Α.1046 / 26.03.2024    (ΦΕΚ Β΄ 1971/29.03.2024)

Καθορισμός της διαδικασίας τήρησης των μέτρων δέουσας επιμέλειας από τα πρόσωπα των άρθρων 5 και 6 του ν. 3054/2002 (Α’ 230), κατά τη διάθεση και τη διακίνηση ενεργειακών προϊόντων στα Πρατήρια Καυσίμων, του τρόπου διαπίστωσης των παραβάσεων, των αρμόδιων Υπηρεσιών, του χρόνου, του τρόπου και των προϋποθέσεων δημοσιοποίησης των παραβατών, κατ’ εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 78Α του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α’265).

Η απόφαση με υποδείγματα δηλώσεων σε ΦΕΚ