Άρθρο 20 ν.4472/19.05.2017

 

Στο άρθρο 22 του ν. 1264/1982 (Α΄ 79) προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:

«5. Με τη διαδικασία της παραγράφου 4 και τηρουμένων των ίδιων ως άνω προθεσμιών εκδικάζονται οι διαφορές που απορρέουν από την εφαρμογή του άρθρου 656 του Αστικού Κώδικα σε περίπτωση κήρυξης απεργίας στην επιχείρηση.»