ΙΚΑ Αρ. Πρωτ. Γ36/02/203/14.04.2016 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

ΙΚΑ Αρ. Πρωτ. Γ36/02/203/14.04.2016 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) Οδηγίες εφαρμογής διατάξεων που αφορούν ρυθμίσεις ληξιπρόθεσμων οφειλών.   ΣΧΕΤ: Το υπ’ αρ. πρωτ. Γ36/02/128/4-3-2016 έγγραφό μας   ΓΕΝΙΚΑ   Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού εγγράφου μας και μετά από διευκρινίσεις που παρασχέθηκαν με το υπ’ αρ. 452/1-3-2016 έγγραφο Γραφείου Υφυπουργού σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:   Όπως είναι γνωστό,… Read more »

Υπ. Εργασίας Αριθ. 60970/3026/22.03.2016

Υπ. Εργασίας Αριθ. 60970/3026/22.03.2016 Ανάθεση στο Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (Κ.Ε.Α.Ο.) της είσπραξης των απαιτήσεων του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης (Ε.Τ.Ε.Α.) από καθυστερούμενες εισφορές μέχρι 30.11.2013 και αχρεωστήτως καταβληθείσες παροχές και ρύθμιση ειδικών με την είσπραξη τους θεμάτων.   Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρου 101 του… Read more »

Άρειος Πάγος Απόφαση 1385/2015

Άρειος Πάγος Απόφαση 1385/2015 Περίληψη Η εξοφλητική απόδειξη που δεν είναι αναλυτική, κατά την ως άνω έννοια, θεωρείται αόριστη και δεν λαμβάνεται υπόψη από το δικαστήριο. Και στην περίπτωση αυτή, όμως, δεν αποκλείεται στον εργοδότη η δυνατότητα να αποδείξει ένσταση εξοφλήσεως των αποδοχών του εργαζομένου με άλλα αποδεικτικά μέσα, εφόσον, μάλιστα, στην ειδική διαδικασία των… Read more »

ΣτΕ Αριθμός 8/2016

ΣτΕ Αριθμός 8/2016 Περίληψη Όταν από θετικές ενέργειες οργάνων του Ιδρύματος ευλόγως δημιουργήθηκε στον εργοδότη από μακρού χρόνου σταθερή και δικαιολογημένη πεποίθηση σχετικά με το ύψος των οφειλόμενων εισφορών για τα απασχολούμενα σε αυτόν πρόσωπα, με συνέπεια να μην παρακρατήσει αυτός τις εισφορές που κατά νόμο βαρύνουν τους εργαζομένους, δεν είναι επιτρεπτός από τις αρχές… Read more »

Ε.Ε.Τ.Ε. Αριθμ. πράξης 85/28.3.2016

Ε.Ε.Τ.Ε. Αριθμ. πράξης 85/28.3.2016 Εξαιρούμενες από ορισμένες διατάξεις του Ν. 4364/2016 ασφαλιστικές επιχειρήσεις − ειδικές περιπτώσεις αλληλασφαλιστικών συνεταιρισμών και ειδικές περιπτώσεις ασφαλιστικών επιχειρήσεων λόγω μεγέθους.     Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ   ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ   Αφού έλαβε υπόψη:   α) το άρθρο 55Α του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος, όπως ισχύει,   β) το… Read more »

Ο.Α.Ε.Ε. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 8/21.04.2016 (Αρ. Πρωτ. ΔΙΕΣ/Φ19/78/618109)

Ο.Α.Ε.Ε. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 8/21.04.2016 (Αρ. Πρωτ. ΔΙΕΣ/Φ19/78/618109) Ρύθμιση τρεχουσών και καθυστερούμενων εισφορών ασφαλισμένων που έχουν επαγγελματική εγκατάσταση ή δραστηριότητα σε οριοθετημένες περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας, Κεφαλληνίας και Ιθάκης και της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας που επλήγησαν από τον σεισμό της 17ης Νοεμβρίου 2015.     Σχετικά : 1. Οι διατάξεις του Ν.2556/97 άρθρο 4 παρ.2 (ΦΕΚ… Read more »

Ο.Α.Ε.Ε. Αρ. Πρωτ.: ΓΕΝΔΙΠΑΡ/57/558896/11.04.2016

Ο.Α.Ε.Ε. Αρ. Πρωτ.: ΓΕΝΔΙΠΑΡ/57/558896/11.04.2016 Υγειονομική κάλυψη ανασφάλιστων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. Νόμος 4368/2016 (φεκ. 21τ.Α’).   Σχετ: α. Η αρ. Α3(γ)ΓΠ/οικ25132/04-04-2016 (φεκ.908τ.Β’) Υπουργική απόφαση : «Ρυθμίσεις για τη διασφάλιση της πρόσβασης των ανασφάλιστων στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας.».   β. Η αρ. οικ.56432/28-06-2014 (φεκ.1753 τ.Β’) υπουργική απόφαση: «Καθορισμός προϋποθέσεων κριτηρίων και διαδικασιών πρόσβασης στο σύστημα φαρμακευτικής… Read more »

Υπ. Εργασίας Αρ. Πρωτ. Φ.90022/9135/376/07.04.2016

Υπ. Εργασίας Αρ. Πρωτ. Φ.90022/9135/376/07.04.2016 Σχετικά με την ασφαλιστική κάλυψη για παροχές υγειονομικής περίθαλψης των ασφαλισμένων του ΟΑΕΕ.   Σχετ.: Ερώτηση 3451/24-2-2016   Σε απάντηση της αρ. πρωτ. 3451/24-2-2016 Ερώτησης που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από τον Βουλευτή κ. Αριστείδη Φωκά, σχετικά με το ανωτέρω θέμα σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της… Read more »

ΟΑΕΕ ΔΙΑΣΦ/Φ5/11/558005

Λήξη της ασφαλιστικής σχέσης μέλους Δ.Σ Ανώνυμης Εταιρίας και μετόχου με ποσοστό 3% και άνω στο κεφάλαιο αυτής, λόγω απώλειας της ιδιότητας του μέλους του Δ.Σ.

Νόμοι 4340/2015

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4340 Για το πλαίσιο ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Οικονομικών.

Νόμοι 4342/2015

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4342 Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2012/27/EE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2012 Για την ενεργειακή απόδοση, την τροποποίηση των Οδηγιών 2009/8/ΕΚ και 2010/30/EE και την κατάργηση των Οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2013/12/ΕΕ του Συμβουλίου της 13ης Μαΐου 2013 Για την προσαρμογή της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ενεργειακή απόδοση, λόγω της προσχώρησης της Δημοκρατίας της Κροατίας» και άλλες διατάξεις

Νόμοι 4346/2015

ΝOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4336 Συνταξιοδοτικές διατάξεις − Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης.