Α.1069 / 2.5.2024  (ΦΕΚ Β’ 2671/02.05.2024)

Διαδικασία και δικαιολογητικά για τον ορισμό φορολογικού εκπροσώπου σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 5104/2024 «Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 58).

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

 

Έχοντας υπόψη:

 

 1. Τις διατάξεις:

α) Των άρθρων 5, 8, 10, 11 και της παρ. 6 του άρθρου 83 του ν. 5104/2024 «Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 58),

β) του Κεφαλαίου Α’ του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 94) και ειδικότερα του άρθρου 7, της παρ. 1 του άρθρου 14 και του άρθρου 41 αυτού,

γ) του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α’ 45),

δ) του ν. 1497/1984 «Κύρωση Σύμβασης που καταργεί την υποχρέωση επικύρωσης των αλλοδαπών δημόσιων εγγράφων» (Α’ 188),

ε) της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23.10.2020 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β’ 4738),

στ) της υπό στοιχεία Δ. ΟΡΓ. Α 1065199 ΕΞ 2022/20-07-2022 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Διοικητή” σε όργανα της Φορολογικής Διοίκησης» (Β’ 3886).

 

 1. Τις υπό στοιχεία:

α) ΠΟΛ.1006/31.12.2013 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών «Διαδικασία και δικαιολογητικά Απόδοσης Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)/Μεταβολής Στοιχείων και Έναρξης/Μεταβολής και Διακοπής Επιχειρηματικής Δραστηριότητας» (Β’ 19/2014),

β) Α.1221/27.09.2021 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης Δ21Ο για την απόδοση Α.Φ.Μ. και τη μεταβολή ατομικών στοιχείων και της δήλωσης Δ211 για την έναρξη, μεταβολή, διακοπή εργασιών επιχείρησης» (Β’4572).

γ) Α.1158/04.11.2022 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Καθορισμός και επικαιροποίηση τύπου και περιεχομένου εντύπων της Φορολογικής Διοίκησης» (Β’ 5703).

δ) Α.1025/15.2.2022 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Επικαιροποίηση στη ψηφιακή πύλη myAADE των στοιχείων επικοινωνίας των πιστοποιημένων χρηστών των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Β’ 765).

ε) Α.1185/23.11.2023 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Καθορισμός διαδικασίας ταυτόχρονης απόδοσης Α.Φ.Μ. και κλειδαρίθμου σε φυσικά πρόσωπα» (Β’ 6708).

στ) Α.1190/2023 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Εγγραφή νέων χρηστών και επανεγγραφή χρηστών στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες για τις οποίες απαιτείται η χρήση Κωδικών TAXISnet (Β’ 6801).

ζ) ΠΟΛ.1283/2013 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών «Ορισμός Φορολογικού εκπροσώπου σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 8 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας» (Β’ 3367).

 

 1. Την υπ’ αρ. 1 της 20.01.2016 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν.4389/2016 και τις αποφάσεις υπ’ αρ. 39/3/30-11-2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. και υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 17-01-2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 27) του Υπουργού Οικονομικών, με θέμα «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».

 

 1. Την ανάγκη τροποποίησης της διαδικασίας ορισμού φορολογικού εκπροσώπου.

 

 1. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων,

 

αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1   Πεδίο εφαρμογής

 

 1. Φορολογούμενος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα που είναι φορολογικός κάτοικος αλλοδαπής, δύναται να ορίσει ένα (1) φυσικό ή νομικό πρόσωπο, φορολογικό κάτοικο Ελλάδας ως φορολογικό εκπρόσωπο (εφεξής «Φορολογικός Εκπρόσωπος»), για σκοπούς συμμόρφωσης με τις τυπικές υποχρεώσεις που προκύπτουν από τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας στον οποίο αποστέλλεται κάθε είδους αλληλογραφία σχετικά με τον φορολογούμενο.

 

 1. Η δήλωση Φορολογικού Εκπροσώπου είναι προαιρετική εφόσον ο φορολογούμενος δηλώνει ότι αποδέχεται η κοινοποίηση των κάθε είδους πράξεων, εγγράφων και ατομικών ειδοποιήσεων της Φορολογικής Διοίκησης προς αυτόν να γίνεται στα στοιχεία επικοινωνίας που έχει δηλώσει στη Φορολογική Διοίκηση.

 

 1. Ο φορολογούμενος δύναται να δηλώσει ότι επιθυμεί η κοινοποίηση της προηγούμενης παραγράφου να γίνεται και στα στοιχεία επικοινωνίας που έχει δηλώσει στη Φορολογική Διοίκηση, ακόμα κι αν έχει ορίσει Φορολογικό Εκπρόσωπο.

 

 1. Ο Φορολογικός Εκπρόσωπος ουδεμία ευθύνη φέρει για την εκπλήρωση ή μη των φορολογικών υποχρεώσεων του φορολογούμενου εξαιτίας της ιδιότητας αυτής.

