Άρθρο 45 ν. 5092 / 2024 ( ΦΕΚ Α΄ 33 / 4.3. 2024 )

 Κυρώσεις για παραβίαση των υποχρεώσεων του άρθρου 15Γ του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας – Εξουσιοδοτική διάταξη – Τροποποίηση άρθρου 54ΙΒ Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας

 

Σύμφωνα με το άρθρο 45 του κοινοποιούμενου νόμου, το άρθρο 54ΙΒ του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4987/2022, ΦΕΚ Α’ 206) αντικαθίσταται ως εξής:

 

«Άρθρο 54ΙΒ

 

Κυρώσεις για παραβίαση των υποχρεώσεων του άρθρου 15Γ

 

  1. Σε οντότητες της παρ. 1 του άρθρου 15Γ, που παρά την υποβολή της δήλωσης συμμόρφωσης του άρθρου 15Γ:

παρέχουν υπηρεσίες αποδοχής καρτών πληρωμών («merchant acquiring»), παροχής τερματικών «POS

α) δεν συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις λειτουργίας και διασύνδεσης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων των τερματικών Ηλεκτρονικής Μεταφοράς Κεφαλαίων στο Σημείο Πώλησης

 

(«Electronic Funds Transfer at the point of sale, EFT/POS»), επιβάλλεται, με απόφαση του Διοικητή, πρόστιμο ύψους διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ. Αν η ίδια παράβαση διαπραχθεί εντός πενταετίας από την κοινοποίηση της αρχικής πράξης επιβολής προστίμου, επιβάλλεται πρόστιμο ύψους τριακοσίων (300.000) χιλιάδων ευρώ. Για την εφαρμογή της παρούσας, ως αρχική πράξη νοείται η παλαιότερη πράξη για την ίδια παράβαση που κοινοποιήθηκε εντός της ίδιας πενταετίας,

 

β) δεν προβαίνουν σε οποιαδήποτε ενέργεια αναβάθμισης των τερματικών «EFT/POS» για τα οποία εμφανίζονται ως διαχειριστές στο Μητρώο Μέσων Πληρωμών εντός της προθεσμίας που ορίζεται με την απόφαση του Διοικητή της παρ. 2 του άρθρου 15Β:

 

βα) παύει να ισχύει, με απόφαση του Διοικητή, η δήλωση συμμόρφωσης της παρ. 2 του άρθρου 15Γ και επέρχονται οι συνέπειες της παρ. 3 του ίδιου άρθρου, και

 

ββ) επιβάλλεται, με απόφαση του Διοικητή πρόστιμο, ύψους εκατό χιλιάδων (100.000),

 

γ) αν έχει γίνει αναβάθμιση μόνο κάποιων τερματικών «EFT/POS» για τα οποία εμφανίζονται ως διαχειριστές στο Μητρώο Μέσων Πληρωμών, επιβάλλεται πρόστιμο ύψους πεντακοσίων (500) ευρώ ανά τερματικό «EFT/POS» για το οποίο δεν έχουν προβεί σε αναβάθμισή του. Το πρόστιμο δεν επιβάλλεται εφόσον η μη αναβάθμιση αποδεδειγμένα οφείλεται σε μη υπαιτιότητά τους.

 

  1. Με απόφαση του Διοικητή εξειδικεύονται οι προϋποθέσεις επιβολής των κυρώσεων της παρ.1 και καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.