ΔΕΑΦΑ 1101713 ΕΞ2016/04.07.2016

ΔΕΑΦΑ 1101713 ΕΞ2016/04.07.2016 Απάντηση σε ερώτημα περί υπαγωγής φορολογουμένου στις διατάξεις της περ.στ΄ της παρ.2 του άρθρου 12 του ν.4172/2013, όταν ο ένας από τους δύο εργοδότες είναι στην αλλοδαπή και στερείται ελληνικού Α.Φ.Μ..   ΣΧΕΤ.: Το από … ερώτημά σας.   Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού ερωτήματός σας περί υπαγωγής φορολογουμένου στις διατάξεις της… Περισσότερα »

ΔΕΕΦ Α 1104338 ΕΞ 2016/07.07.2016

ΔΕΕΦ Α 1104338 ΕΞ 2016/07.07.2016 Τόπος παροχής υπηρεσιών δικηγόρου σχετικά με δημοσίευση ιδιόγραφης διαθήκης, έκδοσης κληρονομητηρίου, διαχείρισης εκμίσθωσης ακινήτων και υποβολής φορολογικών δηλώσεων (Ε1 και Ε2).   Σχετ.: Το από 01.09.2015 έγγραφό σας   Με το ανωτέρω σχετικό, μας ζητάτε διευκρινίσεις αναφορικά με τον ορθό φορολογικό χειρισμό μιας σειράς υπηρεσιών της οποίες παρέχετε με την… Περισσότερα »

ΔΕΑΦ Α 1095604 ΕΞ / 24.06.2016

    ΔΕΑΦ Α 1095604 ΕΞ / 24.06.2016 Αποσβέσεις δαπανών μισθωτή φυσικού προσώπου που ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα που ανέγειρε ακίνητο σε οικόπεδο του εκμισθωτή.   ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ   Απαντώντας σε αίτησή σας αναφορικά με το παραπάνω θέμα σας γνωρίζουμε τα εξής:   Στην ΠΟΛ.1103/11.5.2015 εγκύκλιό μας, αναφορικά με την έκπτωση δαπανών από τον… Περισσότερα »

ΠΟΛ 1095 / 30.06.2016

ΠΟΛ 1095 / 30.06.2016 Οι διατάξεις του άρθρου 31 του Ν. 3986/2011, σχετικά με την επιβολή τέλους επιτηδεύματος, δεν έχουν εφαρμογή και επί υποκαταστήματος ημεδαπής εταιρείας στην αλλοδαπή.   Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας διαβιβάζουμε συνημμένη την αριθ. 124/2016 γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ. (Β΄ Τμήμα), που έγινε αποδεκτή από τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων,… Περισσότερα »

ΠΟΛ.1094/30.06.2016

ΠΟΛ.1094/30.06.2016  Συμπλήρωση της ΠΟΛ.1113/2015 εγκυκλίου μας, σχετικά με τις εκπιπτόμενες και μη δαπάνες.   Με αφορμή ερωτήματα που έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία μας, αναφορικά με τα πιο κάτω ζητήματα, σας παρέχουμε τις ακόλουθες διευκρινίσεις για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή τους:   Α. Ζημία που προκύπτει σε βάρος επιχείρησης λόγω εκχώρησης απαιτήσεών της.   Με… Περισσότερα »

ΙΚΑ Αριθμ. Πρωτ: E40/433/10.06.2016

ΙΚΑ Αριθμ. Πρωτ: E40/433/10.06.2016 Καταβολή τρεχουσών εισφορών στα πιστωτικά Ιδρύματα μέσω ΔΙΑΣ με χρήση Ταυτότητας Πληρωμής Τρεχουσών Εισφορών από 05-09-2016.   ΣΧΕΤ: Το με αρ.πρωτ.: Ε40/535/28-07-2015 Γενικό Έγγραφό μας.   Η Διοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ γνωστοποιεί την έναρξη εφαρμογής διεκπεραίωσης των ταμειακών συναλλαγών μέσω του διατραπεζικού συστήματος ΔΙΑΣ με χρήση ενός μοναδικού 30ψήφιου κωδικού που αντιστοιχεί… Περισσότερα »

