ΠΟΛ. 1103 / 12.07.2016

ΠΟΛ. 1103 / 12.07.2016 Πρόσθετες διευκρινίσεις σχετικά με τη φορολογική μεταχείριση των Ιδιότυπων Μεταφορικών Εταιρειών (Ι.Μ.Ε. – Ε.Π.Ε.) του ν. 383/1976 και των μελών αυτών, μετά την έναρξη ισχύος του ν.4172/2013.   ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ   Με αφορμή προφορικά και γραπτά ερωτήματα που έχουν υποβληθεί στις υπηρεσίες μας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και σε… Read more »

ΠΟΛ 1096 / 04.07.2016

ΠΟΛ 1096 / 04.07.2016 Συμπλήρωση της απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων -ΠΟΛ. 1041/2016 «Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, φορολογικού έτους 2015, των λοιπών εντύπων και των δικαιολογητικών εγγράφων που υποβάλλονται με αυτή».   Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του Π.Δ. 111/2014 (ΦΕΚ 178… Read more »

ΠΟΛ: 1098 / 30.06. 2016

ΠΟΛ: 1098 /  30.06. 2016 Κοινοποίηση της υπ΄ αριθ. 82/2016 γνωμοδοτήσεως του Ν.Σ.Κ.   Σας κοινοποιούμε για ενημέρωσή σας την υπ΄ αριθ. 82/2016 ομόφωνη Γνωμοδότηση του Β΄ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους , η οποία έγινε αποδεκτή από τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων. Σύμφωνα με την ως άνω γνωμοδότηση, τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων… Read more »

Περίληψη της ΠΟΛ 1094 / 30.06.2016

Φορολογική μεταχείριση συγκεκριμένων δαπανών επιχειρήσεων ( ΠΟΛ 1094/30.06.2016 ) ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ: • Η ζημία που προκύπτει από την εκχώρηση απαιτήσεων των επιχειρήσεων, εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδά τους, με την προϋπόθεση ότι πληρούνται αθροιστικά οι προϋποθέσεις του άρθρου 22 του ν.4172/2013, κατ’ ανάλογη εφαρμογή των όσων έχουν διευκρινισθεί με την ΠΟΛ.1113/2015 εγκύκλιο, για τη ζημία… Read more »

ΔΕΕΦ Α 1104336 ΕΞ 2016/07.07.2016

ΔΕΕΦ Α 1104336 ΕΞ 2016/07.07.2016 Εργαζόμενοι καθαριότητας που συμβάλλονται ως συμβασιούχοι μίσθωσης έργου με το Δήμο ………   Σχετ.:    Το έγγραφό σας με αριθμό πρωτοκόλλου …../17.03.2016 το οποίο λάβαμε μέσω fax.   Με το ανωτέρω σχετικό, ζητάτε την παροχή διευκρινίσεων αναφορικά με τη φορολογική αντιμετώπιση των υπηρεσιών που παρέχουν προς το Δήμο …… εργαζόμενοι με… Read more »

ΠΟΛ 1097/04.07.2016

ΠΟΛ 1097/04.07.2016   Κοινοποίηση της με αρ.134/2016 γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ. σχετικά με την άσκηση δικαιώματος έκπτωσης του ΦΠΑ εισροών από καλόπιστο λήπτη εικονικού ως προς το πρόσωπο του εκδότη τιμολογίου.   Σχετικά με το παραπάνω θέμα, σας κοινοποιούμε προς ενημέρωσή σας την με αριθ. 134/2016 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Β΄ Τμήμα), η οποία έγινε… Read more »

ΠΟΛ 1102/12.07.2016

ΠΟΛ 1102/12.07.2016   Διευκρινίσεις για θέματα που αφορούν την παράγραφο 4 του άρθρου 39 του ν. 4172/2013 περί «Ανείσπρακτων Εισοδημάτων από Εκμίσθωση Ακίνητης Περιουσίας».   Με αφορμή ερωτήματα που έχουν τεθεί στην υπηρεσία μας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και σε συνέχεια της ΠΟΛ 1024/2016 Εγκυκλίου μας, διευκρινίζουμε τα ακόλουθα:   Ανείσπρακτα εισοδήματα από την… Read more »

Δελτίο Τύπου 13.07.2016

Δελτίο Τύπου   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ     Διάθεση στο ευρύ κοινό του πληροφοριακού συστήματος της «Ηλεκτρονικής Βιβλιοθήκης».   Από τη Δευτέρα, 11 Ιουλίου, διατίθεται στο ευρύ κοινό το Πληροφοριακό Σύστημα της Ηλεκτρονικής Βιβλιοθήκης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών.   Η Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη προσφέρει στον… Read more »

ΔΕΑΦΑ 1101713 ΕΞ2016/04.07.2016

ΔΕΑΦΑ 1101713 ΕΞ2016/04.07.2016 Απάντηση σε ερώτημα περί υπαγωγής φορολογουμένου στις διατάξεις της περ.στ΄ της παρ.2 του άρθρου 12 του ν.4172/2013, όταν ο ένας από τους δύο εργοδότες είναι στην αλλοδαπή και στερείται ελληνικού Α.Φ.Μ..   ΣΧΕΤ.: Το από … ερώτημά σας.   Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού ερωτήματός σας περί υπαγωγής φορολογουμένου στις διατάξεις της… Read more »

ΔΕΕΦ Α 1104338 ΕΞ 2016/07.07.2016

ΔΕΕΦ Α 1104338 ΕΞ 2016/07.07.2016 Τόπος παροχής υπηρεσιών δικηγόρου σχετικά με δημοσίευση ιδιόγραφης διαθήκης, έκδοσης κληρονομητηρίου, διαχείρισης εκμίσθωσης ακινήτων και υποβολής φορολογικών δηλώσεων (Ε1 και Ε2).   Σχετ.: Το από 01.09.2015 έγγραφό σας   Με το ανωτέρω σχετικό, μας ζητάτε διευκρινίσεις αναφορικά με τον ορθό φορολογικό χειρισμό μιας σειράς υπηρεσιών της οποίες παρέχετε με την… Read more »

ΔΕΑΦ Α 1095604 ΕΞ / 24.06.2016

    ΔΕΑΦ Α 1095604 ΕΞ / 24.06.2016 Αποσβέσεις δαπανών μισθωτή φυσικού προσώπου που ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα που ανέγειρε ακίνητο σε οικόπεδο του εκμισθωτή.   ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ   Απαντώντας σε αίτησή σας αναφορικά με το παραπάνω θέμα σας γνωρίζουμε τα εξής:   Στην ΠΟΛ.1103/11.5.2015 εγκύκλιό μας, αναφορικά με την έκπτωση δαπανών από τον… Read more »