Α. 1017 / 30.01.2024  ( ΦΕΚ Β΄745/31.1.2024 )

Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΠΟΛ. 1199/2016 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων «Τύπος και περιεχόμενο της «Δήλωσης Αποθεμάτων Μετάταξης» – Έντυπο 012 – Φ.Π.Α.» (Β΄4344).

 

ΑΑΔΕ

  1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ Α΄

Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2-4

Ταχ. Κώδικας : 106 72, Αθήνα

Τηλέφωνο : 213 2122400

E-Mail : deef@aade.gr

 

ΙΙ. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

  1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
  2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Url : www.aade.gr

 

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

 

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις:

α) του άρθρου 6 και της παρ. 2 του άρθρου 18 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4987/2022, Α’ 206),

β) των άρθρων 36, 38, 39 και 41 του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ν. 2859/2000 Α΄248),

γ) του Κεφαλαίου Α΄ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 94) και ειδικότερα του άρθρου 7, της παρ.1 του άρθρου 14 και του άρθρου 41 αυτού,

δ) της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)» (Β’ 4738).

  1. Την υπ΄ αρ. 1 της 20-1-2016 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και τις αποφάσεις υπ΄ αρ. 39/3/30-11-2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) του Συμβουλίου Διοίκησης της ΑΑΔΕ και υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 2020/17-1-2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 27) του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».
  2. Την υπό στοιχεία ΠΟΛ.1199/2016 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων «Τύπος και περιεχόμενο της «Δήλωσης Αποθεμάτων Μετάταξης» – Έντυπο 012 – Φ.Π.Α.» (Β΄4344).
  3. Την ανάγκη διευκόλυνσης των συναλλαγών με την Φορολογική Διοίκηση και αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.
  4. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη για τον Κρατικό Προϋπολογισμό.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 

Άρθρο μόνον

Τροποποιούμε την υπό στοιχεία ΠΟΛ. 1199/2016 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων «Τύπος και περιεχόμενο της «Δήλωσης Αποθεμάτων Μετάταξης» – Έντυπο 012 – Φ.Π.Α.» (Β΄4344) ως κατωτέρω:

  1. Μετά την παρ. 2 της υπό στοιχεία ΠΟΛ. 1199/2016 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, προστίθενται παρ. 2Α, 2Β και 2Γ ως εξής:

«2Α. Για αρχικές εμπρόθεσμες και εκπρόθεσμες δηλώσεις αποθεμάτων μετάταξης που υποβάλλονται από 1.2.2024 και εφεξής, η δήλωση αποθεμάτων μετάταξης υποβάλλεται αποκλειστικά με τη χρήση της διαδικτυακής Υπηρεσίας Υποβολής Δηλώσεων ΦΠΑ της Α.Α.Δ.Ε., μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE. Η είσοδος στην διαδικτυακή υπηρεσία διενεργείται με τη χρήση των διαπιστευτηρίων του TAXISnet της Α.Α.Δ.Ε.

 

2Β. Κατά παρέκκλιση της παρ. 2α, η δήλωση αποθεμάτων μετάταξης υποβάλλεται, στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., ψηφιακά μέσω της εφαρμογής Ψηφιακής Υποδοχής και Διαχείρισης Αιτημάτων της Α.Α.Δ.Ε. «Τα αιτήματά μου», η οποία είναι διαθέσιμη μέσω της ψηφιακής πύλης «myAADE» (myaade.gov.gr), με χρήση του εντύπου Δήλωσης Αποθεμάτων Μετάταξης» (012 – Φ.Π.Α.), περιοριστικά στις εξής περιπτώσεις:

α) Όταν υποβάλλεται από κληρονόμο θανόντος ο οποίος είχε υποχρέωση υποβολής αυτής,

β) όταν αφορά εμπρόθεσμη ή εκπρόθεσμη τροποποιητική δήλωση.

 

2Γ. Στην περίπτωση υποβολής δήλωσης αποθεμάτων μετάταξης από το κανονικό καθεστώς στο καθεστώς μικρών επιχειρήσεων του άρθρου 39 ή το ειδικό καθεστώς αγροτών του άρθρου 41 του Κώδικα Φ.Π.Α., το ποσό που αναγράφεται στον κωδ. 710 του εντύπου Δήλωσης Αποθεμάτων Μετάταξης» (012 – Φ.Π.Α.), καταβάλλεται με την υποβολή έκτακτης δήλωσης. Στην περίπτωση υποβολής δήλωσης αποθεμάτων μετάταξης από το καθεστώς μικρών επιχειρήσεων του άρθρου 39 ή του ειδικού καθεστώτος αγροτών του άρθρου 41 του Κώδικα Φ.Π.Α. στο κανονικό καθεστώς, το ποσό που αναγράφεται στον κωδ. 705 του εντύπου Δήλωσης Αποθεμάτων Μετάταξης» (012 – Φ.Π.Α.), καταχωρίζεται στα λοιπά προστιθέμενα ποσά (κωδ. 402) της δήλωσης Φ.Π.Α. της φορολογικής περιόδου της μετάταξης.»2.

Η παρούσα ισχύει για δηλώσεις αποθεμάτων μετάταξης που θα υποβληθούν από την 1.2.2024 και εφεξής.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