ΠΟΛ.1082/ 23.06.2016

  ΠΟΛ.1082/ 23.06.2016 Τροποποίηση της απόφασης ΠΟΛ 1184/2014 «Μηχανογραφική διαχείριση των δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (Ε9) για τον υπολογισμό του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων».   Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ   Έχοντας υπόψη:   Τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 10 και 13 του Ν. 4223/2013 (ΦΕΚ 287 Α΄),… Περισσότερα »

ΠΟΛ. 1078 / 17.06. 2016

ΠΟΛ. 1078 / 17.06. 2016 Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 5 του Ν. 4378/2016 (ΦΕΚ Α΄ 55) που αφορούν την κατάργηση των άρθρων 3 έως και 13 του Ν. 3312/2005, με την επιφύλαξη ισχύος ορισμένων εξ αυτών.   Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 4378/2016 (ΦΕΚ 55/Α΄/2016) που αφορούν την κατάργηση των… Περισσότερα »

ΣτΕ 1445/2016

  ΣτΕ 1445/2016 Έννοια της κατοικίας φυσικού προσώπου στην Ελλάδα – Σύζυγοι με χωριστή κατοικία – Προϋπόθεση ύπαρξης φορολογικής κατοικία στην Ελλάδα – Έννοια και κριτήρια φορολογικής κατοικίας (άρθρο 4 παρ. 1 του ν. 4172/2013) – Βάρος απόδειξης της ύπαρξης (φορολογικής) κατοικίας στην Ελλάδα – Αλλοδαπός που ζει και εργάζεται στη Γερμανία, ενώ η σύζυγος… Περισσότερα »

ΠΟΛ. 1103 / 12.07.2016

ΠΟΛ. 1103 / 12.07.2016 Πρόσθετες διευκρινίσεις σχετικά με τη φορολογική μεταχείριση των Ιδιότυπων Μεταφορικών Εταιρειών (Ι.Μ.Ε. – Ε.Π.Ε.) του ν. 383/1976 και των μελών αυτών, μετά την έναρξη ισχύος του ν.4172/2013.   ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ   Με αφορμή προφορικά και γραπτά ερωτήματα που έχουν υποβληθεί στις υπηρεσίες μας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και σε… Περισσότερα »

ΠΟΛ 1096 / 04.07.2016

ΠΟΛ 1096 / 04.07.2016 Συμπλήρωση της απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων -ΠΟΛ. 1041/2016 «Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, φορολογικού έτους 2015, των λοιπών εντύπων και των δικαιολογητικών εγγράφων που υποβάλλονται με αυτή».   Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του Π.Δ. 111/2014 (ΦΕΚ 178… Περισσότερα »

ΠΟΛ: 1098 / 30.06. 2016

ΠΟΛ: 1098 /  30.06. 2016 Κοινοποίηση της υπ΄ αριθ. 82/2016 γνωμοδοτήσεως του Ν.Σ.Κ.   Σας κοινοποιούμε για ενημέρωσή σας την υπ΄ αριθ. 82/2016 ομόφωνη Γνωμοδότηση του Β΄ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους , η οποία έγινε αποδεκτή από τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων. Σύμφωνα με την ως άνω γνωμοδότηση, τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων… Περισσότερα »

Περίληψη της ΠΟΛ 1094 / 30.06.2016

Φορολογική μεταχείριση συγκεκριμένων δαπανών επιχειρήσεων ( ΠΟΛ 1094/30.06.2016 ) ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ: • Η ζημία που προκύπτει από την εκχώρηση απαιτήσεων των επιχειρήσεων, εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδά τους, με την προϋπόθεση ότι πληρούνται αθροιστικά οι προϋποθέσεις του άρθρου 22 του ν.4172/2013, κατ’ ανάλογη εφαρμογή των όσων έχουν διευκρινισθεί με την ΠΟΛ.1113/2015 εγκύκλιο, για τη ζημία… Περισσότερα »

ΔΕΕΦ Α 1104336 ΕΞ 2016/07.07.2016

ΔΕΕΦ Α 1104336 ΕΞ 2016/07.07.2016 Εργαζόμενοι καθαριότητας που συμβάλλονται ως συμβασιούχοι μίσθωσης έργου με το Δήμο ………   Σχετ.:    Το έγγραφό σας με αριθμό πρωτοκόλλου …../17.03.2016 το οποίο λάβαμε μέσω fax.   Με το ανωτέρω σχετικό, ζητάτε την παροχή διευκρινίσεων αναφορικά με τη φορολογική αντιμετώπιση των υπηρεσιών που παρέχουν προς το Δήμο …… εργαζόμενοι με… Περισσότερα »

ΠΟΛ 1097/04.07.2016

ΠΟΛ 1097/04.07.2016   Κοινοποίηση της με αρ.134/2016 γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ. σχετικά με την άσκηση δικαιώματος έκπτωσης του ΦΠΑ εισροών από καλόπιστο λήπτη εικονικού ως προς το πρόσωπο του εκδότη τιμολογίου.   Σχετικά με το παραπάνω θέμα, σας κοινοποιούμε προς ενημέρωσή σας την με αριθ. 134/2016 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Β΄ Τμήμα), η οποία έγινε… Περισσότερα »

ΠΟΛ 1102/12.07.2016

ΠΟΛ 1102/12.07.2016   Διευκρινίσεις για θέματα που αφορούν την παράγραφο 4 του άρθρου 39 του ν. 4172/2013 περί «Ανείσπρακτων Εισοδημάτων από Εκμίσθωση Ακίνητης Περιουσίας».   Με αφορμή ερωτήματα που έχουν τεθεί στην υπηρεσία μας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και σε συνέχεια της ΠΟΛ 1024/2016 Εγκυκλίου μας, διευκρινίζουμε τα ακόλουθα:   Ανείσπρακτα εισοδήματα από την… Περισσότερα »

Δελτίο Τύπου 13.07.2016

Δελτίο Τύπου   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ     Διάθεση στο ευρύ κοινό του πληροφοριακού συστήματος της «Ηλεκτρονικής Βιβλιοθήκης».   Από τη Δευτέρα, 11 Ιουλίου, διατίθεται στο ευρύ κοινό το Πληροφοριακό Σύστημα της Ηλεκτρονικής Βιβλιοθήκης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών.   Η Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη προσφέρει στον… Περισσότερα »