 

 1. Ο νόμιμος εκπρόσωπος νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας, που έχει υποχρέωση να εγγραφεί στο φορολογικό μητρώο και δεν επιθυμεί να ορίσει Φορολογικό Εκπρόσωπο, υποχρεούται να εγγραφεί στο Φορολογικό Μητρώο, και να δηλωθεί από το νομικό πρόσωπο ή τη νομική οντότητα η σχέση εκπροσώπησης. Στην περίπτωση αυτή, η Φορολογική Διοίκηση αποστέλλει και στον νόμιμο εκπρόσωπο κάθε είδους αλληλογραφία σχετική με το φορολογούμενο νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα.

 

Άρθρο 2   Διαδικασία δήλωσης και δικαιολογητικά

 

 1. Τα πρόσωπα της παρ. 1 του άρθρου 1 ορίζουν Φορολογικό Εκπρόσωπο είτε με την υποβολή στη Φορολογική Διοίκηση της σχετικής για την απόδοση Α.Φ.Μ. αίτησης, είτε, εφόσον είναι εγγεγραμμένα στο Φορολογικό Μητρώο, με την υποβολή δήλωσης μεταβολής στοιχείων Μητρώου μέσω της Εφαρμογής Ψηφιακής Υποδοχής και Διαχείρισης Αιτημάτων της Α.Α.Δ.Ε. «Τα Αιτήματά μου» στην ψηφιακή πύλη myAADE (myaade.gov.gr).

 

Στις ανωτέρω δηλώσεις συνυποβάλλονται:

 

– Έγγραφη δήλωση με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής του φορολογούμενου, για τον ορισμό του Φορολογικού Εκπροσώπου στην Ελλάδα, επίσημα μεταφρασμένη όπου απαιτείται όταν το αίτημα υποβάλλει ο Φορολογικός Εκπρόσωπος ή

 

– Έγγραφη δήλωση αποδοχής ορισμού Φορολογικού Εκπροσώπου με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής του Φορολογικού Εκπροσώπου σε περίπτωση που το αίτημα υποβάλλει ο φορολογούμενος.

 

 1. Σε περίπτωση αλλαγής ή προσθήκης Φορολογικού Εκπροσώπου, υποβάλλονται από τον φορολογούμενο στη Φορολογική Διοίκηση και εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την πραγματοποίηση της μεταβολής, η σχετική δήλωση ορισμού της σχέσης συνοδευόμενη από τα οριζόμενα στην παρ. 1 έγγραφα. Σε περίπτωση παύσης του φορολογικού εκπροσώπου υποβάλλεται δήλωση μεταβολής στοιχείων Μητρώου μέσω της Εφαρμογής Ψηφιακής Υποδοχής και Διαχείρισης Αιτημάτων της Α.Α.Δ.Ε. «Τα Αιτήματά μου» στην ψηφιακή πύλη myAADE (myaade.gov.gr) εντός της ανωτέρω προθεσμίας.

 

 1. Όταν οι παραπάνω δηλώσεις δεν υποβάλλονται από το φορολογούμενο ή τον Φορολογικό Εκπρόσωπο αλλά από τρίτο πρόσωπο, προσκομίζεται και σχετική προς τούτο εξουσιοδότηση, με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής του δηλούντος και μεταφρασμένη όπου απαιτείται.

 

 1. Στις δηλώσεις της παρ. 1 δηλώνεται υποχρεωτικά η πλήρης διεύθυνση κατοικίας του φορολογούμενου στην αλλοδαπή, ο αριθμός φορολογικής ταυτοποίησής του στην αλλοδαπή χώρα και η διεύθυνση της ηλεκτρονικής του αλληλογραφίας.

 

 1. Φορολογικός Εκπρόσωπος που δεν επιθυμεί τη συνέχιση της συγκεκριμένης εκπροσώπησης, εφόσον ο εκπροσωπούμενος δεν γνωστοποιεί τη μεταβολή στη Φορολογική Διοίκηση, δύναται να υποβάλει, ο ίδιος, στη Φορολογική Διοίκηση τη σχετική δήλωση, μέσω της Εφαρμογής Ψηφιακής Υποδοχής και Διαχείρισης Αιτημάτων της Α.Α.Δ.Ε. «Τα Αιτήματά μου» στην ψηφιακή πύλη myAADE.

