Άρθρο 13 ν. 4416 / 6.9.2016

Άρθρο 13 ν. 4416 / 6.9.2016 ( Περί λειτουργίας Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων ) ……. Όποιος εν γνώσει του προβαίνει σε ψευδείς δηλώσεις ή ανακοινώσεις προς το κοινό σχετικά με τα οικονομικά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων των αποδόσεων, ΟΣΕΚΑ ή άλλου οργανισμού συλλογικών επενδύσεων, υφιστάμενου ή μη, με σκοπό να προσελκύσει σε αυτόν επενδυτές, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον… Read more »

ΔΕΑΦ Α 1118203 ΕΞ 29.7.2016

ΔΕΑΦ Α 1118203 ΕΞ 29.7.2016 Χρονική διάρκεια των γνωματεύσεων αναπηρίας που εκδίδονται από τα ΚΕΠΑ.   Με αφορμή προφορικά και γραπτά ερωτήματα που έχουν τεθεί στην υπηρεσία μας, αναφορικά με το ως άνω θέμα, σας επισημαίνουμε τα κάτωθι:   Με τις διατάξεις της περ. ε’ της παρ. 2 του άρθρου 14 του ίδιου ως άνω… Read more »

ΔΕΑΦ Α 1122149 ΕΞ 11.8.2016

ΔΕΑΦ Α 1122149 ΕΞ 11.8.2016 Μη επιβολή προστίμου για τις τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος που υποβάλλονται από όσους λαμβάνουν αγροτικές επιδοτήσεις και οι σχετικές βεβαιώσεις εκδόθηκαν καθυστερημένα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.   Σχετικά με το ανωτέρω θέμα και κατόπιν σειράς ερωτημάτων από διάφορους φορείς και Δ.Ο.Υ. σας γνωρίζουμε τα εξής:   Με την ΠΟΛ.1116/2015 εγκύκλιο (που… Read more »

ΔΕΑΦ Α 1130889 ΕΞ2016/08.09.2016

ΔΕΑΦ Α 1130889 ΕΞ2016/08.09.2016 Διευκρινίσεις σχετικά με τα πιστοποιητικά φορολογικής κατοικίας.   ΣΧΕΤ.: Το υπ’ αριθμ.πρωτ. -2016 έγγραφό σας.   Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού εγγράφου αναφορικά με την αποδοχή, για τη μεταφορά φορολογικής κατοικίας στο εξωτερικό, της Αίτησης για την Εφαρμογή της Σύμβασης Αποφυγής Διπλής Φορολογίας (δίγλωσσο έντυπο) που προσκομίζει φορολογούμενος ο οποίος δεν… Read more »

Κ.Υ.Α. Φ.10035/2523/131/12.9.2016

Κ.Υ.Α. Φ.10035/2523/131/12.9.2016 Όροι και προϋποθέσεις θέσης σε προσωρινή ακινησία Φορτηγού Δημοσίας Χρήσης (Φ.Δ.Χ.) και Επιβατικού (Ε.Δ.Χ.) οχήματος, κατά το άρθρο 121 του Ν. 4199/2013   Έχοντας υπόψη:   Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 121 και της παραγράφου 23 του άρθρου 106 του Ν. 4199/2013 (216 Α’).   Τις διατάξεις του άρθρου 1 του… Read more »

ΠΟΛ.1125/8.9.2016

ΠΟΛ.1125/8.9.2016 Υποχρέωση απόκτησης ΑΦΜ ή ορισμού φορολογικού αντιπροσώπου από μη εγκατεστημένα στη χώρα μας υποκείμενα στο φόρο πρόσωπα κατά την εισαγωγή και εξαγωγή εμπορευμάτων καθώς και την υπαγωγή εμπορευμάτων σε τελωνειακά ανασταλτικά καθεστώτα   Με αφορμή προφορικά και γραπτά ερωτήματα τελωνειακών αρχών και οικονομικών φορέων καθώς και των τελωνειακών τους αντιπροσώπων αναφορικά με την υποχρέωση… Read more »

