Άρθρο 45 ν. 4489 / 19.9.2017 ( ΦΕΚ Α΄140 / 19.09.2017 )

1. Στο τέλος της περίπτωσης α΄ της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 2238/1994 (Α΄ 151), όπως αυτό ισχύει, προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Η μίσθωση ακινήτου, στο οποίο λειτουργούσε επιχείρηση, μετά του τυχόν υφιστάμενου εξοπλισμού, σε άλλη επιχείρηση, δεν συνιστά μεταβίβαση επιχείρησης για την επιβολή φόρου υπεραξίας.».

2. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου καταλαμβάνουν εκκρεμείς υποθέσεις, για τις οποίες έχει ήδη επιβληθεί φόρος υπεραξίας κατά το άρθρο 13 του ν. 2238/1994.