Άρθρο 72  Ν.4472/19.05.2017

 

Η περίπτ. β) της παρ. 1 του άρθρου 53 του ν.4389/2016 (Α’ 94), αντικαθίσταται ως εξής:

 

«β. Σε ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια – διαμερίσματα της υποπερίπτωσης γγ’ της περίπτωσης β’ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014, 0.50€.»