Ε.Φ.Κ.Α. Αρ. Πρωτ.: Γ36/04/34/20.01.2017

Ε.Φ.Κ.Α. Αρ. Πρωτ.: Γ36/04/34/20.01.2017 Διασφάλιση οφειλής για μεταβίβαση ακινήτων οφειλετών που έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης.   ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ   (Ε.Φ.Κ.Α.)   ΚΕΑΟ   Σχετ.: Η υπ’ αρ. 47/2016 εγκύκλιος.   ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΕ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ   Με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρ.18 του ν.4331/2015 (ΦΕΚ 69 Α΄) που κοινοποιήθηκαν με… Περισσότερα »

ΕΦΚΑ 1 / 2017

ΕΦΚΑ 1 / 2017 Ασφάλιση ελευθέρων επαγγελματιών & αυτοαπασχολούμενων

Συνεδρίαση Δ.Σ. Ε.Φ.Κ.Α. 3/20.01.2017

Συνεδρίαση Δ.Σ. Ε.Φ.Κ.Α. 3/20.01.2017 Παράταση της προθεσμίας καταβολής εισφορών Β΄ Εξαμήνου 2016 των μηχανικών.     Α Π Ο Φ Α Σ Η 11   Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Φ.Κ.Α., αφού έλαβε υπόψη:   1.Την πρόταση του Προέδρου του Δ.Σ. – Διοικητή Ε.Φ.Κ.Α., για συζήτηση, εκτός Ημερησίας Διάταξης, του θέματος «Παράταση της προθεσμίας καταβολής εισφορών… Περισσότερα »

ΕΦΚΑ 2 / 2017

ΕΦΚΑ  2 / 2017  Προθεσμία καταβολής εισφορών Ελεύθερων Επαγγελματιών και Αυτοαπασχολούμενων από 1.1.2017.   ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΚΟΙΝ.ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ   ΕΦΚΑ   Σχετ.: α. Το αρθ. 43 Ν.4387/2016 (ΦΕΚ 85Α/12-5-2016)   β. Η αρ. Φ.80000/οικ.60298/1472/23-12-2016 (ΦΕΚ 4483Β/30-12-2016) Υπουργική Απόφαση   Με τη διάταξη της παρ.2 του άρθρου 43 Ν.4387/2016 και την πιο πάνω σχετική… Περισσότερα »

ΕΦΚΑ Αρ. Πρωτ.: Γ36/04/42/27.01.2017

ΕΦΚΑ Αρ. Πρωτ.: Γ36/04/42/27.01.2017 Διευκρινίσεις επί της διαδικασίας διασφάλισης οφειλής για τη μεταβίβαση ακινήτων οφειλετών που έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης.     ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ   ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ  (Ε.Φ.Κ.Α.)   ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ   Δ/ΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ   ΣΧΕΤ.: β) το υπ’ αρ. γενικό έγγραφο Γ36/04/34/20-1-2017… Περισσότερα »

ΕΦΚΑ 4 / 2017

ΕΦΚΑ 4 / 2017 Ασφάλιση μελών εταιρειών και μελών Δ.Σ.

Υπ. Εργασίας Αριθμ. Φ.80000/οίκ.60871/16291/02.01.2017

Υπ. Εργασίας Αριθμ. Φ.80000/οίκ.60871/16291/02.01.2017 Παύση από 1-1-2017 της λειτουργίας των εντασσομένων στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης Ε.Φ.Κ.Α. φορέων, κλάδων, τομέων και λογαριασμών.   Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ   ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ   Έχοντας υπόψη:   Τις διατάξεις:   α) Των άρθρων 51, 53 και της παραγράφου 1 και 2β του άρθρου 100 του ν…. Περισσότερα »

Υπ. Εργασίας Αρ. Πρωτ. Φ80000/οικ.61647/2212/11.01.2017

Υπ. Εργασίας Αρ. Πρωτ. Φ80000/οικ.61647/2212/11.01.2017 Εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 9 του αρ. 38 του ν. 4387/2016, όπως ισχύει μετά την αντικατάσταση του δευτέρου εδαφίου αυτής με το άρθρο 27 του ν. 4445/2016 (Α΄236).   ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ   Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 236 τεύχος Α΄/19-12-2016,… Περισσότερα »

Υπ. Εργασίας Αρ. πρωτ. Φ80000/οικ 2460/106/20.01.2017

Υπ. Εργασίας Αρ. πρωτ. Φ80000/οικ 2460/106/20.01.2017 Οδηγίες για την εφαρμογή της διάταξης της παρ. 9 του αρ. 39 του ν. 4387/2016.     ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ   ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ   Για την εφαρμογή της διάταξης αυτής, διευκρινίζονται τα ακόλουθα:   Πρόσωπα που εντάσσονται στη ρύθμιση   Σύμφωνα με την… Περισσότερα »

Υπ. Εργασίας Αριθμ. οικ. 3439/Δ9.1168/26.01.2017

Υπ. Εργασίας Αριθμ. οικ. 3439/Δ9.1168/26.01.2017 Παράταση της προθεσμίας της περίπτωσης η) του άρθρου 4 της υπ’ αριθμ. πρωτ. 29502/85/ 1-9-2014 (ΦΕΚ Β΄ 2390/8-9-2014) απόφασης του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας «Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 5072/6/25-2-2013 απόφασης του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (ΦΕΚ Β΄ 449/25-2-2013), περί επανακαθορισμού των όρων και προϋποθέσεων… Περισσότερα »