ΔΕΕΦ Α 1104336 ΕΞ 2016/07.07.2016

ΔΕΕΦ Α 1104336 ΕΞ 2016/07.07.2016 Εργαζόμενοι καθαριότητας που συμβάλλονται ως συμβασιούχοι μίσθωσης έργου με το Δήμο ………   Σχετ.:    Το έγγραφό σας με αριθμό πρωτοκόλλου …../17.03.2016 το οποίο λάβαμε μέσω fax.   Με το ανωτέρω σχετικό, ζητάτε την παροχή διευκρινίσεων αναφορικά με τη φορολογική αντιμετώπιση των υπηρεσιών που παρέχουν προς το Δήμο …… εργαζόμενοι με… Read more »

ΠΟΛ 1097/04.07.2016

ΠΟΛ 1097/04.07.2016   Κοινοποίηση της με αρ.134/2016 γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ. σχετικά με την άσκηση δικαιώματος έκπτωσης του ΦΠΑ εισροών από καλόπιστο λήπτη εικονικού ως προς το πρόσωπο του εκδότη τιμολογίου.   Σχετικά με το παραπάνω θέμα, σας κοινοποιούμε προς ενημέρωσή σας την με αριθ. 134/2016 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Β΄ Τμήμα), η οποία έγινε… Read more »

ΠΟΛ 1102/12.07.2016

ΠΟΛ 1102/12.07.2016   Διευκρινίσεις για θέματα που αφορούν την παράγραφο 4 του άρθρου 39 του ν. 4172/2013 περί «Ανείσπρακτων Εισοδημάτων από Εκμίσθωση Ακίνητης Περιουσίας».   Με αφορμή ερωτήματα που έχουν τεθεί στην υπηρεσία μας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και σε συνέχεια της ΠΟΛ 1024/2016 Εγκυκλίου μας, διευκρινίζουμε τα ακόλουθα:   Ανείσπρακτα εισοδήματα από την… Read more »

Δελτίο Τύπου 13.07.2016

Δελτίο Τύπου   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ     Διάθεση στο ευρύ κοινό του πληροφοριακού συστήματος της «Ηλεκτρονικής Βιβλιοθήκης».   Από τη Δευτέρα, 11 Ιουλίου, διατίθεται στο ευρύ κοινό το Πληροφοριακό Σύστημα της Ηλεκτρονικής Βιβλιοθήκης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών.   Η Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη προσφέρει στον… Read more »

ΔΕΑΦΑ 1101713 ΕΞ2016/04.07.2016

ΔΕΑΦΑ 1101713 ΕΞ2016/04.07.2016 Απάντηση σε ερώτημα περί υπαγωγής φορολογουμένου στις διατάξεις της περ.στ΄ της παρ.2 του άρθρου 12 του ν.4172/2013, όταν ο ένας από τους δύο εργοδότες είναι στην αλλοδαπή και στερείται ελληνικού Α.Φ.Μ..   ΣΧΕΤ.: Το από … ερώτημά σας.   Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού ερωτήματός σας περί υπαγωγής φορολογουμένου στις διατάξεις της… Read more »

ΔΕΕΦ Α 1104338 ΕΞ 2016/07.07.2016

ΔΕΕΦ Α 1104338 ΕΞ 2016/07.07.2016 Τόπος παροχής υπηρεσιών δικηγόρου σχετικά με δημοσίευση ιδιόγραφης διαθήκης, έκδοσης κληρονομητηρίου, διαχείρισης εκμίσθωσης ακινήτων και υποβολής φορολογικών δηλώσεων (Ε1 και Ε2).   Σχετ.: Το από 01.09.2015 έγγραφό σας   Με το ανωτέρω σχετικό, μας ζητάτε διευκρινίσεις αναφορικά με τον ορθό φορολογικό χειρισμό μιας σειράς υπηρεσιών της οποίες παρέχετε με την… Read more »