ΙΚΑ Αριθμ. Πρωτ. Ε33/1134/01.07.2016

ΙΚΑ Αριθμ. Πρωτ. Ε33/1134/01.07.2016 Ρύθμιση ασφαλιστικών εισφορών των εργοδοτών Κοινών Επιχειρήσεων και Οικοδομοτεχνικών Έργων οι οποίοι έχουν επαγγελματική εγκατάσταση σε περιοχές που επλήγησαν από θεομηνίες ή φυσικές καταστροφές και αποδεδειγμένα έχουν υποστεί ζημιές.   ΣΧΕΤ.: 109/2007 Εγκύκλιος.   Σας κοινοποιούμε τα με αριθμ. πρωτ. Φ80000/16554/691/20-05-2016, Φ8000/16556/692/20-5- 2016, Φ80000/16559/693/20-5-2016, Φ80000/16562/694/20-5-2016, Φ80000/16564/695/20-05- 2016, Φ80000/16569/696/20-5-2016, Φ80000/16576/699/20-5-2016, Φ80000/16578/700/20-5-2016, Φ80000/16580/701/20-5-2016,… Περισσότερα »

Υπ. Εργασίας Αριθ. Πρωτ.:370/27.05.2016

Υπ. Εργασίας Αριθ. Πρωτ.:370/27.05.2016 Αιτήματα Πανελληνίου Συλλόγου Ασφαλισμένων στο Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε..     ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ , ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ   ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ   ΣΧΕΤ: Η με αρ. πρωτ. 432/18-03-2016 ΑΝΑΦΟΡΑ   Απαντώντας στο ανωτέρω σχετικό, που κατατέθηκε στη Βουλή από το Βουλευτή κ. N. Νικολόπουλο , σας πληροφορούμε τα εξής:   Α…. Περισσότερα »

Υπ. Εργασίας Αριθμ. 25958/589/07.06.2016

Υπ. Εργασίας Αριθμ. 25958/589/07.06.2016 Καθορισμός ανωτάτων ορίων υπερωριακής απασχόλησης, των εργαζόμενων σε βιομηχανικές, βιοτεχνικές επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες, για το Β’ ημερολογιακό εξάμηνο 2016.   Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ   ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ   ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ   Έχοντας υπόψη:   Τις διατάξεις του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄98) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα»…. Περισσότερα »

Φ80020/οικ22104/Δ15.405/30.06.2016

Υπ. Εργασίας Αριθ. Πρωτ.: Φ80020/οικ22104/Δ15.405/30.06.2016 Γνωστοποίηση ρυθμίσεων του άρθρου 97 του ν. 4387/2016(Α, 85/12-5-2016), σχετικά με τις εισφορές επικουρικής ασφάλισης.   Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ Α, 85/12-5-2016 δημοσιεύθηκε ο ν. 4387/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας-Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού συστήματος-Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις» στο άρθρο 97 του οποίου προβλέπεται η αύξηση των… Περισσότερα »

ΠΟΛ.1093/23.6.2016

ΠΟΛ.1093/23.6.2016 Οδηγίες συμπλήρωσης της δήλωσης Φ.Π.Α. (έντυπο 050 Φ.Π.Α. έκδοση 2016 – Φ2 TAXIS).   Με την ΑΓΓΔΕ ΠΟΛ.1084/2016 (ΦΕΚ Β΄1943/29.6.2016) ορίστηκε ο τύπος και το περιεχόμενο του νέου εντύπου της δήλωσης ΦΠΑ «050 Φ.Π.Α. έκδοση 2016 – Φ2 TAXIS», που ισχύει για πράξεις που πραγματοποιούνται από 1.7.2016 και εφεξής σύμφωνα με τα ειδικότερα αναφερόμενα… Περισσότερα »

ΠΟΛ 1091 /23.06.2016

ΠΟΛ  1091 /23.06.2016 Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 53,55,56 και 57 του Ν. 4389/2016 (ΦΕΚ Α΄94) «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» και του άρθρου 113 του Ν. 4387/2016 (ΦΕΚ Α΄85) ««Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας- Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού -συνταξιοδοτικού συστήματος-Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες… Περισσότερα »