ΔΔΘΤΟΚ Γ 1114220 ΕΞ2016 / 25.07.2016

ΔΔΘΤΟΚ Γ 1114220 ΕΞ2016 / 25.07.2016 Σχετικά με τον ατελή εφοδιασμό με καύσιμα επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών τα οποία διενεργούν παράλληλα και αλιευτικό τουρισμό.   Με αφορμή αναφορές και ερωτήματα τελωνειακών αρχών σχετικά με τον ατελή εφοδιασμό με καύσιμα επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών που έχουν λάβει άδεια έγκρισης διενέργειας αλιευτικού τουρισμού, η οποία ασκείται παράλληλα με την… Read more »

ΠΟΛ: 1102 / 12.07.2016

ΠΟΛ: 1102 / 12.07.2016 Διευκρινίσεις για θέματα που αφορούν την παράγραφο 4 του άρθρου 39 του ν.4172/2013 περί «Ανείσπρακτων Εισοδημάτων από Εκμίσθωση Ακίνητης Περιουσίας». Με αφορμή ερωτήματα που έχουν τεθεί στην υπηρεσία μας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και σε συνέχεια της ΠΟΛ 1024/2016 Εγκυκλίου μας, διευκρινίζουμε τα ακόλουθα: 1. Ανείσπρακτα εισοδήματα από την εκμίσθωση ακίνητης… Read more »

ΔΕΛ Ζ ΚΦΑΣ 1104799 ΕΞ 2016 / 11.07.2016

ΔΕΛ Ζ ΚΦΑΣ 1104799 ΕΞ 2016 / 11.07.2016 Απαλλαγή της χρήσης φορολογικού ηλεκτρονικού μηχανισμού για την έκδοση αποδείξεων λιανικών συναλλαγών από δικηγορικές εταιρείες του ν.4194/2013. Απαντώντας σε γραπτά και προφορικά ερωτήματα, αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, διευκρινίζεται ότι για την εφαρμογή της Απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ.1002/31.12.2014 (ΦΕΚ 3 Β΄/5.1.2015) όπως ισχύει από 1.1.2015 και εξής, οι Αστικές… Read more »

ΠΟΛ: 1106 /14.07.2016

ΠΟΛ: 1106 /14.07.2016 Κοινοποίηση της με αριθμό 89/2015 γνωμοδότησης Ν.Σ.Κ, αναφορικά με απαλλαγή οφειλών από προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής για λόγους ανωτέρας βίας, κατ’ άρθ. 6 του Κ.Ε.Δ.Ε. Σας κοινοποιούμε την με αριθμό 89/2015 Γνωμοδότηση του Α΄ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η οποία έγινε δεκτή από τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, για να λάβετε… Read more »

ΠΟΛ: 1107 / 18 . 07 . 2016

ΠΟΛ: 1107 / 18 . 07 . 2016 Θέμα: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 112 του ν.4387/2016 (ΦΕΚ Α’85) και του άρθρου 44 του ν.4389/2016 Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις των άρθρων 112 του ν.4387/2016 και 44 του ν.4389/2016 όσον αφορά στη φορολόγηση του εισοδήματος που αποκτάται από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα και παρέχουμε οδηγίες για την… Read more »

ΠΟΛ:1109 / 18.07. 2016

ΠΟΛ:1109 / 18.07. 2016 Εφαρμογή της περίπτωσης δ΄ της παραγρ. 1 του άρθρου 34 του ΚΦΕ (ν. 4172/2013). Με αφορμή προφορικά και γραπτά ερωτήματα που έχουν τεθεί στην Υπηρεσία μας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, δίδονται οι πιο κάτω διευκρινίσεις ως προς την ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων της περίπτωσης αυτής:     1. Σύμφωνα με… Read more »

ΔΕΑΦ Β΄1110696 ΕΞ 2016 / 18.07.2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΕΑΦ Β΄1110696 ΕΞ 2016 / 18.07.2016 Διευκρινίσεις σχετικά με τον χρόνο διενέργειας παρακράτησης φόρου στις αμοιβές της περ. δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 62 του ν. 4172/2013, καθώς και τον χρόνο συμψηφισμού του φόρου που παρακρατείται με βάση τις… Read more »

ΔΕΑΦ Β΄ 1110286 ΕΞ 2016 / 18.07.2016

ΔΕΑΦ Β΄ 1110286 ΕΞ 2016 / 18.07.2016  Σχετικά με την υποχρέωση διενέργειας παρακράτησης φόρου από τους φορείς γενικής κυβέρνησης, με βάση τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 64 του ν.4172/2013, σε περίπτωση που η πληρωμή των προμηθευτών πραγματοποιείται, σε εκτέλεση δικαστικής απόφασης, με κατάσχεση εις χείρας τρίτων (πιστωτικών ιδρυμάτων).   Με αφορμή ερωτήματα που… Read more »

ΠΟΛ: 1112 / 25.07.2016

  ΠΟΛ: 1112 / 25.07.2016 Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου «Τροποποιήσεις του άρθρου 58 Α του ν. 4174/2013» του κατατεθέντος στην Βουλή των Ελλήνων προς ψήφιση σχεδίου νόμου «Τροποποιήσεις του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα προς ενίσχυση της καταπολέμησης της παράνομης εμπορίας καπνού και βιομηχανοποιημένων καπνών και Ίδρυση Συντονιστικού Κέντρου για την Καταπολέμηση του Λαθρεμπορίου, …..   ΓΕΝΙΚΗ… Read more »

ΔΕΑΦ Β 1110127 ΕΞ 2016/18.07.2016

ΔΕΑΦ Β 1110127 ΕΞ 2016/18.07.2016 Οδηγίες σχετικά με την καταχώρηση των αφορολόγητων αποθεματικών αναπτυξιακών νόμων στο έντυπο Ν.   ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ     Με αφορμή ερωτήματα που έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία μας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:   Με τις διατάξεις της περ. γ’ της παρ.1 του άρθρου… Read more »

ΔΕΑΦΒ 1110012 ΕΞ2016/18.07.2016

ΔΕΑΦΒ 1110012 ΕΞ2016/18.07.2016 Χρόνος κτήσης του εισοδήματος μισθώτριας εταιρείας που καταβάλλεται βάσει δικαστικής απόφασης και αφορά αναδρομική μείωση μισθωμάτων.     ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ   Με αφορμή ερωτήματα που έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία μας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:   Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου… Read more »

Αλλαγές στα capital controls / 20 Ιουλίου 2016

  Τι σημαίνουν πρακτικά οι αλλαγές στα capital controls  /   20 Ιουλίου 2016   Οι νέες αλλαγές των capital controls, πέραν της διευκόλυνσης στις τραπεζικές συναλλαγές, έχει ένα βασικό στόχο την επιστροφή καταθέσεων απ’ τα στρώματα στους τραπεζικούς λογαριασμούς!   Και σ’ αυτό καταλυτικό ρόλο αναμένεται να παίξει η άρση των κεφαλαιακών περιορισμών για το… Read more »