ΠΟΛ 1078/17.06.2016

ΠΟΛ 1078/17.06.2016 Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 5 του ν. 4378/2016 (ΦΕΚ Α’ 55) που αφορούν την κατάργηση των άρθρων 3 έως και 13 του ν. 3312/2005, με την επιφύλαξη ισχύος ορισμένων εξ αυτών.   Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 4378/2016 (ΦΕΚ 55/Α’/2016) που αφορούν την κατάργηση των άρθρων 3 έως… Read more »

ΔΔΘΤΟΚ Γ 1093154ΕΞ 2016/21.06.2016

ΔΔΘΤΟΚ Γ 1093154ΕΞ 2016/21.06.2016 Σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) καυσίμων επαγγελματικών τουριστικών πλοίων του ν. 4256/2014 (ΦΕΚ) και των επαγγελματικών τουριστικών πλοίων με ξένη σημαία.   ΣΧΕΤ.: α) Η υπ. αριθ. πρωτ. ΔΕΦΚΦ Δ 1060089 ΕΞ 2016/13-04-2016 ΕΔΥΟ των Δ/νσεων ΕΦΚ & ΦΠΑ και Δασμολογικών Θεμάτων & Τελωνειακών Οικονομικών Καθεστώτων… Read more »

ΔΕΑΦ Β 1087947 ΕΞ 2016/07.06.2016

ΔΕΑΦ Β 1087947 ΕΞ 2016/07.06.2016 Εφαρμογή των διατάξεων των περ. δ’ των παρ. 1 των άρθρων 62 και 64 του ν. 4172/2013, σε περίπτωση εισφοράς δημόσιου τεχνικού έργου.   ΣΧΕΤ.: Το αριθ. 10843/15.4.2016 έγγραφό σας   Απαντώντας στο σχετικό έγγραφό σας αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και με αφορμή τη διενέργεια φορολογικού ελέγχου για… Read more »

ΣΛΟΤ 1078 ΕΞ / 01.06.2016

ΣΛΟΤ 1078 ΕΞ / 01.06.2016 Ποια θεωρείται «μητρική εταιρεία» αναφορικά με τη διάταξη του Νόμου 4308 άρθρο 1 παρ. 3β.;   ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.   ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)             ΕΡΩΤΗΜΑ   Η Εταιρεία Α, η οποία έχει χαρακτηρισθεί ως μεσαίου μεγέθους για την μετάβαση στα Ελληνικά Λογιστικά πρότυπα (Ε.Λ.Π,), εξετάζει το… Read more »

ΣΛΟΤ 1059 ΕΞ / 01.06.2016

ΣΛΟΤ 1059 ΕΞ / 01.06.2016 Τήρηση Σχεδίου Λογαριασμών Ν. 4308/2014.   ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ./ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ   ΕΡΩΤΗΜΑ Από σχετικά δημοσιεύματα σε διάφορες ιστοσελίδες, δημιουργείται σύγχυση ως προς την εφαρμογή του λογιστικού σχεδίου βάσει των Ε.Λ.Π. Συγκεκριμένα αναφέρονται στην επιλεκτική εφαρμογή σχεδίου λογαριασμών ανάλογα με τις ανάγκες της οντότητας ανεξάρτητα από… Read more »

ΣΛΟΤ 823 ΕΞ / 01.06.2016

ΣΛΟΤ  823 ΕΞ / 01.06.2016 Χρόνος καταχώρησης των διανεμόμενων από τα κέρδη αμοιβών διοικητικού συμβουλίου και βάση υπολογισμού του τακτικού αποθεματικού και του πρώτου μερίσματος στις ανώνυμες εταιρείες σε εταιρείες που εφαρμόζουν τα Ε.Λ.Π..   ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.   ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)   ΕΡΩΤΗΜΑ   Ο Κ.Ν.2190/1920 επιτρέπει μέρος των προς… Read more »

ΔΕΕΦ Α 1094040 ΕΞ 2016/17.06.2016

ΔΕΕΦ Α 1094040 ΕΞ 2016/17.06.2016 Τόπος παροχής εργασιών σε ενσώματα κινητά αγαθά (Παροχή υπηρεσιών καταδυτικού συνεργείου από επιχείρηση εγκατεστημένη στη Βουλγαρία).   Σχετ.: Το από 29.03.2016 ηλεκτρονικό μήνυμα της …………………   Αναφορικά με το ανωτέρω σχετικό, το οποίο διαβιβάστηκε στην Υπηρεσία μας με το υπ’ αριθ. πρωτ. ΔΕΛ Η 1072409/10.05.2016 έγγραφο του Τμήματος Η΄ Μητρώου… Read more »

ΠΟΛ 1080/22.06.2016

ΠΟΛ 1080/22.06.2016 Επιβολή προστίμου σε περίπτωση μη υποβολής ή εκπρόθεσμης υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος από την οποία δεν προκύπτει υποχρέωση καταβολής φόρου αλλά μόνο του τέλους επιτηδεύματος, καθώς και στην περίπτωση μη υποβολής ή εκπρόθεσμης υποβολής μηδενικής δήλωσης απόδοσης παρακρατούμενων φόρων.   Με αφορμή ερωτήματα που έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία μας, αναφορικά με το πιο… Read more »

ΔΕΑΦ Β1095069 ΕΞ 2016/22.06.2016

ΔΕΑΦ Β1095069 ΕΞ 2016/22.06.2016 Υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος ανώνυμης εταιρείας που τέθηκε σε εκκαθάριση και στη συνέχεια αναβίωσε.   Με αφορμή ερωτήματα που έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία μας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:   Με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 68 του ν.4172/2013, οι οποίες εφαρμόζονται για φορολογικά έτη… Read more »

ΔΕΑΦ Β 1095061 ΕΞ 2016/22.06.2016

ΔΕΑΦ Β 1095061 ΕΞ 2016/22.06.2016 Φορολογική μεταχείριση κοινωνίας κληρονόμων που συστάθηκε μετά τον θάνατο αγρότη, με σκοπό την πώληση της αγροτικής παραγωγής του θανόντος.   Με αφορμή ερωτήματα που έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία μας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:   Σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. ε’ του άρθρου 45… Read more »

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 1128 ΕΞ/01.06.2016

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 1128 ΕΞ/01.06.2016 Βιβλίο απογραφής και ισολογισμών.   ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.   ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)     ΕΡΩΤΗΜΑ   Στα προηγούμενα χρόνια πριν τα ΕΛΠ, στο βιβλίο απογραφών και ισολογισμών, γραφόταν η απογραφή,ο ισολογισμός, τα αποτελέσματα και η γενική εκμετάλλευση. Με τα ΕΛΠ γράφονται πάλι τα ίδια; Και αν… Read more »

ΠΟΛ 1086/23.06.2016

ΠΟΛ 1086/23.06.2016 Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 54 του ν. 4389/2016 (ΦΕΚ Α΄94) «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις», που αναφέρονται σε επιβολή «τέλους στη συνδρομητική τηλεόραση» και παροχή σχετικών οδηγιών.   Κοινοποιούμε τις αναφερόμενες στο θέμα διατάξεις και παρέχουμε οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη… Read more »