Α. 1175 / 2.11.2023   (ΦΕΚ Β’ 6436/10.11.2023 )

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α. 1223/2019 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης φόρου μερισμάτων, καθώς και εκτάκτων αμοιβών και ποσοστών (bonus) επιπλέον των μισθών, με βάση τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 43 του ν. 4111/2013 (Α΄18), όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με το άρθρο 53 του ν. 4607/2019 (Α΄65), καθορισμός των δικαιολογητικών που συνυποβάλλονται με αυτή και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας για την εφαρμογή των διατάξεων αυτών» (B’ 2357) αναφορικά με τον τύπο και περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης φόρου μερισμάτων, καθώς και έκτακτων αμοιβών και ποσοστών (bonus) επιπλέον των μισθών, που καταβάλλονται ή πιστώνονται στα έτη 2023 και επόμενα.

 

ΑΑΔΕ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ (Γ.Δ.Φ)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ (Δ.Ε.Α.Φ)

ΤΜΗΜΑ Γ΄-ΦΟΡΟΥ ΠΛΟΙΩΝ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Τηλέφωνο   :  210 3375149

E-Mail         :  deaf.c@aade.gr

 

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

 

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις:

α) Των παρ. 5 και 7 του άρθρου 43 του ν. 4111/2013 (Α’18),

β) του Κεφαλαίου Α΄ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν.4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 94),

γ) του άρθρου 25 του ν. 27/1975 (Α΄ 77),

δ) των άρθρων 6, 31 και 34 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4987/2022 – Α΄206),

ε) της υπό στοιχεία Δ. ΟΡΓ. Α 1125859 ΕΞ 23.10.2020 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), (Β’4738)».

 1. Την υπό στοιχεία Α. 1223/2019 απόφαση του Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. «Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης φόρου μερισμάτων, καθώς και εκτάκτων αμοιβών και ποσοστών (bonus) επιπλέον των μισθών, με βάση τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 43 του ν. 4111/2013 (Α’18), όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με το άρθρο 53 του ν. 4607/2019 (Α’65), καθορισμός των δικαιολογητικών που συνυποβάλλονται με αυτή και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας για την εφαρμογή των διατάξεων αυτών» (Β’2357).
 2. Την υπ’ αρ. 1 της 20.1.2016 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, την υπ’ αρ. 39/3/30.11.2017 απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 689), καθώς και την υπ’ αρ. 5294/17.1.2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).
 3. Την ανάγκη απόδοσης φόρου αφενός στα μερίσματα που εισπράττουν φυσικά πρόσωπα φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας από επιχειρήσεις του άρθρου 25 του ν. 27/1975 πλην διαχειριστριών και αφετέρου στις έκτακτες αμοιβές και ποσοστά (bonus) επιπλέον των μισθών που καταβάλλουν οι επιχειρήσεις του άρθρου 25 του ν. 27/1975 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή σε διευθυντές και στελέχη, καθώς και σε υπαλλήλους αυτών στα έτη 2023 και επόμενα.
 4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 

Άρθρο 1

Τροποποιούμε την υπό στοιχεία Α. 1223/2019 απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ «Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης φόρου μερισμάτων, καθώς και εκτάκτων αμοιβών και ποσοστών (bonus) επιπλέον των μισθών, με βάση τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 43 του ν. 4111/2013 (Α’18), όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με το άρθρο 53 του ν. 4607/2019 (Α’65), καθορισμός των δικαιολογητικών που συνυποβάλλονται με αυτή και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας για την εφαρμογή των διατάξεων αυτών» (Β’2357), ως ακολούθως:

 1. Το άρθρο 1 αντικαθίσταται ως εξής:

 

« Άρθρο 1

Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης φόρου μερισμάτων, καθώς και έκτακτων αμοιβών και ποσοστών (bonus) επιπλέον των μισθών που καταβάλλονται ή πιστώνονται στους δικαιούχου στα έτη 2023 και επόμενα

Ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης φόρου επί των καταβαλλόμενων ή πιστούμενων ποσών στα έτη 2023 και επόμενα:

