ΠΟΛ 1019 / 16.1.2015

ΠΟΛ 1019 / 16.1.2015 : Επιτηδευματίες που δεν υποχρεούνται να συντάξουν απογραφή, ακόμη κι αν τα ακαθάριστα έσοδά τους υπερβαίνουν τα 150.000 ευρώ   2.1. Εκμετάλλευση λατομείου (απλή εξόρυξη αργών λίθων επεξεργασία λατομικών προϊόντων). 2.2. Κατασκευή ή εμπορία σφραγίδων, επιγραφών, σημάτων. 2.3. Εκμετάλλευση τυπογραφείου γενικά. 2.4. Φωτογραφείο και εργαστήριο εμφανίσεως φίλμς – εκτυπώσεις φωτογραφιών γενικώς. 2.5. Εκδόσεις εφημερίδων και… Read more »

ΔΕΑΦ Β 1076528 ΕΞ 2016

ΔΕΑΦ Β 1076528 ΕΞ 2016 Χρόνος παρακράτησης και απόδοσης του φόρου που παρακρατείται στο εισόδημα που προκύπτει από τα μαθηματικά αποθέματα ασφαλιστικών εταιρειών, με βάση τις διατάξεις των άρθρων 62 και 64 του ν. 4172/2013.   Με αφορμή ερωτήματα που έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία μας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:… Read more »

ΠΟΛ.1059/ 9.5.2016

    ΠΟΛ.1059/ 9.5.2016 Καταβολή ποσού κατ’ άρθ. 93 ΚΔΔ για το παραδεκτό έφεσης .   Σχετ.: ΠΟΛ.1192/8.9.2011   Μετά από ερωτήματα που υποβλήθηκαν αναφορικά με την καταβολή του ποσοστού του 50% του κύριου φόρου ή προστίμου, όπως αυτό έχει οριστεί πρωτοδίκως, ως προϋπόθεση του παραδεκτού της έφεσης, κατά τις διατάξεις του άρθρου 93 του… Read more »

ΠΟΛ.1057/ 6.5.2016

  ΠΟΛ.1057/ 6.5.2016 Απαλλαγή από την τήρηση βιβλίων και έκδοση στοιχείων, φυσικών προσώπων, που παρέχουν υπηρεσίες, προς το Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ, βάσει συμβάσεων μίσθωσης έργου.   ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ   Έχοντας υπόψη:   Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Α΄ 170), όπως ισχύουν.   Τις… Read more »

ΔΕΕΦ Α 1065562 / ΕΞ 2016/21.4.2016

ΔΕΕΦ Α 1065562 / ΕΞ 2016/21.4.2016 Αίτημα απαλλασσόμενης από το ΦΠΑ επιχείρησης για ένταξη στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ.   Σχετ: Το από έγγραφό σας.   Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:   Όπως προκύπτει από το έγγραφό σας και κατόπιν των διευκρινίσεων που μας παρείχατε προφορικά, η επιχείρησή σας από 1.1.2016 μετατάχθηκε… Read more »

ΠΟΛ. 1053 / 26.4.2016

ΠΟΛ. 1053 / 26.4.2016 Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης ειδικού φόρου επί των ακινήτων έτους 2016 και διαδικασία υποβολής αυτής.   Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   Έχοντας υπόψη:   Τις διατάξεις των άρθρων 15 έως 17 του N. 3091/2002 (330 Α΄), όπως ισχύουν.   Τις διατάξεις του N. 4174/2013 (170 Α΄)… Read more »

ΔΕΕΦ Α 1065563 / ΕΞ 2016 / 21.4.2016

ΔΕΕΦ Α 1065563 / ΕΞ 2016 / 21.4.2016 Εφαρμογή διατάξεων ΦΠΑ στους Νοσοκομειακούς Φυσικούς Ακτινοφυσικούς Ιατρικής.   Σχετ: Το από 2016 έγγραφό σας.   Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:   Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ανωτέρω σχετικό και κατόπιν προφορικών διευκρινίσεων που μας δώσατε τηλεφωνικά προκύπτει ότι κατέχετε πτυχίο πανεπιστημίου στον… Read more »

ΔΕΕΦΑ 1068651 / ΕΞ 2016 / 15.4.2016

ΔΕΕΦΑ 1068651 / ΕΞ 2016 / 15.4.2016 Εφαρμογή διατάξεων ΦΠΑ στις πωλήσεις χρόνου ομιλίας και διαδικτύου από τα πρακτορεία ΟΠΑΠ.   Κατόπιν της υποβολής πλήθους ερωτημάτων σχετικά με τις φορολογικές υποχρεώσεις, από πλευράς ΦΠΑ, των πρακτορείων ΟΠΑΠ για πωλήσεις χρόνου ομιλίας και διαδικτύου, παρέχονται οι ακόλουθες διευκρινίσεις:   Δυνάμει ιδιωτικού συμφωνητικού που υπογράφεται μεταξύ των… Read more »

ΠΟΛ.1058/20.4.2016

ΠΟΛ.1058/20.4.2016 Προσδιορισμός συντελεστή Φ.Π.Α. στην πώληση ζωντανών ζώων που προορίζονται για σφαγή και στην πώληση κρέατος.   Με αφορμή προφορικά και γραπτά ερωτήματα που έχουν υποβληθεί στην Υπηρεσία μας, αναφορικά με το συντελεστή Φ.Π.Α. που επιβάλλεται στην πώληση ζωντανών ζώων που προορίζονται για σφαγή καθώς και στην πώληση κρέατος, διευκρινίζονται τα εξής:   Σύμφωνα με… Read more »

ΔΕΕΦ Α 1069137 / ΕΞ 2016 / 21.4.2016

ΔΕΕΦ Α 1069137 / ΕΞ 2016 / 21.4.2016 Εφαρμογή διατάξεων ΦΠΑ στην κατασκευή εκθεσιακού περιπτέρου σε έκθεση στο εσωτερικό της χώρας.   Σχετ.: Το από 7.3.2016 έγγραφό σας.   Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:   Όπως προκύπτει από το έγγραφό σας, ελληνική ανώνυμη εταιρεία, μεταξύ άλλων, αναλαμβάνει την κατασκευή εκθεσιακών περιπτέρων… Read more »

ΔΕΑΦ Β 1069397 / ΕΞ 2016 / 26.4.2016

ΔΕΑΦ Β 1069397 / ΕΞ 2016 / 26.4.2016 Μη εφαρμογή των διατάξεων της περ. β΄ του άρθρου 23 του ν.4172/2013 στην περίπτωση ταμειακής εξόφλησης συναλλαγών με επιχειρήσεις προμήθειας ηλεκτρικού ρεύματος και νερού.   Με αφορμή προφορικά και γραπτά αιτήματα που έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία μας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και σε συνέχεια του… Read more »

ΔΕΑΦ Β 1071298 / ΕΞ 2016 / 6.5.2016

ΔΕΑΦ Β 1071298 / ΕΞ 2016 / 6.5.2016 Συμπληρωματικές οδηγίες σχετικά με το φορολογικό έτος ημεδαπού νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας που ανήκει κατά ποσοστό που υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) σε αλλοδαπό νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν.4172/2013.   Με αφορμή ερωτήματα που έχουν υποβληθεί στην… Read more »