι ώστε να αποφεύγονται ερωτήματα που έχουν ήδη απαντηθεί στο παρελθόν και διατηρούνται στο BANCAPP Αυτή η πρόσθετη λειτουργικότητα, μετασχηματίζει το ερώτημα, διασταυρώνοντας τις ημερομηνίες που έχουν ζητηθεί στο παρελθόν. Αν υπάρχει επικάλυψη, προωθείται αυτοματοποιημένα στα ΥΠ μόνο το μέρος του αιτήματος που αφορά νέες ημερομηνίες. Ο χρήστης λαμβάνει απάντηση για το συνολικό αίτημα μέσω του BANCAPP.

 

 1. Η πρόσβαση στο BANCAPP των Φορέων του άρθρου 1, πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω της Γενικής Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, η οποία λειτουργεί ως μοναδικός κόμβος διασύνδεσης και επικοινωνίας μεταξύ των Φορέων με τα ΥΠ.

 

 1. Για την υποβολή αιτήματος άρσης πρέπει να έχουν προηγηθεί όλες οι απαραίτητες διαδικασίες έγκρισης της άρσης του τραπεζικού απορρήτου που προβλέπονται για τις ελεγκτικές υπηρεσίες, με ευθύνη του Προϊσταμένου της εκάστοτε υπηρεσίας.

 

 1. Τα στοιχεία και οι πληροφορίες που διαβιβάζονται από το ΥΠ μέσω του BANCAPP αφορούν στις υποχρεώσεις των ΥΠ σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4557/2018 και δύναται να ανατρέχουν στην τελευταία δεκαετία από την ημερομηνία υποβολής κάθε αιτήματος παροχής πληροφοριών προς το BANCAPP.

 

 1. Το αίτημα προωθείται από την υποδομή της ΑΑΔΕ μέσω του κόμβου ηλεκτρονικής διασύνδεσης και επικοινωνίας (όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 62 του ν. 4170/2013) στα ΥΠ. Τα ΥΠ υποχρεούνται σε απάντηση και αποστολή των αρχείων εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών, με εξαίρεση στις περιπτώσεις που το αίτημα καταλαμβάνει ελεγχόμενο διάστημα μεγαλύτερο των πέντε ετών οπότε και η αποστολή των αιτούμενων αρχείων διενεργείται εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών.

 

 1. Για την ταυτοποίηση αναζητούμενου ΑΦΜ στα πελατοκεντρικά συστήματα των ΥΠ ακολουθείται ο αλγόριθμος αναζήτησης που περιγράφεται στο Παράρτημα 1 του Παραρτήματος Α.

 

 1. Για την εξασφάλιση της εμπιστευτικότητας της διαδικασίας, όλα τα φορολογικά ή/και χρηματοοικονομικά δεδομένα που ανταλλάσσονται κρυπτογραφούνται μέσω διαδικασιών ασύμμετρης κρυπτογράφησης. Οι λεπτομέρειες της διαδικασίας κρυπτογράφησης αποτυπώνονται στο κεφάλαιο 5 του Παραρτήματος Α.

 

 1. Στις περιπτώσεις που, κατά τη διαδικασία της αυτοματοποιημένης πρόσβασης στο BANCAPP, από τις αρχές, υπηρεσίες και φορείς του Δημοσίου, ανακτηθούν στοιχεία και πληροφορίες που αφορούν πρόσωπα διαφορετικά από αυτά που περιλαμβάνονται στο αίτημά τους, αυτό δεν συνιστά παραβίαση του επαγγελματικού και τραπεζικού απορρήτου, καθώς και του απορρήτου των στοιχείων, σύμφωνα με τη νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Οι αρχές, υπηρεσίες και φορείς του Δημοσίου υποχρεούνται να καταστρέφουν αμελλητί τα στοιχεία αυτά, κατά τρόπο οριστικό και μη αναστρέψιμο και να ενημερώσουν τον Υπεύθυνο Τεχνικό Διαχειριστή για τις δικές του ενέργειες ώστε το BANCAPP να μην διατηρήσει τα σχετικά δεδομένα.

 

 1. Η επικοινωνία των αιτημάτων μεταξύ της ΑΑΔΕ και των ΥΠ διενεργείται μέσω των υποδομών της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ. Η πληροφορία που ανταλλάσσεται μέσω των καναλιών διαβίβασης της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ αφορά στα στοιχεία της υποκείμενης στον έλεγχο οντότητας καθώς και στοιχεία σχετικά με την ανταπόκριση του ΥΠ στο αίτημα χωρίς να περιέχονται αναλυτικά οικονομικά στοιχεία ή κινήσεις.

 

 1. Τα ΥΠ, μετά την αυθεντικοποίησή τους, μεταφορτώνουν στο G-Cloud, με τη χρήση API, τα Απαντητικά Αρχεία κάθε αιτήματος και διαβιβάζουν στον ασύγχρονο κόμβο τα σχετικά μηνύματα, που υποδεικνύουν:

 

– τον αριθμό των αρχείων που μεταφόρτωσαν με επιτυχία στο G-Cloud (header απαντήσεων).

 

– τα ονόματα των αρχείων που μεταφόρτωσαν επιτυχώς (detail απαντήσεων).

 

 1. Στην περίπτωση ύπαρξης ενός συντακτικού λάθος στο Απαντητικό Αρχείο, αυτό απορρίπτεται κατά τη μεταφόρτωσή του με μήνυμα αποτυχίας. Σε περίπτωση εντοπισμού, κατά το στάδιο επεξεργασίας των απαντήσεων, εννοιολογικών λαθών τα ΥΠ θα λαμβάνουν σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, προκειμένου να προβούν στην διόρθωση αυτών και τη μεταφόρτωση νέων αρχείων στο G-Cloud.

 

 1. Η προθεσμία που δίνεται στα ΥΠ για την ορθή επανάληψη των δεδομένων που αποστέλλουν στο BANCAPP είναι δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία πρώτης αποστολής ενός απαντητικού αρχείου. Σε κάθε περίπτωση, μετά το πέρας της προθεσμίας υποβολής των απαντήσεων το ΥΠ οφείλει να στείλει σχετικό ενημερωτικό μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας προς τον Τεχνικό Διαχειριστή και τον Επιχειρησιακό Υπεύθυνο με τα στοιχεία του απαντητικού μηνύματος για τις περαιτέρω ενέργειές τους.

 

 1. Στην περίπτωση εντοπισμού ενός ποιοτικού λάθους στο Απαντητικό Αρχείο, το ΥΠ θα λάβει σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, προκειμένου να προβεί στη διόρθωση αυτού και τη μεταφόρτωση νέου αρχείου στο G-Cloud.

 

Άρθρο 3

Διαδικασία Ένταξης Υπόχρεων Προσώπων

 

 1. Η παρακολούθηση των υφιστάμενων ΥΠ, που παρέχουν τα απαντητικά μηνύματα άρσης στο BANCAPP, ανατίθεται στην Ομάδα Υποστήριξης.

 

 1. Όλα τα ΥΠ σύμφωνα με το άρθρο 62 παρ. 1 του ν. 4170/2013 οφείλουν να ενταχθούν στο BANCAPP.

 

 1. Κάθε νέο ΥΠ που εντάσσεται στο ελληνικό χρηματοπιστωτικό σύστημα, και το οποίο προσφέρει υπηρεσίες που σχετίζονται με τα ζητούμενα του Συστήματος, θεωρείται εξ ορισμού ΥΠ και οφείλει να ενταχθεί στο Σύστημα εντός 3 μηνών από την ημερομηνία έναρξης άσκησης των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την παρούσα. Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη είναι η εκτέλεση δοκιμών συμμόρφωσης με τις τεχνικές προδιαγραφές του BANCAPP.

 

 1. Κάθε ΥΠ οφείλει να υποβάλει τουλάχιστον 5 ημέρες πριν τη λήξη της προθεσμίας, Αίτημα Ένταξης στην Ομάδα Υποστήριξης στο οποίο μνημονεύονται τα στοιχεία του νομικού προσώπου, συμπληρωμένο σύμφωνα με το Υπόδειγμα «Δήλωσης Ένταξης – Αποδοχής Εμπιστευτικότητας ή μεταβολής Στοιχείων Υπόχρεου Προσώπου στο BANCAPP» (άρθρο 62Β και 63 του ν. 4170/2013) στο Παράρτημα Β. Η ανωτέρω προθεσμία ισχύει και στην περίπτωση γνωστοποίησης τυχόν μεταβολών στα στοιχεία του ΥΠ.

 

 1. Σε περίπτωση διακοπής της λειτουργίας ή συγχώνευσης ΥΠ, η υποχρέωση πληροφόρησης εξακολουθεί να ισχύει, χωρίς να επιτρέπεται μεταβατικό χρονικό διάστημα μη αποστολής δεδομένων. Το ΥΠ που διακόπτει τη λειτουργία του/συγχωνεύεται, οφείλει να γνωστοποιήσει έγκαιρα τη συγκεκριμένη μεταβολή στην Ομάδα Υποστήριξης αναφέροντας το ΥΠ, που αναλαμβάνει τις υποχρεώσεις του ή ότι άλλο προβλέπεται βάσει της σχετικής σύμβασης. Ακολούθως το ΥΠ που αναλαμβάνει τα συγκεκριμένα χαρτοφυλάκια θα πρέπει να υποβάλει δήλωση αποδοχής της υποχρέωσης διαβίβασης δεδομένων στο BANCAPP. Στη περίπτωση αυτή το ΥΠ που αναλαμβάνει την υποχρέωση του μη λειτουργούντος/ συγχωνευμένου ΥΠ βάσει της σχετικής σύμβασης, θα αποστέλλει για το πρώτο εξάμηνο από την ανάληψη της υποχρέωσης απάντηση για τα δεδομένα του μη λειτουργούντος/συγχωνευμένου ΥΠ εντός 5 εργασίμων ημερών.

 

Άρθρο 4

Μορφότυποι και Δομή των Διαβιβαζομένων Στοιχείων

 

 1. Με το αίτημα ζητείται από τα ΥΠ της παρ. 1 του άρθρου 62 του ν. 4170/2013 να απαντήσουν για συγκεκριμένο ΑΦΜ Φυσικού ή Νομικού Προσώπου ή Νομικής Οντότητας για το χρονικό διάστημα που καλύπτει το BANCAPP, και για τους κατόχους ΑΦΜ που συνδέονται με το υπόχρεο πρόσωπο, σύμφωνα με τον Πίνακα 7.2 «ΣΧΕΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» του Παραρτήματος Α.

 

Σε περίπτωση καταφατικής απάντησης θα παρατίθεται κατάλογος των ακόλουθων τύπων προϊόντων:

 

0= Αδιευκρίνιστο

 

1= Καταθετικός πρώτης ζήτησης

 

2= Καταθετικός προθεσμιακός

 

3= Χορηγητικός

 

4= Επενδυτικός (Παντός είδους χαρτοφυλάκια επενδυτικών προϊόντων και αξιογράφων, όπως αμοιβαία κεφάλαια, ομόλογα, μετοχές, τραπεζοασφάλιστρα, παράγωγα, Repos κ.λπ.)

 

5= Άλλος

 

6= Πιστωτική Κάρτα

 

7= Τραπεζική Θυρίδα

 

8= Λογ/σμός Πληρωμών

 

9= Προπληρωμένη κάρτα (prepaid)

 

10= Ηλεκτρονικό πορτοφόλι

 

 1. Τα ΥΠ ανεβάζουν τα απαντητικά αρχεία διακριτά ανά αίτημα άρσης με τη χρήση κρυπτογραφημένου καναλιού επικοινωνίας (https).

 

 1. Η δομή των απαντητικών αρχείων ορίζεται στα κεφάλαια 7 και 8 του Β’ μέρους του Παραρτήματος Α.

 

 1. Η δομή των διαβιβαζόμενων αρχείων ορίζεται στο κεφάλαιο 2 του Β’ μέρους του Παραρτήματος Α.

 

Άρθρο 5

Χρόνος Έναρξης Λειτουργίας

 

Ως ημερομηνία έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας του Ο.Π.Σ ορίζεται η 1/1/2024.

 

Τα ΥΠ που δεν έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία ένταξης μέχρι την ως άνω οριζόμενη ημερομηνία, δύνανται να υποβάλουν αίτημα παράτασης της προθεσμίας ένταξης στην παραγωγική λειτουργία του BANCAPP, το αργότερο εντός του πρώτου εξαμήνου του 2024, αναφέροντας αναλυτικά τους λόγους αδυναμίας διαλειτουργικότητας των Πληροφοριακών τους Συστημάτων με το BANCAPP.

 

Άρθρο 6

Χρόνος διατήρησης των δεδομένων και του δικαιώματος πρόσβασης σε αυτά.

 

Ο χρόνος διατήρησης των δεδομένων του BANCAPP ορίζεται βάσει της προθεσμίας εντός της οποίας η Φορολογική Διοίκηση μπορεί να προβεί σε έκδοση πράξης διοικητικού, εκτιμώμενου ή διορθωτικού προσδιορισμού φόρου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 36 του ΚΦΔ.

 

Ο χρήστης του BANCAPP έχει δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα μέχρι την ολοκλήρωση του ημερολογιακού έτους, για το έτος που αυτή χορηγήθηκε, και για έξι μήνες μετά από τη λήξη του ημερολογιακού έτους στην περίπτωση που η πρόσβαση δόθηκε το τελευταίο τρίμηνο του έτους ή έως την ολοκλήρωση του ελέγχου στο ΟΠΣ ELENXIS εφόσον αυτή επέλθει πριν παρέλθουν τα ανωτέρω οριζόμενα διαστήματα.

 

Άρθρο 7

Λοιπές Ρυθμίσεις

 

 1. Σε περίπτωση διακοπής της λειτουργίας ή συγχώνευσης του ΥΠ, η υποχρέωση πληροφόρησης μεταφέρεται στο ΥΠ που αναλαμβάνει το χαρτοφυλάκιο του καταργούμενου ή συγχωνευόμενου ΥΠ.

 

 1. Σε περίπτωση εκκαθάρισης του ΥΠ, η υποχρέωση πληροφόρησης έως την ημερομηνία εκκαθάρισης βαρύνει τον εκκαθαριστή και μετά από αυτήν το ΥΠ που έχει αναλάβει το χαρτοφυλάκιο του εκκαθαρισμένου.

 

 1. Για τα ΥΠ των περ. 1 και 2, είναι υποχρεωτική η υποβολή σχετικής δήλωσης στην ΑΑΔΕ στην οποία θα αναφέρονται η ημερομηνία διακοπής, εκκαθάρισης, μεταβίβασης χαρτοφυλακίου, καθώς και τα στοιχεία του ΥΠ που αναλαμβάνει το κατά περίπτωση χαρτοφυλάκιο.

 

 1. Η ΑΑΔΕ δύναται να προβαίνει σε ποιοτικούς ελέγχους των αρχείων που διαβιβάζονται στο BANCAPP, με βάση επιχειρησιακούς κανόνες.

 

 1. Τα ΥΠ φέρουν την ευθύνη για την εγκυρότητα και την ορθότητα των δεδομένων που διαβιβάζονται μέσω του BANCAPP στις ελεγκτικές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ.

 

 1. Τα Παραρτήματα Α και Β της απόφασης αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

 

Άρθρο 8

Έναρξη Ισχύος

 

Η απόφαση αυτή ισχύει από την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την δημοσίευσή της στο ΦΕΚ.

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

 

Δήλωση ένταξης – Αποδοχής εμπιστευτικότητας ή Μεταβολής στοιχείων Υπόχρεου Προσώπου στο Σύστημα Αυτοματοποιημένου Ελέγχου Προσαύξησης Περιουσίας – ΒΑΝCAPP (άρθρο 62Β και 63 του ν.4170/2013)

 

Αριθμός Πρωτοκόλλου
Ημερομηνία

Στοιχεία Υπόχρεου Προσώπου (ΥΠ)

Επωνυμία ΥΠ
ΑΦΜ/ΔΟΥ
Κωδικός ΥΠ (εφόσον υπάρχει)
Διεύθυνση Έδρας
Ονοματεπώνυμο Εκπροσώπου του ΥΠ
Θέση Εκπροσώπου στο ΥΠ
ΑΦΜ Εκπροσώπου
Τηλέφωνο Εκπροσώπου
Ε-mail Εκπροσώπου
Ονοματεπώνυμο Υπεύθυνου Μεταφόρτωσης Αρχείων
Τηλέφωνο επικοινωνίας Υπεύθυνου Μεταφόρτωσης Αρχείων
Ε-mail Υπεύθυνου Μεταφόρτωσης Αρχείων

 

ο παραπάνω αναφερόμενο ΥΠ, μέσω του αναφερόμενου εκπροσώπου του αποδέχεται τα ακόλουθα:

 

 

 

Όροι χρήσης υπολογιστικών υποδομών της ΑΑΔΕ από τα Υπόχρεα Πρόσωπα

 

 1. H πρόσβαση του ΥΠ στο σύστημα χορηγείται αποκλειστικά για το σκοπό που αναγράφεται στο αίτημα.

 

 1. Σε περίπτωση που υπάρξουν αλλαγές σε πεδία της εν λόγω αίτησης, το ΥΠ θα πρέπει να γνωστοποιήσει τις εν λόγω αλλαγές υποβάλλοντας εκ νέου αίτηση.

