Καθεστώς αναστολής της σύμβασης εργασίας

&

Ενέργειες που πρέπει να γίνουν από εργοδότες και εργαζόμενους

 

Θεσπίζεται ειδικός μηχανισμός στήριξης των επιχειρήσεων —εργοδοτών που πλήττονται σημαντικά από τις συνέπειες του φαινόμενου του Κορωνοϊού – CONVID-19.

 

Επιχειρήσεις-εργοδότες, που πλήττονται σημαντικά από τις συνέπειες του φαινόμενου του – CONVID-19, δύνανται, προκειμένου να προσαρμοστούν οι λειτουργικές ανάγκες τους στο δυσμενές περιβάλλον που δημιουργείται, να θέσουν μέρος ή όλο το προσωπικό τους σε καθεστώς αναστολής της σύμβασης εργασίας.

 

Όσες επιχειρήσεις-εργοδότες πλήττονται σημαντικά από τις συνέπειες του φαινόμενου του Κορωνοϊού-CONVID-19, μπορούν με απόφασή τους και για να προσαρμοστούν οι  λειτουργικές ανάγκες στο δυσμενές περιβάλλον που δημιουργείται ένεκα του ανωτέρω  φαινομένου, να θέσουν μέρος ή όλο το προσωπικό τους σε καθεστώς αναστολής της σύμβασης εργασίας.

 

Το μέτρο αυτό, μπορούν να το εφαρμόσουν για ένα μήνα από δημοσίευσης της παρούσας και με δυνατότητα παράτασης εφόσον δεν έχουν βελτιωθεί οι σημερινές συνθήκες.

 

Το μέτρο αυτό είναι προσωρινό, έκτακτο και αναγκαίο για την προστασία τόσο της δημόσιας υγείας, όσο και της μείωσης των λειτουργικών εξόδων των επιχειρήσεων που πλήττονται (παρέχοντας τη δυνατότητα να αντέξουν τις αρνητικές συνέπειες).

 

Για το διάστημα που η επιχείρηση κάνει χρήση του μέτρου αυτού, ρητά απαγορεύεται ένεκα των εκτάκτων συνθηκών, να προβεί σε καταγγελία των συμβάσεων εργασίας του συνόλου του προσωπικού της.

 

Περαιτέρω, με την ολοκλήρωση του χρόνου της αναστολής των συμβάσεων εργασίας, ο εργοδότης-επιχείρηση, θα πρέπει να διατηρήσει τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας, για το ισόποσο χρονικό διάστημα, με εκείνο που έκανε χρήση του μέτρου της αναστολής των συμβάσεων εργασίας.

 

Οι επιχειρήσεις-εργοδότες που πλήττονται, καθορίζονται από το Υπουργείο Οικονομικών και ορίζονται βάσει Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας (ΚΑΔ).

 

Οι εργαζόμενοι που θα τελούν σε καθεστώς αναστολής σύμβασης εργασίας, ανεξάρτητα από το αν ήταν απαγόρευση από δημόσια αρχή ή εκούσια επιλογή αναστολής λειτουργίας της επιχείρησης από τον ίδιο τον εργοδότη ή αν αποτελεί εφαρμογή του μέτρου της αναστολής των συμβάσεων εργασίας από επιχείρηση-εργοδότη που πλήττεται σημαντικά, σύμφωνα με τους όρους των προηγούμενων παραγράφων, είναι δικαιούχοι έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, που τη λαμβάνουν ως αποζημίωση ειδικού σκοπού, ύψους οκτακοσίων ευρώ (800€), πλέον πλήρους ασφαλιστικής κάλυψης επί του ονομαστικού μισθού τους, με κάλυψη από τον κρατικό προϋπολογισμό.

 

Οι ΑΠΔ αυτών, των εργαζομένων που θα βρίσκονται σε αυτό το καθεστώς, γίνονται από τον εργοδότη.

 

Το ποσό των οκτακοσίων ευρώ (800€), είναι ακατάσχετο, αφορολόγητο και μη συμψηφιστέο.

 

Για την λήψη της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης από τον εργαζόμενο, ο εργοδότης υποχρεούται να δηλώσει τους εργαζόμενους που τελούν σε αναστολή οι συμβάσεις εργασίας τους.

 

Με Υπεύθυνη Δήλωση στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, την επόμενη της εφαρμογής του μέτρου, για αυτούς τους εργαζόμενους που ήδη έχουν ανασταλεί οι συμβάσεις εργασίας, ο εργοδότης υποχρεούται να τους δηλώσει μέχρι 31.03.2020 στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ.

 

Αν ο εργοδότης, δεν υποβάλλει την Υπεύθυνη Δήλωση γνωστοποίησης των εργαζομένων του, των οποίων οι συμβάσεις, τελούν σε αναστολή, αποκλείεται από την υπαγωγή μέτρων αναστολής οφειλών και παντός είδους καταβολών προς το δημόσιο.

 

Ο εργοδότης υποχρεούται να γνωστοποιήσει εγγράφως ή ηλεκτρονικά αυθημερόν στον εργαζόμενο, δηλώνοντάς του και τον αριθμό πρωτοκόλλου καταχώρησης της πράξης στο ΓΙΣ ΕΡΓΑΝΗ.

 

Ο εργαζόμενος για να λάβει την οικονομική ενίσχυση, υπευθύνως δηλώνει σε ηλεκτρονική πλατφόρμα που τηρείται στη Γενική Διεύθυνση Εργασιακών Σχέσεων, Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία και Ένταξης στην Εργασία, της Γενικής Γραμματείας Εργασίας, του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, ότι έχει ανασταλεί η σύμβαση εργασίας του, συμπληρώνοντας κάθε άλλο αναγκαίο στοιχείο για την καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης και την ενεργοποίηση της αναστολής της σύμβασης εργασίας του, αναφέροντας υποχρεωτικά και τον αριθμό πρωτοκόλλου καταχώρησης από τον εργοδότη του στο ΓΙΣ ΕΡΓΑΝΗ.

 

Για τους εργαζόμενους που έχει ήδη ανασταλεί η σύμβαση εργασίας τους, από 01.03.2020, μέχρι τη δημοσίευση της παρούσας, οι εργοδότες υποχρεούνται να τους το γνωστοποιήσουν με έγγραφο τύπο ή ηλεκτρονικά μέχρι τις 31.03.2020, δηλώνοντας ταυτόχρονα την πράξη στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, ώστε και οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι, να μπορούν να υποβάλλουν Υπεύθυνη Δήλωση, για την καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης