Υπ. Οικονομίας Αριθ. Πρωτ. : 83942/27.07.2017

Υπ. Οικονομίας Αριθ. Πρωτ. : 83942/27.07.2017 Οδηγίες εφαρμογής της υπ’ αριθ. 45231/20-04-2017 (Β’ 1445) Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Ρύθμιση Υποχρέωσης Αποδοχής Πληρωμών με Κάρτα σύμφωνα με το άρθρο 65 του ν. 4446/2016 (Α΄ 240)».   ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Γ.Γ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ Σχετ. : Η υπ’ αριθ…. Read more »

TAXLIVE 15ης Ιουλίου 2017

TAXLIVE 15ης Ιουλίου 2017   Παράταση για τις δηλώσεις φόρου εισοδήματος έως την Παρασκευή 21 Ιουλίου Με κοινό δελτίο τύπου Υπ. Οικονομικών και ΑΑΔΕ, έδωσαν σίγουρη παράταση για τις δηλώσεις Φ.Π., ενώ για τα Ν.Π. αναφέρουν ότι παράταση μέχρι την ίδια ημερομηνία θα δοθεί και για τις δηλώσεις Ν.Π.. Κατά κύριο επάγγελμα αγρότες : Αναλυτικές… Read more »

ΔΕΑΦ A 1090127 ΕΞ 2017/13.06.2017

ΔΕΑΦ A 1090127 ΕΞ 2017/13.06.2017 Εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 29 του ν.4172/2013 για τους ασκούντες αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα   ΑΑΔΕ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α’ Πληροφορίες  I. Μπάρλας  Τηλέφωνο210 3375446   Σχετ. Το αριθ. πρωτ. ΑΤΚΕ 0006312 ΕΞ 2017/1417/08.06.2017 υπηρεσιακό σημείωμά σας   Απαντώντας στην αριθ…. Read more »

ΠΟΛ 1085/12.06.2017

ΠΟΛ 1085/12.06.2017     (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) Έναρξη εργασιών φυσικών προσώπων χωρίς την προσκόμιση βεβαίωσης ελέγχου επωνυμίας και διακριτικού τίτλου από το οικείο Επιμελητήριο.   ΑΑΔΕ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΜΗΜΑ Ε΄ ΜΗΤΡΩΟΥ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ Τηλέφωνο: 210 3375 885   Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 6 της Απόφασης ΓΓΔΕ ΠΟΛ 1006/2013 για την… Read more »

Υπ. Υγείας Αριθμ. Β1β/Γ.Π./οικ.50231/29.06.2017

Υπ. Υγείας Αριθμ. Β1β/Γ.Π./οικ.50231/29.06.2017 Μηχανισμός αυτόματης επιστροφής (claw back) για τη νοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη και τη δαπάνη των φαρμακείων του ΕΟΠΥΥ (για τη νοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη) για το έτος 2017.   Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ   Έχοντας υπόψη:   1) Τις διατάξεις:   α) Του άρθρου 11 του ν. 4052/2012 (Α΄ 41) «Νόμος αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας… Read more »

ΔΕΕΦ A 1062795 ΕΞ 2017/26.04.2017

ΔΕΕΦ A 1062795 ΕΞ 2017/26.04.2017 Επιβολή προστίμων για μετατάξεις αγροτών του ειδικού καθεστώτος στο κανονικό καθεστώς   ΑΑΔΕ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Πληροφορίες Μ. Κακούνη  Τηλέφωνο 210 3645848   Σχετ: Η με αριθ. πρωτ. 4963/11.4.2017 ερώτηση στη Βουλή των Ελλήνων.   Σε απάντηση της ανωτέρω σχετικής με το θέμα ερώτησης που… Read more »

ΠΟΛ 1096 / 03.07.2017

ΠΟΛ 1096 / 03.07.2017 Φορολογική μεταχείριση των αμοιβών που λαμβάνουν τα φυσικά πρόσωπα της περ. στ΄ της παρ. 2 του άρθρου 12 του Ν.4172/2013, με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον ογδόντα τοις εκατό (80%).   Α Α Δ Ε /  ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  /   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ   Με αφορμή την υποβολή γραπτών και προφορικών… Read more »

ΠΟΛ 1102/06.07.2017

ΠΟΛ 1102/06.07.2017   Καθορισμός του τρόπου, της διαδικασίας, των οργάνων και κάθε αναγκαίας λεπτομέρειας για την εφαρμογή του άρθρου 13Α του ν. 2523/1997, όπως αυτό προστέθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 47 του ν. 4465/2017 (Α’ 47), για την αναστολή λειτουργίας επαγγελματικών εγκαταστάσεων και την επιβολή ειδικής χρηματικής κύρωσης από τα όργανα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων… Read more »

ΠΟΛ 1099/06.07.2017

ΠΟΛ 1099/06.07.2017   Τροποποίηση της ΠΟΛ 1022/2017 απόφασης Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων αναφορικά με τον Τύπο και περιεχόμενο των δηλώσεων φόρου πλοίων πρώτης κατηγορίας του ν. 27/1975 (ΦΕΚ Α’ 77/22.4.1975) φορολογικών ετών 2017 και μετά, υποβολή αυτών με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου και καθορισμός δικαιολογητικών   Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ   ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ… Read more »

ΔΕΑΦ Β 1065712 ΕΞ2017/28.04.2017

ΔΕΑΦ Β 1065712 ΕΞ2017/28.04.2017 Φορολογική μεταχείριση του εισοδήματος που αποκτούν οι σχολικές επιτροπές.   ΑΑΔΕ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Πληροφορίες Κ. ΓΊαπαμακαρίου Τηλέφωνο 210-3375312   ΣΧΕΤ: Το με αριθ. ΑΤΚΕ 0004575 ΕΞ 2017/895/26.04.2017 έγγραφό σας.   Απαντώντας στην αριθ. 3609/20.2.2017 ερώτηση του Βουλευτή κ. Παναγιώτη Ηλιόπουλου αναφορικά με το πιο πάνω… Read more »

ΔΕΦΚ A 1062034 ΕΞ 2017/26.04.2017

ΔΕΦΚ A 1062034 ΕΞ 2017/26.04.2017 Πιστοποιητικά που απαιτούνται για τη μεταβίβαση ακινήτων.   ΑΑΔΕ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟΥ Πληροφορίες Χρ. Κολοβού Κ. Μπακαλόπουλος Τηλέφωνο 210 33 75 872, -878   ΣΧΕΤ.: Το με αριθ. ΑΤΚΕ 0004352 ΕΞ 2017/1202 19.04.2017 έγγραφό σας.   Σε απάντηση της με αριθ. πρωτ. 4983/11.04.2017… Read more »

Δ.ΕΙΣΠΡ. Α 1061063 ΕΞ2017/25.04.2017

Δ.ΕΙΣΠΡ. Α 1061063 ΕΞ2017/25.04.2017 Διαδικασία συμβολαιογραφικής μεταβίβασης ακινήτων – αριθμός των απαιτούμενων δικαιολογητικών αυτής.   ΑΑΑΕ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ Πληροφορίες Β. Μαυρομμάτη, Α. Βοντετσιάνου Τηλέφωνο 2103605159   Απαντώντας στο υπ’ αριθμ. ΑΤΚΕ 0004352 ΕΞ 2017/1202 Υπηρεσιακό Σημείωμά σας με το οποίο αποστείλατε στην υπηρεσία μας την υπ’ αριθμ. 4983/11.04.2017 Ερώτηση που κατέθεσε… Read more »