ΠΟΛ.1084/29.6.2016

ΠΟΛ.1084/29.6.2016 Τύπος και περιεχόμενο του εντύπου της δήλωσης ΦΠΑ «050 – ΦΠΑ ΕΚΔΟΣΗ 2016, Φ2 TAXIS».   Έχοντας υπόψη:   Τις διατάξεις των άρθρων 6 και 18 παρ. 2 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Ν.4174/2013, ΦΕΚ Α’170), όπως ισχύουν, με τις οποίες ορίζεται ότι ο Γενικός Γραμματέας καθορίζει με απόφαση του τον τύπο, το περιεχόμενο καθώς… Περισσότερα »

Διευκρινίσεις στη φορολογία εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2016

Διευκρινίσεις στη φορολογία εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2016 ( ΠΟΛ 1087 / 23.6.2016 )   Αγοραία αξία παραχώρησης εταιρικού οχήματος: Συνεχίζει να αποτελεί παροχή σε είδος και να φορολογείται ως εισόδημα από μισθωτή εργασία η αγοραία αξία παραχώρησης εταιρικού οχήματος σε εργαζόμενο ή εταίρο ή μέτοχο από φυσικό πρόσωπο ή νομικό πρόσωπο ή νομική… Περισσότερα »

ΣΛΟΤ 1029 ΕΞ/17.05.2016

ΣΛΟΤ 1029 ΕΞ/17.05.2016 Ψηφιοποίηση παραστατικών.   ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.   ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)     ΕΡΩΤΗΜΑ   Οι υπάλληλοι της εταιρίας μας διενεργούν συχνά επαγγελματικά ταξίδια στα οποία προβαίνουν σε σχετικές δαπάνες για τις οποίες προσκομίζουν τα παραστατικά στο λογιστήριο προκειμένου να καταχωρηθούν στα λογιστικά αρχεία της εταιρίας μας.   Το… Περισσότερα »

ΔΕΑΦ Β 1082935 ΕΞ 2016/25.05.2016

ΔΕΑΦ Β 1082935 ΕΞ 2016/25.05.2016 Απόσβεση παγίων περιουσιακών στοιχείων με αποσβέσιμη αξία μικρότερη από χίλια πεντακόσια (1.500) ευρώ.     Με αφορμή προφορικά και γραπτά ερωτήματα που έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία μας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:   Σύμφωνα με τις διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 7 του άρθρου… Περισσότερα »

ΠΟΛ 1078/17.06.2016

ΠΟΛ 1078/17.06.2016 Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 5 του ν. 4378/2016 (ΦΕΚ Α’ 55) που αφορούν την κατάργηση των άρθρων 3 έως και 13 του ν. 3312/2005, με την επιφύλαξη ισχύος ορισμένων εξ αυτών.   Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 4378/2016 (ΦΕΚ 55/Α’/2016) που αφορούν την κατάργηση των άρθρων 3 έως… Περισσότερα »

ΔΔΘΤΟΚ Γ 1093154ΕΞ 2016/21.06.2016

ΔΔΘΤΟΚ Γ 1093154ΕΞ 2016/21.06.2016 Σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) καυσίμων επαγγελματικών τουριστικών πλοίων του ν. 4256/2014 (ΦΕΚ) και των επαγγελματικών τουριστικών πλοίων με ξένη σημαία.   ΣΧΕΤ.: α) Η υπ. αριθ. πρωτ. ΔΕΦΚΦ Δ 1060089 ΕΞ 2016/13-04-2016 ΕΔΥΟ των Δ/νσεων ΕΦΚ & ΦΠΑ και Δασμολογικών Θεμάτων & Τελωνειακών Οικονομικών Καθεστώτων… Περισσότερα »