α) μερισμάτων που εισπράττουν φυσικά πρόσωπα φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος με βάση τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 43 του ν.4111/2013, από αλλοδαπή επιχείρηση απευθείας ή μέσω του γραφείου/ υποκαταστήματος αυτής εγκατεστημένου σύμφωνα με το άρθρο 25 του ν.27/1975 οποιουδήποτε τύπου ή μορφής ή μέσω επιχείρησης χαρτοφυλακίου (holding company) μετόχου αυτής, ανεξαρτήτως του αριθμού των επιχειρήσεων χαρτοφυλακίου που παρεμβάλλονται μεταξύ αλλοδαπής επιχείρησης και τελικού δικαιούχου, καθώς και από ημεδαπή επιχείρηση που έχει υπαχθεί στο άρθρο 25 του ν.27/1975 απευθείας ή μέσω επιχείρησης χαρτοφυλακίου μετόχου αυτής, ανεξαρτήτως του αριθμού των επιχειρήσεων χαρτοφυλακίου που παρεμβάλλονται μεταξύ της ημεδαπής επιχείρησης και του τελικού δικαιούχου, μη συμπεριλαμβανομένων στις παραπάνω των διαχειριστριών εταιρειών ή επιχειρήσεων (αλλοδαπών ή ημεδαπών) και

β) εκτάκτων αμοιβών και ποσοστών (bonus) επιπλέον των μισθών που λαμβάνουν φυσικά πρόσωπα με βάση τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 43 του ν.4111/2013, από τις πιο πάνω αλλοδαπές και ημεδαπές επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των διαχειριστριών εταιρειών ή επιχειρήσεων που είναι εγκατεστημένες στην Ελλάδα σύμφωνα με το άρθρο 25 του ν.27/1975,

έχει όπως τα σχετικά υποδείγματα 1α και 1β αντίστοιχα, που επισυνάπτονται στην παρούσα.»

 

 1. Το άρθρο 2 αντικαθίσταται ως εξής:

 

« Άρθρο 2

Υπόχρεοι υποβολής δήλωσης απόδοσης φόρου μερισμάτων, καθώς και έκτακτων αμοιβών και ποσοστών (bonus) πέραν των μισθών

 1. Υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης απόδοσης του φόρου μερισμάτων με συντελεστή πέντε τοις εκατό (5%) με βάση τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 43 του ν.4111/2013 είναι οι πιο κάτω δικαιούχοι:

α) μέτοχοι ή εταίροι για μερίσματα που λαμβάνουν από αλλοδαπές επιχειρήσεις της περ. α’ της παρ. 5 του άρθρου 43 του ν. 4111/2013 για τα έτη 2023 και επόμενα,

β) μέτοχοι ή εταίροι για μερίσματα που λαμβάνουν από ημεδαπές επιχειρήσεις της περ. β’ της παρ. 5 του ίδιου άρθρου και νόμου για τα έτη 2023 και επόμενα.

 1. Υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης απόδοσης του φόρου εκτάκτων αμοιβών και ποσοστών (bonus) πέραν των μισθών με συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%) με βάση τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 43 του ν.4111/2013 είναι οι πιο κάτω δικαιούχοι:

α) μέλη του Δ.Σ ή Διευθυντές και στελέχη για έκτακτες αμοιβές και ποσοστά (bonus) επιπλέον των μισθών που λαμβάνουν από αλλοδαπές επιχειρήσεις (της περ. α΄ της παρ. 5 του άρθρου 43 του ν.4111/2013) από τα έτη 2012 και επόμενα,

β) υπάλληλοι για έκτακτες αμοιβές και ποσοστά (bonus) επιπλέον των μισθών που λαμβάνουν από αλλοδαπές επιχειρήσεις της περ. α΄ της παρ. 5 του ίδιου άρθρου και νόμου από τα έτη 2019 και επόμενα,

γ) μέλη του Δ.Σ ή Διευθυντές, στελέχη και υπάλληλοι για έκτακτες αμοιβές και ποσοστά (bonus) επιπλέον των μισθών, που λαμβάνουν από ημεδαπές επιχειρήσεις (της περ. β΄ της παρ. 5 του ίδιου άρθρου και νόμου) από τα έτη 2019 και επόμενα και

δ) μέλη του Δ.Σ ή Διευθυντές, στελέχη και υπάλληλοι για έκτακτες αμοιβές και ποσοστά (bonus) επιπλέον των μισθών που λαμβάνουν από διαχειρίστριες εταιρείες ή επιχειρήσεις εγκατεστημένες στην Ελλάδα σύμφωνα με το άρθρο 25 του ν.27/1975 από τα έτη 2019 και επόμενα».

