Α.1080 / 17.05.2024   (ΦΕΚ Β’ 2872/21.05.2024)

Καθορισμός των αναγκαίων λεπτομερειών για την οίκοθεν έκδοση πράξης προσδιορισμού φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων με βάση φορολογική δήλωση που έχει προσυμπληρωθεί αυτοματοποιημένα με όλα τα στοιχεία που διαθέτει η Φορολογική Διοίκηση, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των δύο τελευταίων εδαφίων της παρ. 4 του άρθρου 36 του ν. 5104/2024 (Α’ 58).

 

ΑΑΔΕ

 1. ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ Α’

Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10

Ταχ. Κώδικας : 101 84 Αθήνα

Τηλέφωνο : 210 3375192/454

E-Mail : deaf@aade.gr

 

 1. ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
 2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α’ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ Α’

Ταχ. Δ/νση : Πειραιώς 72 & Πύργου

Ταχ. Κώδικας : 183 46 – Μοσχάτο

Τηλέφωνο : 213-1356610

E-Mail : diepidi@aade.gr

 

 1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΤΜΗΜΑ Α’

Ταχ. Δ/νση : Πειραιώς 72 & Πύργου

Ταχ. Κώδικας : 183 46 – Μοσχάτο

Τηλέφωνο : 213-1356210

E-Mail : dafe@aade.gr

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ

 

Α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Καθορισμός των αναγκαίων λεπτομερειών για την οίκοθεν έκδοση πράξης προσδιορισμού φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων με βάση φορολογική δήλωση που έχει προσυμπληρωθεί αυτοματοποιημένα με όλα τα στοιχεία που διαθέτει η Φορολογική Διοίκηση, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των δύο τελευταίων εδαφίων της παρ. 4 του άρθρου 36 του ν. 5104/2024

 

Β) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Καθορίζονται το πεδίο εφαρμογής, καθώς και οι αναγκαίες λεπτομέρειες για την προσυμπλήρωση και κοινοποίηση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, την άσκηση της δυνατότητας του φορολογούμενου να αντιταχθεί στην προσυμπληρωμένη δήλωση, την οριστικοποίηση της προσυμπληρωμένης δήλωσης και τον οίκοθεν προσδιορισμό του φόρου, την καταβολή του φόρου και, την διόρθωση της οίκοθεν πράξης διοικητικού προσδιορισμού φόρου με υποβολή τροποποιητικής δήλωσης.

 

Γ) ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Αφορά τα φυσικά πρόσωπα

 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

 

Έχοντας υπόψη:

 

 1. Τις διατάξεις:

α) του ν. 5104/2024 «Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α’58) (εφεξής ΚΦΔ) και ιδίως της περ. β) της παρ. 37 του άρθρου 83 αυτού,

β) του ν. 4172/2013 «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις» (Α’ 167) (εφεξής ΚΦΕ),

γ) του άρθρου 31 του ν. 3986/2011 (Α’ 152),

δ) του άρθρου 44 του ν. 4111/2013 (Α’18),

ε) του άρθρου 18 παρ. 1 και 2 του ν. 3522/2006 (Α’276),

στ) του Κεφαλαίου Α’«Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν.4389/2016 (Α’94) και ειδικότερα του άρθρου 7, της παραγράφου 1 του άρθρου 14 και του άρθρου 41 αυτού,

ζ) Της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23.10.2020 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)», (Β’4738).

 

 1. Την με αριθ. 1/20-1-2016 πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 10 του άρθρου 41 του ν.4389/2016 και τις αποφάσεις υπ’ αριθ. 39/3/30-11-2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) του Συμβουλίου Διοίκησης της ΑΑΔΕ και υπ’ αριθ. 5294 ΕΞ 17-01-2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 27) του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».

 

 1. Την ανάγκη καθορισμού των αναγκαίων λεπτομερειών για την οίκοθεν έκδοση πράξης προσδιορισμού φόρου εισοδήματος, τέλους επιτηδεύματος και φόρου πολυτελούς διαβίωσης φυσικών προσώπων με φορολογική δήλωση που έχει προσυμπληρωθεί αυτοματοποιημένα με βάση όλα τα στοιχεία που διαθέτει η Φορολογική Διοίκηση, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των δύο τελευταίων εδαφίων της παρ. 4 του άρθρου 36 του ΚΦΔ.

 

 1. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού της ΑΑΔΕ.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 

Άρθρο 1   Πεδίο Εφαρμογής

Σε περίπτωση που ο φόρος εισοδήματος, το τέλος επιτηδεύματος και ο φόρος πολυτελούς διαβίωσης φυσικών προσώπων υπόχρεων σε δήλωση των εισοδημάτων τους, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 67 ΚΦΕ, μπορούν να προσδιορισθούν με βάση τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της η Φορολογική Διοίκηση, ο προσδιορισμός πραγματοποιείται και με βάση προσυμπληρωμένη με τα στοιχεία αυτά δήλωση, που έχει κοινοποιηθεί στο φορολογούμενο. Για τον τύπο και το περιεχόμενο της δήλωσης που προσυμπληρώνεται από τη Φορολογική Διοίκηση, ισχύουν τα οριζόμενα με την απόφαση που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 7 του άρθρου 67 ΚΦΕ για τον τύπο και το περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος εκάστου φορολογικού έτους.

 

Άρθρο 2   Προσυμπλήρωση και κοινοποίηση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος

 1. Η Φορολογική Διοίκηση προσυμπληρώνει τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος με βάση στοιχεία που έχουν τυχόν παρασχεθεί από τον φορολογούμενο σε φορολογική δήλωση ή κάθε άλλο στοιχείο που έχει στη διάθεσή της. Σε περίπτωση συζύγων, οι οποίοι δεν έχουν επιλέξει να υποβάλλουν χωριστά δήλωση φορολογίας εισοδήματος σύμφωνα με την περ. β) της παρ. 4 του άρθρου 67 ΚΦΕ, η Φορολογική Διοίκηση προσυμπληρώνει κοινή δήλωση.

