Άρθρο 44 . 5092 / 2024 ( ΦΕΚ Α΄ 33 / 4.3.2024 )

Κυρώσεις για παραβίαση της υποχρέωσης του άρθρου 15Β του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας – Αντικατάσταση άρθρου 54Θ Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας -Εξουσιοδοτική διάταξη

 

Σύμφωνα με το άρθρο 44 του κοινοποιούμενου νόμου, το άρθρο 54Θ του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4987/2022, Α’ 206) αντικαθίσταται ως εξής:

 

«Άρθρο 54Θ

 

Κυρώσεις για παραβίαση της υποχρέωσης του άρθρου 15Β

 

  1. Σε χρήστες των τερματικών «Ηλεκτρονικής Μεταφοράς Κεφαλαίων στο Σημείο Πώλησης (Electronic Funds Transfer at the point of sale, EFT/POS)» που δεν συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις λειτουργίας και διασύνδεσης με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, επιβάλλεται πρόστιμο ύψους δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ, εφόσον πρόκειται για υπόχρεο τήρησης απλογραφικού λογιστικού συστήματος ή είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ, εφόσον πρόκειται για υπόχρεο τήρησης διπλογραφικού λογιστικού συστήματος. Το πρόστιμο του πρώτου εδαφίου μειώνεται κατά πενήντα τοις εκατό (50%), όταν επιβάλλεται σε χρήστες τερματικών «EFT/POS» που ασκούν τη δραστηριότητά τους σε οικισμούς με πληθυσμό έως πεντακόσιους (500) κατοίκους και σε νησιά με πληθυσμό κάτω των τριών χιλιάδων εκατό (3.100) κατοίκων, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή, πλην των τόπων που έχουν ανακηρυχθεί ως τουριστικοί με το π.δ. 899/1976 (Α’ 329) και το π.δ. 664/1977 (Α’ 222).

 

  1. Αν η ίδια παράβαση διαπραχθεί εντός πενταετίας από την κοινοποίηση της αρχικής πράξης επιβολής προστίμου, τα πρόστιμα της παρ. 1 διπλασιάζονται και για κάθε επόμενη ίδια παράβαση εντός πενταετίας από την κοινοποίηση της αρχικής πράξης επιβολής προστίμου τριπλασιάζονται. Για την εφαρμογή της παρούσας, ως «αρχική πράξη επιβολής προστίμου» νοείται η παλαιότερη πράξη για την ίδια παράβαση που κοινοποιήθηκε εντός της ίδιας πενταετίας.

 

  1. α) Ανακαλούνται οι άδειες καταλληλότητας για τους τύπους Φ.Η.Μ., για τους οποίους οι οντότητες του πρώτου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 15Β έχουν υποβάλει δήλωση συμβατότητας και δεν έχουν ολοκληρώσει, εντός των προθεσμιών που ορίζονται στην απόφαση της παρ. 5 του άρθρου 15Β, τις απαραίτητες ενέργειες και τους τεχνικούς ελέγχους, ώστε να διασφαλίσουν τη δυνατότητα διασύνδεσής τους με τύπους τερματικών EFT/POS που συμπεριλαμβάνονται στις δηλώσεις συμμόρφωσης της παρ. 2 του άρθρου 15Γ.

 

β) Σε οντότητες του τρίτου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 15Β που έχουν υποβάλει δήλωση συμβατότητας του άρθρου 15Β και δεν έχουν ολοκληρώσει, εντός των προθεσμιών της παρ. 5 του άρθρου 15Β, τις απαραίτητες ενέργειες και τους τεχνικούς ελέγχους, ώστε να διασφαλίσουν τη διασύνδεση των Εμπορικών/Λογιστικών Προγραμμάτων Διαχείρισης (Enterprise Resource Planning, «ERP») που διαθέτουν στην ελληνική επικράτεια, με Φορολογικούς Ηλεκτρονικούς Μηχανισμούς (Φ.Η.Μ.) ή λογισμικά Παρόχων Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης και τύπους τερματικών «EFT/POS» που συμπεριλαμβάνονται στις δηλώσεις συμμόρφωσης της παρ. 2 του άρθρου 15Γ, επιβάλλεται πρόστιμο ύψους δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ. Παραστατικά πωλήσεων, τα οποία εκδίδονται μέσω Φ.Η.Μ. ή Παρόχου Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης που διασυνδέονται με Εμπορικά/Λογιστικά Προγράμματα Διαχείρισης (Enterprise Resource Planning, «ERP») που δεν πληρούν τις ως άνω απαιτήσεις διασύνδεσης, θεωρούνται ότι εκδόθηκαν από μη εγκεκριμένο Φ.Η.Μ. ή μη αδειοδοτημένο Πάροχο Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης.

 

  1. Στις οντότητες της παρ. 3 του άρθρου 15Β που δεν προβαίνουν στις διαδικασίες αναβάθμισης και διασύνδεσης των Φ.Η.Μ. ή του λογισμικού ηλεκτρονικής τιμολόγησης με τα τερματικά «EFT/POS» των χρηστών, εντός των προθεσμιών που εκάστοτε ορίζονται με τις αποφάσεις της παρ. 5 του άρθρου 15Β, επιβάλλονται οι παρακάτω κυρώσεις, με απόφαση του Διοικητή:

 

α) για οντότητες που παρέχουν υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης Φ.Η.Μ. ανακαλούνται η «άδεια τεχνικής υποστήριξης» ή η «άδεια καταλληλότητας» κατά το μέρος της τεχνικής υποστήριξης, η ιδιότητα του εξουσιοδοτημένου τεχνικού, τόσο της οντότητας, όσο και του δικτύου εξουσιοδοτημένων τεχνικών, καθώς και η δυνατότητα νόμιμης σφράγισης και υπογραφής του Βιβλιαρίου Συντήρησης Φ.Η.Μ. ή υποβολής δήλωσης διάγνωσης οριστικής βλάβης για τους Φ.Η.Μ. στο Πληροφοριακό Σύστημα Φ.Η.Μ.,

 

β) για οντότητες που παρέχουν υπηρεσίες εγκατάστασης και τεχνικής υποστήριξης Εμπορικού/Λογιστικού Προγραμμάτων Διαχείρισης (Enterprise Resource Planning, «ERP»), το εν λόγω λογισμικό θεωρείται μη νόμιμο, και οι οντότητες που το χρησιμοποιούν υποχρεούνται να το αντικαταστήσουν με νόμιμο λογισμικό «ERP» εντός των προθεσμιών που ορίζονται στην απόφαση της παρ. 5 του άρθρου 15Β.

 

  1. Με απόφαση του Διοικητή εξειδικεύονται οι προϋποθέσεις επιβολής των κυρώσεων της παρ.3, τα δημοσιοποιούμενα στοιχεία των οντοτήτων της παρ. 3 του άρθρου 15Β που παραβαίνουν τις σχετικές υποχρεώσεις τους και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.».