 

 1. Το άρθρο 3 αντικαθίσταται ως εξής:

« Άρθρο 3

Χρόνος υποβολής δήλωσης και καταβολής φόρου

 1. Για τα έτη 2012 έως και 2019 οι δικαιούχοι των μερισμάτων, καθώς και έκτακτων αμοιβών και ποσοστών (bonus) επιπλέον των μισθών της παρ. 5 του άρθρου 43 του ν.4111/2013 καταβάλουν τον προβλεπόμενο φόρο δέκα τοις εκατό (10%) εφάπαξ με την υποβολή σχετικής δήλωσης στην αρμόδια φορολογική Αρχή μέσα στον επόμενο μήνα από αυτόν εντός του οποίου έγινε στην αλλοδαπή ή ημεδαπή η καταβολή ή η πίστωση αυτών στους δικαιούχους, μαζί με τα συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά, όπως περιγράφονται στo άρθρο 4.
 2. Για τα έτη 2020 και επόμενα η υποβολή των ανωτέρω δηλώσεων γίνεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από αυτόν εντός του οποίου έγινε στην αλλοδαπή ή ημεδαπή η καταβολή ή η πίστωση των εν λόγω ποσών στους δικαιούχους και η καταβολή του φόρου γίνεται εφάπαξ μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης, μαζί με τα συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά, όπως περιγράφονται στο άρθρο 4.
 3. Με την παραλαβή της δήλωσης γίνεται άμεσος προσδιορισμός του φόρου και εκδίδεται «Ταυτότητα Οφειλής» (Τ.Ο) με την οποία καταβάλλεται ο φόρος μερισμάτων, καθώς και ο φόρος των έκτακτων αμοιβών και ποσοστών (bonus) πέραν των μισθών εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την έκδοσή της .
 4. Ο υπολογισμός και η καταβολή του φόρου των μερισμάτων, καθώς και των έκτακτων αμοιβών και ποσοστών (bonus) πέραν των μισθών γίνεται σε ευρώ. Εάν το μέρισμα καταβληθεί ή πιστωθεί στην αλλοδαπή σε άλλο νόμισμα ή σε λογαριασμό συναλλάγματος του δικαιούχου στην Ελλάδα, τότε για τον προσδιορισμό των ποσών επί των οποίων θα υπολογισθεί ο φόρος, λαμβάνεται η τιμή αναφοράς του δολαρίου Η.Π.Α. έναντι του ευρώ της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (Ε.Κ.Τ.) κατά την ημερομηνία πίστωσης ή καταβολής του μερίσματος στον δικαιούχο.»

 

 1. Το άρθρο 4 αντικαθίσταται ως εξής:

« Άρθρο 4

Συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά

Τα φυσικά πρόσωπα του άρθρου 2 της παρούσης, με τη δήλωση απόδοσης φόρου στα έτη 2023 και επόμενα, συνυποβάλλουν κατά περίπτωση τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α) Βεβαίωση της ημεδαπής ή αλλοδαπής επιχείρησης ή της επιχείρησης χαρτοφυλακίου που κατέχει άμεσα ή έμμεσα τις μετοχές ή μερίδια των ημεδαπών επιχειρήσεων που έχουν υπαχθεί στο άρθρο 25 του ν.27/1975 και των αλλοδαπών επιχειρήσεων που έχουν εγκαταστήσει γραφεία ή υποκαταστήματα στην Ελλάδα, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν.27/1975 πλην διαχειριστριών και διανέμουν το μέρισμα, καθώς και τις έκτακτες αμοιβές και ποσοστά (bonus) πέραν των μισθών, από την οποία προκύπτουν τα στοιχεία του φορολογούμενου φυσικού προσώπου ως μετόχου ή εταίρου ή μέλους Δ.Σ ή Διευθυντή ή στελέχους ή υπαλλήλου της επιχείρησης, η ημερομηνία καταβολής ή πίστωσης, το ποσό που καταβλήθηκε ή πιστώθηκε σε αυτόν καθώς και το νόμισμα (ως συνημμένα υποδείγματα 2, 3 και 4) ή

β) Βεβαίωση της διαχειρίστριας εταιρίας ή επιχείρησης εγκατεστημένης στην Ελλάδα, με βάση το άρθρο 25 του ν.27/1975 που καταβάλλει έκτακτες αμοιβές και ποσοστά (bonus) πέραν των μισθών, από την οποία προκύπτουν τα στοιχεία του φορολογούμενου φυσικού προσώπου ως μέλους Δ.Σ. ή Διευθυντή ή στελέχους ή υπαλλήλου της εταιρείας ή επιχείρησης, η ημερομηνία καταβολής ή πίστωσης και το ποσό της έκτακτης αμοιβής και ποσοστών (bonus) που καταβλήθηκε ή πιστώθηκε σε αυτόν καθώς και το νόμισμα (ως συνημμένα υποδείγματα 2 και 3).

