Ν. 4646/2019

Αλλαγές στη φορολογία εισοδήματος που ισχύουν από 1.1.2020

 

Α) Οποιεσδήποτε παροχές σε είδος λαμβάνει ένας εργαζόμενος ή εταίρος ή μέτοχος ή συγγενικό πρόσωπο αυτού, συνυπολογίζονται στο φορολογητέο εισόδημά του στην αγοραία αξία τους, εφόσον η συνολική αξία υπερβαίνει το ποσό των 300 ευρώ ανά φορολογικό έτος και μόνο για το υπερβάλλον ποσό.

Β) Αυξάνεται από 14.000 σε 17.000 ευρώ, το όριο της Λ.Τ.Π.Φ., μέχρι το οποίο δεν θα λαμβάνεται υπόψη, ως φορολογητέα παροχή σε είδος, η αξία παραχωρούμενου οχήματος σε εργαζόμενο, εταίρο ή μέτοχο.

Η αξία της παραχώρησης ενός οχήματος σε εργαζόμενο ή εταίρο ή μέτοχο, θα υπολογίζεται με κλίμακα ως ποσοστό της Λιανικής Τιμής Προ Φόρων (ΛΤΠΦ) του οχήματος.

Γ) Η αγοραία αξία της παραχώρησης κατοικίας, αποτιμάται στο ποσό του μισθώματος που καταβάλλει η επιχείρηση ή σε περίπτωση ιδιόκτητης κατοικίας σε ποσοστό 3% επί της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου.

Δ) Απαλλάσσονται από φόρο εισοδήματος οι εξής παροχές ( Άρθρο 5 ν.4646/2019 ):

–  η αποζημίωση για αγορά μηνιαίων ή ετήσιων καρτών απεριορίστων διαδρομών μέσων μαζικής μεταφοράς,

–  η αγοραία αξία της παραχώρησης ενός οχήματος μηδενικών ή χαμηλών ρύπων, και με ΛΤΠΦ έως 40.000 €, και

– η παροχή σε είδος με τη μορφή μετοχών, αν οι μετοχές διακρατηθούν τουλάχιστον 24 ή 36 μήνες ( αναλόγως ).

 

Α) Οι δαπάνες ενοικίων θα εκπίπτουν, μόνο αν εξοφλούνται με ηλεκτρονικά μέσα.

Β) Εκπίπτουν οι δαπάνες για δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, με την προϋπόθεση εμφάνισης λογιστικών κερδών.

Γ) Οι δαπάνες αγοράς καρτών απεριορίστων διαδρομών μέσων μαζικής μεταφοράς για τους εργαζόμενους, εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα, προσαυξημένες κατά 30%.

Δ) Η δαπάνη μίσθωσης εταιρικού αυτοκινήτου, μηδενικών ή χαμηλών ρύπων, με μέγιστη ΛΤΠΦ 40.000 ευρώ, εκπίπτει προσαυξημένη κατά 30%.

Ε) Φορολογικές αποσβέσεις: Στο άρθρο 24 του ΚΦΕ περί αποσβέσεων, προστίθενται νέες κατηγορίες ενεργητικού, που αφορούν μέσα μεταφοράς μηδενικών ή πολύ χαμηλών ρύπων.

Επίσης : Η δαπάνη απόσβεσης εταιρικού επιβατικού αυτοκινήτου μηδενικών ή χαμηλών ρύπων, με μέγιστη ΛΤΠΦ έως 40.000 ευρώ, εκπίπτει  από τα ακαθάριστα έσοδα προσαυξημένη κατά 30%.

 

 • Αλλαγές στη διαγραφή επισφαλών απαιτήσεων ( Άρθρο 15 ν.4646/2019 ): Επισφαλής απαίτηση μπορεί να διαγράφεται αν συντρέχουν αθροιστικά 3 προϋποθέσεις:

(i) έχει προηγουμένως εγγραφεί ποσό που αντιστοιχεί στην οφειλή ως έσοδο,

(ii) έχει προηγουμένως διαγραφεί από τα βιβλία  και

(iii) έχουν γίνει όλες οι νόμιμες ενέργειες για την είσπραξη της απαίτησης.

Επισφαλείς απαιτήσεις ως 300 ευρώ, διαγράφονται και χωρίς να έχουν γίνει οι νόμιμες ενέργειες είσπραξης.

Το συνολικό ύψος των απαιτήσεων που διαγράφονται ως ανωτέρω, δεν πρέπει να ξεπερνά το 5% του συνόλου.

Διαγραφή επισφαλών  απαιτήσεων με αμοιβαία συμφωνία ή δικαστικό συμβιβασμό, γίνεται  χωρίς να έχει σχηματιστεί ανάλογη πρόβλεψη και χωρίς να έχουν γίνει οι νόμιμες ενέργειες είσπραξης.

 

 • • Απαλλαγή από φόρο υπεραξίας μεταβίβασης τίτλων συμμετοχής ( Άρθρο 20 ν.4646/2019 ) : Η υπεραξία μεταβίβασης τίτλων συμμετοχής σε Ν.Π. που εισπράττει ένα Ν.Π. που είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας, απαλλάσσεται από τον φόρο, εάν το Ν.Π. του οποίου οι τίτλοι μεταβιβάζονται πληροί 5 προϋποθέσεις.