 

 1. Η Φορολογική Διοίκηση κοινοποιεί ψηφιακά, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 5 ΚΦΔ, την προσυμπληρωμένη δήλωση, με την ανάρτηση αυτής στην ψηφιακή πύλη myAADE, στην εφαρμογή υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων και την αποστολή ηλεκτρονικής ειδοποίησης στους φορολογούμενους στη δηλωθείσα διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους.

 

Άρθρο 3   Δυνατότητα του φορολογούμενου να αντιταχθεί στην προσυμπληρωμένη δήλωση

 1. Ο φορολογούμενος οφείλει να ελέγξει το περιεχόμενο της προσυμπληρωμένης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος που του κοινοποιήθηκε και σε περίπτωση που τα στοιχεία που περιέχει δεν είναι ακριβή ή είναι ελλιπή, υποχρεούται να υποβάλλει δήλωση με τα ορθά και πλήρη στοιχεία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 67 ΚΦΕ, εντός των προθεσμιών της παρ. 3 του ίδιου άρθρου.

 

 1. Ο φορολογούμενος δύναται να υποβάλει ο ίδιος την προσυμπληρωμένη δήλωση φορολογίας εισοδήματος σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 67 ΚΦΕ, εντός των προθεσμιών της παρ. 3 του ίδιου άρθρου, ακόμη και εάν δεν διαφωνεί με το περιεχόμενο αυτής.

 

Άρθρο 4   Οριστικοποίηση προσυμπληρωμένης δήλωσης και οίκοθεν προσδιορισμός του φόρου

 1. Εάν ο φορολογούμενος δεν υποβάλει δήλωση κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 3, η Φορολογική Διοίκηση οριστικοποιεί την προσυμπληρωμένη με τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της δήλωση, άμεσα μετά την παρέλευση των προθεσμιών της παρ. 3 του άρθρου 67 ΚΦΕ.

 

 1. Ο φόρος εισοδήματος, το τέλος επιτηδεύματος και ο φόρος πολυτελούς διαβίωσης του οικείου φορολογικού έτους υπολογίζονται με βάση την προσυμπληρωμένη δήλωση που οριστικοποιήθηκε. Για τον καθορισμό της φορολογικής οφειλής εκδίδεται οίκοθεν πράξη διοικητικού προσδιορισμού του φόρου, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 6 του άρθρου 67 ΚΦΕ, η οποία κοινοποιείται στον φορολογούμενο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ΚΦΔ.

 

 1. Για τον τύπο και το περιεχόμενο της οίκοθεν πράξης διοικητικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος, τέλους επιτηδεύματος και φόρου πολυτελούς διαβίωσης φυσικών προσώπων με βάση την προσυμπληρωμένη δήλωση ισχύουν τα οριζόμενα για τον τύπο και το περιεχόμενο της πράξης διοικητικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος, τέλους επιτηδεύματος και φόρου πολυτελούς διαβίωσης φυσικών προσώπων του οικείου φορολογικού έτους.

 

 1. Σε περίπτωση οριστικοποίησης προσυμπληρωμένης κοινής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος συζύγων, για τον οίκοθεν προσδιορισμό του φόρου εφαρμόζονται οι διατάξεις που ισχύουν για την κοινή δήλωση που υποβάλλουν οι φορολογούμενοι.

 

Άρθρο 5   Καταβολή του φόρου

 1. Ο φόρος που προσδιορίζεται κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 4, καταβάλλεται σύμφωνα με τα οριζόμενα για την καταβολή του φόρου που προσδιορίζεται με βάση τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος που υποβάλλουν οι φορολογούμενοι για το οικείο φορολογικό έτος.

 

 1. Δεν βεβαιώνεται το ποσό που οφείλεται με βάση την οίκοθεν πράξη προσδιορισμού φόρου, εφόσον αυτό δεν υπερβαίνει τα τριάντα (30) ευρώ (παρ. 1 του άρθρου 18 του ν. 3522/2006).

 

 1. Δεν επιστρέφεται ποσό φόρου με βάση την οίκοθεν πράξη προσδιορισμού φόρου μικρότερο των πέντε (5) ευρώ (παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 3522/2006).

 

Άρθρο 6   Διόρθωση της οίκοθεν πράξης διοικητικού προσδιορισμού φόρου με υποβολή τροποποιητικής δήλωσης

 1. Ο φορολογούμενος μετά την έκδοση της οίκοθεν πράξης διοικητικού προσδιορισμού του φόρου, δύναται να ζητά την έκδοση πράξης διόρθωσης αυτής, με την υποβολή τροποποιητικής δήλωσης κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 6 του άρθρου 36 ΚΦΔ και τα οριζόμενα στο άρθρο 23 ΚΦΔ. Η Φορολογική Διοίκηση εκδίδει πράξη διορθωτικού προσδιορισμού φόρου μόνο εφόσον κάνει αποδεκτή τη δήλωση.

 

 1. Σε περίπτωση παράτασης των προθεσμιών για την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, ο φορολογούμενος μετά την έκδοση οίκοθεν πράξης προσδιορισμού φόρου, δύναται να υποβάλει τροποποιητική δήλωση, η οποία, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 23 ΚΦΔ, επέχει θέση εμπρόθεσμης αρχικής δήλωσης εφόσον υποβληθεί εντός της παραταθείσας προθεσμίας.

 

Άρθρο 7   Έναρξη ισχύος

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