γ) Αντίγραφο της σχετικής άδειας εγκατάστασης στην Ελλάδα του γραφείου ή υποκαταστήματος της αλλοδαπής επιχείρησης με τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν.27/1975 (Φ.Ε.Κ. δημοσίευσης της άδειας εγκατάστασης).

δ) Βεβαίωση της Αρμόδιας Φορολογικής Αρχής στην οποία υπάγεται το εγκατεστημένο γραφείο ή υποκατάστημα της αλλοδαπής επιχείρησης στην Ελλάδα, καθώς και η ημεδαπή επιχείρηση που έχουν υπαχθεί στο άρθρο 25 του ν. 27/1975, ότι έχουν υποβάλλει την δήλωση εισφοράς επί του εισαγόμενου συναλλάγματος (παρ.1 του άρθρου 43 του ν.4111/2013) και έχουν καταβληθεί οι ληξιπρόθεσμες δόσεις της εισφοράς αυτής. Η βεβαίωση αυτή χορηγείται μετά από αίτηση των υπόχρεων επιχειρήσεων πριν την καταβολή των ποσών στους δικαιούχους (ως συνημμένο υπόδειγμα 5).

ε) Βεβαίωση της τράπεζας κατόπιν αίτησης του δικαιούχου, για την αναγγελία πίστωσης των μερισμάτων ή έκτακτων αμοιβών και ποσοστών (bonus) επιπλέον των μισθών με τα αντίστοιχα ποσά αυτών, στην περίπτωση που τα ποσά της αλλοδαπής εισάγονται στην Ελλάδα, μέσω της τράπεζας αυτής και πιστώνονται σε λογαριασμό του δικαιούχου.

Στη βεβαίωση αναγράφονται τα εισαγόμενα ποσά που πιστώνονται σε λογαριασμό του δικαιούχου α) σε ευρώ ή/και β) σε δολάρια ΗΠΑ λαμβάνοντας την ισοτιμία των νομισμάτων αυτών της ΕΚΤ κατά την ημερομηνία της πίστωσης του ποσού στον λογαριασμό (ως συνημμένο υπόδειγμα 6).

Εάν τα μερίσματα ή οι έκτακτες αμοιβές και τα ποσοστά (bonus) επιπλέον των μισθών καταβληθούν ή πιστωθούν στην αλλοδαπή και παραμείνουν σ’ αυτή, δεν απαιτείται η βεβαίωση αυτή.

Στην περίπτωση που η πίστωση των μερισμάτων ή έκτακτων αμοιβών και ποσοστών (bonus) επιπλέον των μισθών με τα αντίστοιχα ποσά αυτών, πραγματοποιηθεί σε λογαριασμό του δικαιούχου σε άλλη τράπεζα από εκείνη που εισήχθησαν τα παραπάνω ποσά, ο δικαιούχος οφείλει να προσκομίσει αντίγραφο κίνησης λογαριασμού (extrait) της τράπεζας που πιστώθηκαν τα ποσά, καθώς και σχετική βεβαίωση της επιχείρησης η οποία βεβαιώνει την τράπεζα εισαγωγής των παραπάνω ποσών.».

 

 1. Μετά το άρθρο 4 προστίθεται νέο άρθρο 4Α ως εξής:

« Άρθρο 4Α

Τρόπος υποβολής δήλωσης

1.Οι δηλώσεις απόδοσης φόρου μερισμάτων, καθώς και εκτάκτων αμοιβών και ποσοστών (bonus) επιπλέον των μισθών της παρούσας υποβάλλονται στην αρμόδια φορολογική Αρχή με αποστολή αιτήματος μέσω της εφαρμογής «Τα αιτήματά μου» στην ψηφιακή πύλη «myAADE» στο οποίο επισυνάπτονται αρχεία σάρωσης (scan) των δηλώσεων και των δικαιολογητικών των άρθρων 1 και 4 της παρούσας αντίστοιχα, είτε με αποστολή των ανωτέρω με φυσικό φάκελο είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή είτε με υπηρεσία ταχυμεταφοράς. Ως ημερομηνία υποβολής των δηλώσεων που υποβάλλονται στη ΔΟΥ θεωρείται κατά περίπτωση η ημερομηνία αποστολής του αιτήματος στην εφαρμογή «Τα αιτήματά μου» και εφόσον το αίτημα καταχωρηθεί στην εφαρμογή μέχρι το πέρας της τελευταίας ημέρας της καταληκτικής προθεσμίας, η υποβολή λαμβάνεται ως εμπρόθεσμη, ή η ημερομηνία αποστολής του φυσικού φακέλου που προκύπτει από τη σφραγίδα του ταχυδρομείου ή της υπηρεσίας ταχυμεταφοράς. Το αποδεικτικό του ταχυδρομείου ή της υπηρεσίας ταχυμεταφοράς αποτελεί αποδεικτικό υποβολής της δήλωσης και υπέχει θέση απόδειξης παραλαβής εκ μέρους του αποδέκτη.

