Άρθρο 78  ν.4472/19.05.2017

Τροποποιήσεις Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων

 

  1. Στο άρθρο 36 του ν.δ. 356/1974 (Α’ 90) προστίθενται νέες παράγραφοι ως εξής:

«6. Για τις κατασχέσεις που επιβάλλονται μετά την έκδοση της απόφασης της παραγράφου 7 εφαρμόζονται οι διατάξεις του τρίτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 993 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

  1. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων καθορίζεται ο τρόπος προσδιορισμού της εμπορικής αξίας του ακινήτου που κατάσχεται, το αρμόδιο όργανο προσδιορισμού της αξίας αυτής, ο τρόπος καθορισμού της αμοιβής του καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα. »

 

  1. Στο άρθρο 39 του ν.δ. 356/1974 προστίθεται νέα παράγραφος ως εξής:

«7. Για τις κατασχέσεις που επιβάλλονται μετά την έκδοση της απόφασης της παρ. 7 του άρθρου 36 εφαρμόζονται οι διατάξεις του τέταρτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 995 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.»