Υπ. Εργασίας Αριθ. 33778/7302/21.07.2016

Υπ. Εργασίας Αριθ. 33778/7302/21.07.2016 Ρύθμιση θεμάτων του αρ. 44 του Ν. 4403/2016 (ΦΕΚ Α/125/2016).   ……..   αποφασίζουμε:   Στις διατάξεις του αρ 44 του Ν. 4403/2016 (ΦΕΚ Α/ 125/2016) εμπίπτουν τα φυσικά πρόσωπα, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης νόμου, που: εργάζονταν ή εργάζονται στην καθαριότητα ή τη φύλαξη των κτιρίων των κεντρικών,… Read more »

Ο.Α.Ε.Ε. 19/4.8.2016

  Ο.Α.Ε.Ε.  19/4.8.2016 Ασφαλιστικό καθεστώς μελών Ιδιότυπων Μεταφορικών Εταιρειών (Ι.Μ.Ε. – ΕΠΕ)   Με αφορμή ερωτήματα περιφερειακών υπηρεσιών του Οργανισμού αναφορικά με το ασφαλιστικό καθεστώς μελών Ιδιότυπων Μεταφορικών Εταιρειών (Ι.Μ.Ε. – ΕΠΕ), σας γνωρίζουμε τα εξής:   Οι Ι.Μ.Ε. – ΕΠΕ, οι οποίες συστάθηκαν δυνάμει του ν. 383/76 (ΦΕΚ 182/τ.Α/20-7-76), είναι Ιδιότυπες Μεταφορικές Εταιρείες με… Read more »

Υπ. Εργασίας 34331/Δ9.8920/ 26.7.2016

Υπ. Εργασίας  34331/Δ9.8920/ 26.7.2016 Απλούστευση διαδικασιών Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του Σ.ΕΠ.Ε (ΟΠΣ-ΣΕΠΕ) ( Ηλεκτρονική αποστολή στο www.sepe.gr ) Άρθρο 1 Λειτουργία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΟΠΣ-ΣΕΠΕ)  Στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας λειτουργεί Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ-ΣΕΠΕ) στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.sepenet.gr για την επικοινωνία των υπηρεσιών του μεταξύ τους… Read more »

ΠΟΛ 1118/29.07.2016

ΠΟΛ 1118/29.07.2016   Πιστοποιητικά που χορηγούνται για πώληση ακινήτων με παρακράτηση φόρου ή λοιπών οφειλών του φορολογουμένου.   Σχετ.: α) Κώδικας διατάξεων Φορολογίας κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών και κερδών από τυχερά παίγνια, ο οποίος κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του ν. 2961/2001 (ΦΕΚ 266 Α’)»,   β) Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας – Κ.Φ.Δ. (ΦΕΚ 170 Α’) άρθρα… Read more »

ΠΟΛ 1121/04.08.2016

ΠΟΛ 1121/04.08.2016   Ρύθμιση ληξιπροθέσμων οφειλών, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που έπληξαν το Δήμο Σκοπέλου στις 22.09.2015. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του πέμπτου άρθρου του Ν. 2275/1994 (ΦΕΚ 238/Α’), όπως ισχύει, με τις οποίες με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δύναται σε εξαιρετικές… Read more »

ΔΕΑΦ Α 1122149 ΕΞ2016/11.08.2016

ΔΕΑΦ Α 1122149 ΕΞ2016/11.08.2016 Μη επιβολή προστίμου για τις τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος που υποβάλλονται από όσους λαμβάνουν αγροτικές επιδοτήσεις και οι σχετικές βεβαιώσεις εκδόθηκαν καθυστερημένα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.   Σχετικά με το ανωτέρω θέμα και κατόπιν σειράς ερωτημάτων από διάφορους φορείς και Δ.Ο.Υ . σας γνωρίζουμε τα εξής:   Με την ΠΟΛ 1116/2015 εγκύκλιο… Read more »