Επίσης είναι δυνατή η υποβολή των ανωτέρω δηλώσεων με κατάθεση στο γραφείο πρωτοκόλλου της ΔΟΥ μέσω της εφαρμογής «Τα Ραντεβού μου» στην ψηφιακή πύλη myAADE με την οποία παρέχεται η δυνατότητα προγραμματισμού ραντεβού για την υποβολή των δηλώσεων.

 1. Η καταχώρηση των δηλώσεων απόδοσης φόρου μερισμάτων (5%), καθώς και εκτάκτων αμοιβών και ποσοστών (bonus) επιπλέον των μισθών (10%) που υποβάλλονται στο έτος 2023, γίνεται από το υποσύστημα των εσόδων του ΤΑΧΙS στο είδος φόρου 1211 «Φόρος 10% Μερισμάτων (παρ. 5 άρθρο 43 ν. 4111/2013)», με αναλυτικό λογαριασμό εσόδου (Α.Λ.Ε.) 1150601001.

Για τις δηλώσεις που υποβάλλονται στα έτη 2024 και μετά η καταχώρηση του φόρου μερισμάτων γίνεται στο είδος φόρου 1244 «φόρος 5% Μερισμάτων (παρ. 5 του άρθρου 43 του ν. 4111/2013)» και του φόρου εκτάκτων αμοιβών και ποσοστών (bonus) επιπλέον των μισθών γίνεται στο είδος φόρου 1243 «φόρος 10% Εκτάκτων αμοιβών και ποσοστών (bonus) επιπλέον των μισθών (παρ. 5 του άρθρου 43 του ν. 4111/2013)», με τον παραπάνω Α.Λ.Ε.

 1. Μέσω της εφαρμογής «e-κοινοποιήσεις» που είναι προσβάσιμη μέσω της εφαρμογής Μητρώο και Επικοινωνία της ψηφιακής πύλης myAADE, αντίγραφο της υποβληθείσας δήλωσης αναρτάται στη θυρίδα του φορολογουμένου στην Προσωποποιημένη Πληροφόρηση του myAADE της ΑΑΔΕ, είτε υπογεγραμμένη ψηφιακά, εφόσον υπάρχει τέτοια δυνατότητα (υποχρεωτικά για τις Δ.Ο.Υ. Α΄ τάξης), είτε με ψηφιακή απεικόνιση (scan). Την ανάρτηση ακολουθεί ηλεκτρονική ειδοποίηση του φορολογούμενου στη δηλωθείσα στη Φορολογική Διοίκηση διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του.».

 

Άρθρο 2

Ισχύς της απόφασης – Μεταβατικές διατάξεις

 1. Η παρούσα απόφαση ισχύει ως προς τον τύπο και περιεχόμενο της δήλωσης για μερίσματα, καθώς και έκτακτες αμοιβές και ποσοστά (bonus) επιπλέον των μισθών που καταβάλλονται ή πιστώνονται από την 1η Ιανουαρίου 2023 και μετά.
 2. Αναφορικά με το διάστημα από 1.1.2023 μέχρι τη δημοσίευση της παρούσης, που τα φυσικά πρόσωπα φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας έχουν λάβει μερίσματα από ημεδαπή ή και αλλοδαπή επιχείρηση του άρθρου 25 του ν. 27/1975 (πλην διαχειριστριών), και η δήλωση απόδοσης φόρου μερισμάτων έχει υποβληθεί με συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%) για το αναφερόμενο διάστημα, οι δικαιούχοι του μερίσματος υποβάλουν τροποποιητική δήλωση με συντελεστή πέντε τοις εκατό (5%) και το επιπλέον ποσό που βεβαιώθηκε συμψηφίζεται ή επιστρέφεται κατά περίπτωση. Η δήλωση αυτή θεωρείται εμπρόθεσμη αν υποβληθεί μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από την έκδοση της παρούσας.
 3. Τα συνημμένα Υποδείγματα (1 έως 6) αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης.

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ 5

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ 10

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΟΥ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΗΜΕΔΑΠΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