ΔΕΑΦ Α 1095604 ΕΞ / 24.06.2016

    ΔΕΑΦ Α 1095604 ΕΞ / 24.06.2016 Αποσβέσεις δαπανών μισθωτή φυσικού προσώπου που ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα που ανέγειρε ακίνητο σε οικόπεδο του εκμισθωτή.   ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ   Απαντώντας σε αίτησή σας αναφορικά με το παραπάνω θέμα σας γνωρίζουμε τα εξής:   Στην ΠΟΛ.1103/11.5.2015 εγκύκλιό μας, αναφορικά με την έκπτωση δαπανών από τον… Read more »

ΠΟΛ 1095 / 30.06.2016

ΠΟΛ 1095 / 30.06.2016 Οι διατάξεις του άρθρου 31 του Ν. 3986/2011, σχετικά με την επιβολή τέλους επιτηδεύματος, δεν έχουν εφαρμογή και επί υποκαταστήματος ημεδαπής εταιρείας στην αλλοδαπή.   Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας διαβιβάζουμε συνημμένη την αριθ. 124/2016 γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ. (Β΄ Τμήμα), που έγινε αποδεκτή από τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων,… Read more »

ΠΟΛ.1094/30.06.2016

ΠΟΛ.1094/30.06.2016  Συμπλήρωση της ΠΟΛ.1113/2015 εγκυκλίου μας, σχετικά με τις εκπιπτόμενες και μη δαπάνες.   Με αφορμή ερωτήματα που έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία μας, αναφορικά με τα πιο κάτω ζητήματα, σας παρέχουμε τις ακόλουθες διευκρινίσεις για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή τους:   Α. Ζημία που προκύπτει σε βάρος επιχείρησης λόγω εκχώρησης απαιτήσεών της.   Με… Read more »

ΙΚΑ Αριθμ. Πρωτ: E40/433/10.06.2016

ΙΚΑ Αριθμ. Πρωτ: E40/433/10.06.2016 Καταβολή τρεχουσών εισφορών στα πιστωτικά Ιδρύματα μέσω ΔΙΑΣ με χρήση Ταυτότητας Πληρωμής Τρεχουσών Εισφορών από 05-09-2016.   ΣΧΕΤ: Το με αρ.πρωτ.: Ε40/535/28-07-2015 Γενικό Έγγραφό μας.   Η Διοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ γνωστοποιεί την έναρξη εφαρμογής διεκπεραίωσης των ταμειακών συναλλαγών μέσω του διατραπεζικού συστήματος ΔΙΑΣ με χρήση ενός μοναδικού 30ψήφιου κωδικού που αντιστοιχεί… Read more »

ΙΚΑ Αριθμ. Πρωτ. Ε33/1134/01.07.2016

ΙΚΑ Αριθμ. Πρωτ. Ε33/1134/01.07.2016 Ρύθμιση ασφαλιστικών εισφορών των εργοδοτών Κοινών Επιχειρήσεων και Οικοδομοτεχνικών Έργων οι οποίοι έχουν επαγγελματική εγκατάσταση σε περιοχές που επλήγησαν από θεομηνίες ή φυσικές καταστροφές και αποδεδειγμένα έχουν υποστεί ζημιές.   ΣΧΕΤ.: 109/2007 Εγκύκλιος.   Σας κοινοποιούμε τα με αριθμ. πρωτ. Φ80000/16554/691/20-05-2016, Φ8000/16556/692/20-5- 2016, Φ80000/16559/693/20-5-2016, Φ80000/16562/694/20-5-2016, Φ80000/16564/695/20-05- 2016, Φ80000/16569/696/20-5-2016, Φ80000/16576/699/20-5-2016, Φ80000/16578/700/20-5-2016, Φ80000/16580/701/20-5-2016,… Read more »

Υπ. Εργασίας Αριθ. Πρωτ.:370/27.05.2016

Υπ. Εργασίας Αριθ. Πρωτ.:370/27.05.2016 Αιτήματα Πανελληνίου Συλλόγου Ασφαλισμένων στο Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε..     ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ , ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ   ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ   ΣΧΕΤ: Η με αρ. πρωτ. 432/18-03-2016 ΑΝΑΦΟΡΑ   Απαντώντας στο ανωτέρω σχετικό, που κατατέθηκε στη Βουλή από το Βουλευτή κ. N. Νικολόπουλο , σας πληροφορούμε τα εξής:   Α…. Read more »