Αριθμ. 1170/19.01.2023   (ΦΕΚ Β΄ 242/20.01.2023)

Καθορισμός του χρόνου της παραγωγικής λειτουργίας της ειδικής εφαρμογής της παρ. 5 του άρθρου 115 του ν. 5007/2022 (Α’ 241), των τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για τη λειτουργία της, των απαραίτητων διαλειτουργικοτήτων, των καταστημάτων και των λαϊκών αγορών όπου χρησιμοποιείται η ψηφιακή κάρτα και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας.

Η απόφαση σε ΦΕΚ

 

Market pass:  Μέχρι την 15η Μαρτίου, η υποβολή της αίτησης για την λήψη της οικονομικής ενίσχυσης

Κριτήρια δικαιούχων :

α) Κριτήριο εισοδήματος

Εισόδημα αγάμων έως 16.000 € και εγγάμων έως 24.000 €, συν 5.000 € για κάθε παιδί.

Εισόδημα μονογονεϊκών οικογενειών έως 24.000 €, συν 5.000 € για κάθε εξαρτώμενο τέκνο .

β) Κριτήριο περιουσίας

Το ύψος της ακίνητης περιουσίας για τους άγαμους είναι έως 250.000 € και για τους έγγαμους έως 400.000 €.

Εξαιρούνται από την ενίσχυση:

α) Τα φυσικά πρόσωπα, τα οποία δηλώθηκαν στη Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος φορολογικού έτους 2021 ως εξαρτώμενα μέλη.

β) Τα φυσικά πρόσωπα, που δήλωσαν  στη Δήλωση Φόρου Εισοδήματος του φορ.έτους 2021 ότι φιλοξενούνται.

γ) Τα φυσικά πρόσωπα που εμπίπτουν στον φόρο πολυτελούς διαβίωσης για το φορολογικό έτος 2021.

δ) Οι φορολογικοί κάτοικοι αλλοδαπής και

ε) Τα φυσικά πρόσωπα που δεν υπέβαλαν  δήλωση φόρου εισοδήματος φορ. έτους 2021 έως και την 31η.12.2022.