ΔΟΣ Α 1051902 ΕΞ 2016/31.3.2016

ΔΟΣ Α 1051902 ΕΞ 2016/31.3.2016 Εφαρμογή της Σύμβασης Αποφυγής Διπλής Φορολογίας μεταξύ Ελλάδας- Κύπρου   ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Α’ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ   Σχετ.: το με ΑΠ ΔΕΑΦ Α 1032491 ΕΞ 2016/24.2.2016 έγγραφο   Σύμφωνα με τη Σύμβαση Αποφυγής της Διπλής Φορολογίας και της αποτροπής της φοροδιαφυγής σε σχέση με… Περισσότερα »

ΔΕΕΦ Α 1045742 ΕΞ 2016

ΔΕΕΦ Α 1045742 ΕΞ 2016 : Εφαρμογή διατάξεων ΦΠΑ σε κέντρο μελέτης.   Σχετ: Το από…….έγγραφό σας.   Από το ανωτέρω σχετικό προκύπτει ότι ζητείται η ορθή φορολογική αντιμετώπιση από πλευράς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρέχονται από τα κέντρα μελέτης μαθημάτων. Πιο συγκεκριμένα, ζητείται να διευκρινιστεί κατά πόσον τα κέντρα μελέτης μαθημάτων παρέχουν υπηρεσίες εκπαίδευσης… Περισσότερα »

ΠΟΛ.1055/26.4.2016

ΠΟΛ.1055/26.4.2016 Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων της περ. β’ του άρθρου 23 του ν. 4172/2013 σε περίπτωση εξόφλησης τιμολογίων προμηθευτών και πιστωτών από τρίτους.   Με αφορμή προφορικά και γραπτά ερωτήματα που έχουν τεθεί στην υπηρεσία μας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:   Με τις διατάξεις του άρθρου… Περισσότερα »

ΠΟΛ.1051/28.4.2016

ΠΟΛ.1051/28.4.2016 Τροποποίηση της απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ.1022/7.1.2014 (ΦΕΚ Β’179) «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών», όπως ισχύει.   Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 14 του Ν. 4174/2013, όπως προστέθηκαν με την παράγραφο 5 του άρθρου 42 του Ν.4223/2013 (ΦΕΚ Α’287/31.12.2013).   Την ΠΥΣ 1/20.1.2016 «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα… Περισσότερα »

Απόφαση 1385 / 2015

Απόφαση 1385 / 2015    (Β2, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ) Αριθμός 1385/2015 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Β2’ Πολιτικό Τμήμα Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Νικόλαο Πάσσο Προεδρεύοντα Αρεοπαγίτη, (λόγω μη υπάρξεως Αντιπροέδρου στο τμήμα), Ασπασία Καρέλλου, Απόστολο Παπαγεωργίου, Παναγιώτη Κατσιρούμπα και Γεώργιο Παπαηλιάδη, Αρεοπαγίτες. Συνεδρίασε δημόσια στο Κατάστημά του, στις 13 Οκτωβρίου 2015, με την παρουσία και της γραμματέως… Περισσότερα »

Κ.Υ.Α. Αριθμ. 7577/06.04.2016

Κ.Υ.Α. Αριθμ. 7577/06.04.2016 Καθορισμός ελάχιστου αριθμού εργαζομένων πλήρους απασχόλησης ανά ειδικότητα των παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας ενημερωτικού προγράμματος γενικού περιεχομένου.   ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ   ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ   ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ − ΥΠΟΔΟΜΩΝ,   ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ − ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ   Έχοντας υπόψη:   Ι. Τις διατάξεις:   Του άρθρου… Περισσότερα »

Άρειος Πάγος Απόφαση 1417/2015

Άρειος Πάγος Απόφαση 1417/2015 Περίληψη Η ρήτρα που περιλαμβάνεται σε ΣΣΕ και προβλέπει ότι δυνάμει αυτής και μόνο θα έχουν εφαρμογή οι εκάστοτε, έστω και ευμενέστεροι, όροι απασχόλησης και αμοιβής που πρόκειται να συμπεριληφθούν σε άλλη ΣΣΕ, η οποία θα καταρτισθεί στο μέλλον μεταξύ άλλων φορέων και θα ισχύει για τους εργαζόμενους συγκεκριμένου κλάδου, είναι… Περισσότερα »

ΙΚΑ Αρ. Πρωτ. Γ36/02/203/14.04.2016 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

ΙΚΑ Αρ. Πρωτ. Γ36/02/203/14.04.2016 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) Οδηγίες εφαρμογής διατάξεων που αφορούν ρυθμίσεις ληξιπρόθεσμων οφειλών.   ΣΧΕΤ: Το υπ’ αρ. πρωτ. Γ36/02/128/4-3-2016 έγγραφό μας   ΓΕΝΙΚΑ   Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού εγγράφου μας και μετά από διευκρινίσεις που παρασχέθηκαν με το υπ’ αρ. 452/1-3-2016 έγγραφο Γραφείου Υφυπουργού σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:   Όπως είναι γνωστό,… Περισσότερα »

Υπ. Εργασίας Αριθ. 60970/3026/22.03.2016

Υπ. Εργασίας Αριθ. 60970/3026/22.03.2016 Ανάθεση στο Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (Κ.Ε.Α.Ο.) της είσπραξης των απαιτήσεων του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης (Ε.Τ.Ε.Α.) από καθυστερούμενες εισφορές μέχρι 30.11.2013 και αχρεωστήτως καταβληθείσες παροχές και ρύθμιση ειδικών με την είσπραξη τους θεμάτων.   Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρου 101 του… Περισσότερα »

Άρειος Πάγος Απόφαση 1385/2015

Άρειος Πάγος Απόφαση 1385/2015 Περίληψη Η εξοφλητική απόδειξη που δεν είναι αναλυτική, κατά την ως άνω έννοια, θεωρείται αόριστη και δεν λαμβάνεται υπόψη από το δικαστήριο. Και στην περίπτωση αυτή, όμως, δεν αποκλείεται στον εργοδότη η δυνατότητα να αποδείξει ένσταση εξοφλήσεως των αποδοχών του εργαζομένου με άλλα αποδεικτικά μέσα, εφόσον, μάλιστα, στην ειδική διαδικασία των… Περισσότερα »

ΣτΕ Αριθμός 8/2016

ΣτΕ Αριθμός 8/2016 Περίληψη Όταν από θετικές ενέργειες οργάνων του Ιδρύματος ευλόγως δημιουργήθηκε στον εργοδότη από μακρού χρόνου σταθερή και δικαιολογημένη πεποίθηση σχετικά με το ύψος των οφειλόμενων εισφορών για τα απασχολούμενα σε αυτόν πρόσωπα, με συνέπεια να μην παρακρατήσει αυτός τις εισφορές που κατά νόμο βαρύνουν τους εργαζομένους, δεν είναι επιτρεπτός από τις αρχές… Περισσότερα »

Ε.Ε.Τ.Ε. Αριθμ. πράξης 85/28.3.2016

Ε.Ε.Τ.Ε. Αριθμ. πράξης 85/28.3.2016 Εξαιρούμενες από ορισμένες διατάξεις του Ν. 4364/2016 ασφαλιστικές επιχειρήσεις − ειδικές περιπτώσεις αλληλασφαλιστικών συνεταιρισμών και ειδικές περιπτώσεις ασφαλιστικών επιχειρήσεων λόγω μεγέθους.     Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ   ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ   Αφού έλαβε υπόψη:   α) το άρθρο 55Α του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος, όπως ισχύει,   β) το… Περισσότερα »