 

Η Φορολογική Διοίκηση ενημερώνει αμελλητί τον φορολογούμενο, αναρτώντας σχετική ειδοποίηση, στην ψηφιακή πύλη myAADE στην εφαρμογή «Μητρώο και Επικοινωνία – Τα μηνύματά μου» και αποστέλλεται ηλεκτρονική ειδοποίηση στη δηλωθείσα διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την αποχώρηση με μονομερή δήλωση του Φορολογικού Εκπροσώπου και την υποχρέωσή του, εντός τριάντα (30) ημερών, είτε να ορίσει νέο Φορολογικό Εκπρόσωπο είτε να δηλώσει ότι δεν επιθυμεί Φορολογικό Εκπρόσωπο και αποδέχεται η κοινοποίηση των κάθε είδους πράξεων, εγγράφων και ατομικών ειδοποιήσεων της Φορολογικής Διοίκησης προς αυτόν να γίνεται στα στοιχεία επικοινωνίας που έχει δηλώσει στη Φορολογική Διοίκηση.

 

Μετά τη πάροδο της προθεσμίας αυτής, εφόσον ο φορολογούμενος δεν προβεί σε κάποια από τις ενέργειες του προηγούμενου εδαφίου, θεωρείται ότι δεν επιθυμεί τον ορισμό Φορολογικού Εκπροσώπου και αποδέχεται η κοινοποίηση των κάθε είδους πράξεων, εγγράφων και ατομικών ειδοποιήσεων της Φορολογικής Διοίκησης προς αυτόν να γίνεται στα στοιχεία επικοινωνίας που έχει δηλώσει στη Φορολογική Διοίκηση.

 

 1. Τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο δεν εμποδίζουν τον φορολογούμενο να ορίσει νέο Φορολογικό Εκπρόσωπο σε μεταγενέστερο χρόνο.

 

 1. Τροποποιημένο έντυπο της Δήλωσης Δ210 Απόδοσης Α.Φ.Μ. και Μεταβολής Ατομικών Στοιχείων και Δ211 Δήλωση έναρξης, μεταβολής, διακοπής εργασιών επιχείρησης περιλαμβάνεται στο παράρτημα της παρούσας.

 

Άρθρο 3   Επικαιροποίηση στοιχείων

 

Η επικαιροποίηση των στοιχείων επικοινωνίας των φορολογουμένων και των Φορολογικών Εκπροσώπων πρέπει να πραγματοποιείται εντός τριάντα (30) ημερών από κάθε μεταβολή αυτών. Οι φορολογούμενοι, φυσικά, νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες, δεν μπορούν να επικαλούνται τις μεταβολές των στοιχείων επικοινωνίας τους έναντι της Α.Α.Δ.Ε. έως την ημερομηνία πραγματοποίησης της επικαιροποίησης.

 

Άρθρο 4   Αρμόδια Φορολογική Υπηρεσία

 

 1. Για τους φορολογούμενους, φυσικά πρόσωπα του άρθρου 1 της παρούσας απόφασης, που δεν επιθυμούν να ορίσουν Φορολογικό Εκπρόσωπο, αρμόδια ορίζεται η ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού και Εναλλακτικής Φορολόγησης Φορολογικών Κατοίκων Ημεδαπής.

 

 1. Για τους φορολογούμενους, φυσικά πρόσωπα του άρθρου 1 της παρούσας απόφασης, που ορίζουν Φορολογικό Εκπρόσωπο, αρμόδια ορίζεται η Φορολογική Υπηρεσία στην οποία υπάγεται ο Φορολογικός τους Εκπρόσωπος ως προς τη φορολογία εισοδήματός του.

 

 1. Για τους φορολογούμενους, νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες του άρθρου 1 της παρούσας απόφασης, που δεν επιθυμούν να ορίσουν Φορολογικό Εκπρόσωπο, αρμόδια ορίζεται η ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών.

 

Άρθρο 5   Έναρξη Ισχύος – Μεταβατικές διατάξεις

 

 1. Οι φορολογούμενοι που δεν έχουν ορίσει Φορολογικό Εκπρόσωπο και δεν επιθυμούν να το πράξουν οφείλουν να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία επικοινωνίας τους στην ψηφιακή πύλη myAADE εντός τριάντα (30) ημερών από την έναρξη ισχύος της παρούσας.

 

 1. Οι Α.Φ.Μ. των φορολογουμένων φυσικών προσώπων του άρθρου 1, που δεν έχουν Φορολογικό Εκπρόσωπο, θα μεταφερθούν στη ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού και Εναλλακτικής Φορολόγησης Φορολογικών Κατοίκων Ημεδαπής με κεντρικές διαδικασίες.

 

 1. Οι Α.Φ.Μ. των φορολογουμένων νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 1, που δεν έχουν Φορολογικό Εκπρόσωπο, θα μεταφερθούν στη ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών με κεντρικές διαδικασίες.

 

 1. Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

 1. Η δυνατότητα εφαρμογής της παρ. 2, 3 και 5 του άρθρου 1 καθώς και του δευτέρου και τρίτου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 2 θα τεθεί σε ισχύ από 09.09.2024.

 

 1. Με την έναρξη ισχύος της παρούσας, καταργείται η υπό στοιχεία ΠΟΛ.1283/2013 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 2 Μαΐου 2024

 

Ο Διοικητής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