ΔΕΑΦ Β 1087947 ΕΞ 2016/07.06.2016

ΔΕΑΦ Β 1087947 ΕΞ 2016/07.06.2016 Εφαρμογή των διατάξεων των περ. δ’ των παρ. 1 των άρθρων 62 και 64 του ν. 4172/2013, σε περίπτωση εισφοράς δημόσιου τεχνικού έργου.   ΣΧΕΤ.: Το αριθ. 10843/15.4.2016 έγγραφό σας   Απαντώντας στο σχετικό έγγραφό σας αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και με αφορμή τη διενέργεια φορολογικού ελέγχου για… Περισσότερα »

ΣΛΟΤ 1078 ΕΞ / 01.06.2016

ΣΛΟΤ 1078 ΕΞ / 01.06.2016 Ποια θεωρείται «μητρική εταιρεία» αναφορικά με τη διάταξη του Νόμου 4308 άρθρο 1 παρ. 3β.;   ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.   ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)             ΕΡΩΤΗΜΑ   Η Εταιρεία Α, η οποία έχει χαρακτηρισθεί ως μεσαίου μεγέθους για την μετάβαση στα Ελληνικά Λογιστικά πρότυπα (Ε.Λ.Π,), εξετάζει το… Περισσότερα »

ΣΛΟΤ 1059 ΕΞ / 01.06.2016

ΣΛΟΤ 1059 ΕΞ / 01.06.2016 Τήρηση Σχεδίου Λογαριασμών Ν. 4308/2014.   ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ./ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ   ΕΡΩΤΗΜΑ Από σχετικά δημοσιεύματα σε διάφορες ιστοσελίδες, δημιουργείται σύγχυση ως προς την εφαρμογή του λογιστικού σχεδίου βάσει των Ε.Λ.Π. Συγκεκριμένα αναφέρονται στην επιλεκτική εφαρμογή σχεδίου λογαριασμών ανάλογα με τις ανάγκες της οντότητας ανεξάρτητα από… Περισσότερα »

ΣΛΟΤ 823 ΕΞ / 01.06.2016

ΣΛΟΤ  823 ΕΞ / 01.06.2016 Χρόνος καταχώρησης των διανεμόμενων από τα κέρδη αμοιβών διοικητικού συμβουλίου και βάση υπολογισμού του τακτικού αποθεματικού και του πρώτου μερίσματος στις ανώνυμες εταιρείες σε εταιρείες που εφαρμόζουν τα Ε.Λ.Π..   ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.   ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)   ΕΡΩΤΗΜΑ   Ο Κ.Ν.2190/1920 επιτρέπει μέρος των προς… Περισσότερα »

ΔΕΕΦ Α 1094040 ΕΞ 2016/17.06.2016

ΔΕΕΦ Α 1094040 ΕΞ 2016/17.06.2016 Τόπος παροχής εργασιών σε ενσώματα κινητά αγαθά (Παροχή υπηρεσιών καταδυτικού συνεργείου από επιχείρηση εγκατεστημένη στη Βουλγαρία).   Σχετ.: Το από 29.03.2016 ηλεκτρονικό μήνυμα της …………………   Αναφορικά με το ανωτέρω σχετικό, το οποίο διαβιβάστηκε στην Υπηρεσία μας με το υπ’ αριθ. πρωτ. ΔΕΛ Η 1072409/10.05.2016 έγγραφο του Τμήματος Η΄ Μητρώου… Περισσότερα »

ΠΟΛ 1080/22.06.2016

ΠΟΛ 1080/22.06.2016 Επιβολή προστίμου σε περίπτωση μη υποβολής ή εκπρόθεσμης υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος από την οποία δεν προκύπτει υποχρέωση καταβολής φόρου αλλά μόνο του τέλους επιτηδεύματος, καθώς και στην περίπτωση μη υποβολής ή εκπρόθεσμης υποβολής μηδενικής δήλωσης απόδοσης παρακρατούμενων φόρων.   Με αφορμή ερωτήματα που έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία μας, αναφορικά με το πιο… Περισσότερα »