Αριθμ. Γ.Δ.Ο.Π. 0001176 ΕΞ 2017/02.08.2017 ( ΦΕΚ Β΄2723/3.8.3017 )

Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. ΓΔΟΠ0001608ΕΞ 2015/07.12.2015 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Άρση περιορισμών της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 18.7.2015 (Α΄84) για τη διενέργεια συναλλαγών στις ελληνικές οργανωμένες αγορές επί χρηματοπιστωτικών μέσων» (Β΄ 2625).

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις:

 

α. Των παραγράφων 9, 10 και 18 του άρθρου πρώτου της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 18ης Ιουλίου 2015 «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη θέσπιση περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων και τις τροποποιήσεις των νόμων 4063/2012, 4172/2013, 4331/2015 και 4334/2015» (Α΄ 84),

 

β. Του π.δ. 111/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 178), όπως ισχύει.

 

γ. Του π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 116).

 

δ. Του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 98).

 

  1. Την ανάγκη να τροποποιηθούν περιορισμοί και απαγορεύσεις συναλλαγών και πράξεων που προβλέπονται στο άρθρο πρώτο της από 18 Ιουλίου 2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 84).

 

  1. Την υπ΄ αριθμ. ΓΔΟΠ0001608ΕΞ2015/07.12.2015 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Άρση περιορισμών της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 18.7.2015 (Α΄ 84) για τη διενέργεια συναλλαγών στις ελληνικές οργανωμένες αγορές επί χρηματοπιστωτικών μέσων» (Β΄ 2625).

 

  1. Την από 07.02.2017 εισήγηση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
  2. Την από 03.03.2017 εισήγηση της Τράπεζας της Ελλάδος.
  3. Την εισήγηση του Συμβουλίου Συστημικής Ευστάθειας.
  4. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

 

αποφασίζουμε:

 

Τροποποιούμε την υπ΄ αριθμ. ΓΔΟΠ0001608ΕΞ2015/ 07.12.2015 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (Β΄ 2625), προσθέτοντας στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 1 δύο νέα εδάφια, ως εξής:

 

«Ειδικότερα, για τα υπό στοιχείο α) της παρούσας, το ανωτέρω όριο υπολογίζεται συνολικά ανά ΑΕΔΑΚ λαμβάνοντας υπόψη την αξία του χαρτοφυλακίου των ΟΣΕΚΑ του ν. 4099/2012 τους οποίους διαχειρίζεται η ΑΕΔΑΚ και έχουν αδειοδοτηθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

 

Καθ’ υπέρβαση του παραπάνω ορίου, το οποίο παραμένει αμετάβλητο στο επίπεδο της αξίας του χαρτοφυλακίου που είναι επενδεδυμένο στο εξωτερικό κατά την 31η Ιουλίου 2015 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, από τη δημοσίευση της παρούσας επιτρέπεται η αγορά μεριδίων ΟΣΕΚΑ με χρηματικά ποσά τα οποία, σύμφωνα με την παρ. 11 στοιχείο στ) του άρθρου πρώτου της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 18ης Ιουλίου 2015, μεταφέρονται από την αλλοδαπή με μεταφορά πίστωσης σε λογαριασμούς που τηρούνται σε πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν στην Ελλάδα και ενεργούν ως θεματοφύλακες ΟΣΕΚΑ, και τα οποία δεν προέρχονται από ρευστοποίηση υπαρχόντων μεριδίων ΟΣΕΚΑ για τα οποία ήδη επιτρέπεται η επανεπένδυσή τους σύμφωνα με τα προηγούμενα εδάφια.».

 

Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 2 Αυγούστου 2017

Ο Υπουργός

Ευκλείδης Τσακαλώτος