 

 1. Οι κωδικοί πρόσβασης στις υπολογιστικές υποδομές της ΑΑΔΕ, καθώς και ο Κανονισμός Διαχείρισης και Λειτουργίας του BANCAPP αποτελούν εμπιστευτικές πληροφορίες οι οποίες προστατεύονται με ευθύνη του ΥΠ. Ως τέτοιες κοινοποιούνται αποκλειστικά και μόνο σε εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους/εξωτερικούς συνεργάτες του ΥΠ, και μόνο για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται. Σε περίπτωση αποχώρησης από το ΥΠ υπαλλήλων/ εξωτερικών συνεργατών στους οποίους έχουν κοινοποιηθεί οι ως άνω εμπιστευτικές πληροφορίες, το ΥΠ θα μεριμνά για την άμεση αλλαγή των κωδικών πρόσβασης τους στις υπολογιστικές υποδομές της ΑΑΔΕ και τη διαγραφή κάθε αρχείου τους που περιέχει εμπιστευτικές πληροφορίες της ΑΑΔΕ.

 

 1. Το ΥΠ οφείλει να τηρεί εχεμύθεια και να χειρίζεται ως εμπιστευτικό και απόρρητο οτιδήποτε υποπέσει στην αντίληψή του, γραπτώς και προφορικώς ιδίως δε τις πληροφορίες που κοινοποιούνται σε αυτό μέσω των υπολογιστικών υποδομών της ΑΑΔΕ. Το ΥΠ οφείλει να διασφαλίζει ότι οι υπάλληλοί/εξωτερικοί συνεργάτες του γνωρίζουν και δεσμεύονται από την υποχρέωση εμπιστευτικότητας που απορρέει από την παρούσα. Απαγορεύεται η οποιαδήποτε εκμετάλλευση αδυναμιών ασφαλείας ή η παράκαμψη των ενδεδειγμένων μηχανισμών πρόσβασης των υπολογιστικών υποδομών της ΑΑΔΕ.

 

 1. Το ΥΠ υποχρεούται να διασφαλίζει ότι τα αρχεία που ανταλλάσσει μέσω των υπολογιστικών υποδομών της ΑΑΔΕ δεν περιέχουν κακόβουλο λογισμικό με χρήση κατάλληλων μηχανισμών antivirus/antimalware.

 

 1. Το ΥΠ οφείλει να αναφέρει προς τη ΑΑΔΕ άμεσα οποιοδήποτε συμβάν σχετίζεται με την πιθανή απώλεια διαθεσιμότητας, ακεραιότητας ή εμπιστευτικότητας των υπολογιστικών υποδομών της, στην περίπτωση που αντιληφθούν ότι υπάρχουν ενδείξεις ότι έχουν διαρρεύσει ή πρόκειται να διαρρεύσουν πληροφορίες, θα λάβουν άμεσα μέτρα για την αποτροπή ή την αντιμετώπιση του περιστατικού ασφαλείας και θα ενημερώσουν την ΑΑΔΕ με κάθε πρόσφορο μέσο.

 

 1. Το ΥΠ δηλώνει ετοιμότητα για την ένταξή του στην Παραγωγική Λειτουργία του εν λόγω Συστήματος.

 

 1. Το ΥΠ δηλώνει ότι έχει πραγματοποιήσει τις απαραίτητες εσωτερικές δράσεις διασύνδεσης με το Σύστημα, ότι έχει προβεί σε όλους τους απαραίτητους ελέγχους ορθής λειτουργίας και ότι έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για τη διασφάλιση της εμπιστευτικότητας και της ακεραιότητας τόσο των λαμβανόμενων αιτημάτων, όσο και των απαντήσεων σε αυτά.

 

Ο Εκπρόσωπος του Νομικού Προσώπου

 

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Παρακαλούμε όπως υπογραφεί με κάθε νόμιμο τρόπο και να αποσταλεί είτε ηλεκτρονικά στο mail bancapp-team@aade.gr (με ψηφιακή υπογραφή) είτε να παραδοθεί στα γραφεία της Γ.Δ.ΗΛΕ.Δ. – Δ.ΥΠΗ.ΔΕΔ. Πειραιώς 72 και Πύργου, Τ.Κ. 18346 ΜΟΣΧΑΤΟ (με χειρόγραφη υπογραφή).

 

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, πλην του Παραρτήματος Α σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 62Β του ν. 4170/2013.

 

Μοσχάτο, 10 Νοεμβρίου 2023

 

Ο Διοικητής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