Άρθρο 64  Ν.5108 / 2024 ( ΦΕΚ Α΄65 / 2.5.2024 )

Ανώτατο όριο προμήθειας σε συναλλαγές έως δέκα (10) ευρώ που διενεργούνται με χρεωστικές, πιστωτικές και προπληρωμένες κάρτες ιδιωτών

  1. Για συναλλαγές αξίας έως και δέκα (10) ευρώ που διενεργούνται με χρεωστικές, πιστωτικές και προπληρωμένες κάρτες ιδιωτών, εκδόσεως στην Ελλάδα και εμπίπτουν στους Κωδικούς Κατηγοριοποίησης Εμπόρων («MCCs»), όπως αυτοί ορίζονται από τα διεθνή Σχήματα Πληρωμών και ανήκουν στη «Μικρή Λιανική», ήτοι στους Κωδικούς:

MCC 5411: Παντοπωλεία και «mini markets», MCC 5994: Πρακτορεία τύπου και περίπτερα, MCC 5192: Βιβλία, περιοδικά, εφημερίδες, MCC 5993: Είδη καπνιστών, καπνοπωλεία, MCC 5462: Αρτοποιεία, MCC 4121: Ταξί, MCC 5441: Καταστήματα ξηρών καρπών και ζαχαρωδών ειδών, MCC 5451: Καταστήματα γαλακτοκομικών προϊόντων, MCC 7216: Στεγνοκαθαριστήρια, MCC 7251: Καταστήματα επιδιόρθωσης υποδημάτων, MCC 5697: Ραφεία, επιδιορθώσεις/μεταποιήσεις ενδυμάτων, MCC 5949: Καταστήματα ειδών ραπτικής, πλεκτικής,

ιδίως υφασμάτων, MCC 5499: Διάφορα καταστήματα τροφίμων, ψιλικατζίδικα, εξειδικευμένα καταστήματα, MCC 5399: Διάφορα καταστήματα γενικών εμπορευμάτων, MCC 5331: Καταστήματα ποικίλων ειδών (ψιλικών), και για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών από την έναρξη ισχύος της παρούσας, ισχύουν τα εξής όρια προμήθειας και χρέωσης:

α) η ανώτατη προμήθεια εκκαθάρισης που χρεώνεται ο έμπορος από τον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών δεν δύναται να υπερβαίνει το μηδέν κόμμα πενήντα τοις εκατό (0,50%) της αξίας της συναλλαγής,

β) η ανώτατη διατραπεζική προμήθεια, στο πλαίσιο εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/751 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2015, σχετικά με τις διατραπεζικές προμήθειες για πράξεις πληρωμών με κάρτες (L123), δεν δύναται να υπερβαίνει το μηδέν κόμμα δέκα τοις εκατό (0,10%) της αξίας της συναλλαγής για χρεωστικές και προπληρωμένες κάρτες ιδιωτών και το μηδέν κόμμα δεκαπέντε τοις εκατό (0,15%) της αξίας της συναλλαγής για πιστωτικές κάρτες ιδιωτών,

γ) η ανώτατη χρέωση του παρόχου υπηρεσιών πληρωμών από διεθνείς οργανισμούς καρτών δεν δύναται να υπερβαίνει το μηδέν κόμμα δέκα τοις εκατό (0,10%) της αξίας της συναλλαγής.

  1. To παρόν δεν εφαρμόζεται σε ανώνυμες εταιρείες και σε επιχειρήσεις που διαθέτουν περισσότερα από τρία (3) τερματικά υποδοχής καρτών, τα οποία έχουν λάβει από τον ίδιο πάροχο υπηρεσιών πληρωμών.