 

 • Απαλλάσσονται από φόρο εισοδήματος και εισφορά αλληλεγγύης, οι φορολογικοί κάτοικοι αλλοδαπής, για τα εισοδήματα από τόκους ομολόγων και ομολογιών ( Άρθρο 21 ν. 4646/2019 ).

 

 • Μείωση φορολογικού συντελεστή κερδών από επιχειρηματική δραστηριότητα ( Άρθρο 22 ν.4646/2019 ):

Για τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2019 και εφεξής, μειώνεται από 29% σε 24%, ο φορολογικός συντελεστής κερδών, όλων των τύπων  επιχειρήσεων, με εξαίρεση τα πιστωτικά ιδρύματα.

 

 • • Μείωση φορολογικού συντελεστή κερδών από επιχειρηματική δραστηριότητα, των αγροτικών συνεταιρισμών και ομάδων παραγωγών, εγγεγραμμένων στο Μητρώο, από 13% σε 10% ( Άρθρο 22 ν.4646/2019 ).
 • Αποσαφηνίζονται οι όροι μη παρακράτησης φόρου, στην καταβολή τόκων και δικαιωμάτων, μεταξύ συνδεδεμένων επιχειρήσεων, στο άρθρο 23 ν.4646/2019.

 

 • • Ο μειωμένος συντελεστής 5%, επί των διανεμόμενων κερδών, ισχύει για εισοδήματα που αποκτώνται από 1.1.2020 και μετά. (Ε.2012/30.01.2020) & ( Άρθρο 24 ν.4646/2019 ).
 • Για τις Α.Ε., Ε.Π.Ε. και Ι.Κ.Ε., ο συντελεστής 5%, εφαρμόζεται στα κέρδη που διανέμονται με απόφαση του αρμόδιου οργάνου του Ν.Π., η οποία λαμβάνεται μετά την 1.1.2020.
 • Για όλες τις λοιπές εταιρείες που τηρούν διπλογραφικά βιβλία, ο συντελεστής 5%, εφαρμόζεται στα κέρδη, για τα οποία ο χρόνος του δικαιώματος είσπραξής τους, είναι μετά την 1.1.2020.

 

 • • Αλλαγές στην φορολογική μεταχείριση κεφαλαιοποίησης αποθεματικών Α.Ε. και Ε.Π.Ε. : Στο άρθρο 27 του ν.4646/2019, αναφέρονται 7 περιπτώσεις.

 

 • • Κράτη με προνομιακό φορολογικό καθεστώς ( Άρθρο 25 ν.4646/2019 ): Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα, θεωρούνται ότι βρίσκονται σε προνομιακό φορολογικό καθεστώς, εάν υπόκεινται σε φόρο, του οποίου ο συντελεστής είναι ίσος ή κατώτερος από το 60% ( ήταν 50% ), του αντίστοιχου ελληνικού συντελεστή.

 

 • Καθιερώθηκε νέα κλίμακα φορολόγησης εισοδήματος από μισθούς, συντάξεις, επιχειρηματική δραστηριότητα:

( Άρθρο 6 ν.4646/2019 )

0          -10.000 €     9%

10.001-20.000      22%

20.001-30.000      28%

30.001-40.000      36%

40.001 και άνω    44%

Η ανωτέρω κλίμακα  εφαρμόζεται για το εισόδημα που αποκτούν οι αμειβόμενοι αθλητές, εφόσον τα ποσά τα οποία λαμβάνουν δεν υπερβαίνουν τις 40.000 ευρώ, εντός του οικείου φορολογικού έτους. Αν υπερβαίνουν τις 40.000 ευρώ, φορολογούνται με  συντελεστή 22% και με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης.

Η ανωτέρω κλίμακα δεν εφαρμόζεται για το εισόδημα από μισθωτή εργασία που αποκτούν:

α)  οι αξιωματικοί των πλοίων του Εμπορικού Ναυτικού και το οποίο φορολογείται με  συντελεστή 15%, και

β) το κατώτερο πλήρωμα των πλοίων του Εμπορικού Ναυτικού και το οποίο φορολογείται με συντελεστή 10%.

Τυχόν άλλα εισοδήματα των αξιωματικών και του πληρώματος, φορολογούνται με τους κατά περίπτωση συντελεστές.

 

Αλλαγή στις αγορές με ηλεκτρονικά μέσα (κάρτες κλπ ) ( Άρθρο 7 ν.4646/2019 ): Απαιτείται ποσοστό 30% του εισοδήματος από μισθούς, συντάξεις, επιχειρηματική δραστηριότητα, ατομική αγροτική δραστηριότητα και από ενοίκια ακινήτων.

Η εισφορά αλληλεγγύης και η τυχόν καταβαλλόμενη διατροφή, δεν προσμετράται στο εν λόγω εισόδημα.

Για εισόδημα άνω των 66.667, αρκεί το ποσό των 20.000 ευρώ αγορών με ηλεκτρονικά μέσα.

Αν σε φορολογούμενο κατασχέθηκε ένας ή περισσότεροι τραπεζικοί λογαριασμοί, το όριο δαπανών περιορίζεται στις 5.000 ευρώ.

Αλλαγή στη μείωση φόρου μισθωτών – συνταξιούχων ( Άρθρο 9 ν.4646/2019 ): Από 1.900 σε 777, από 1.950 σε 810, από 2.000 σε 900, από 2.100 σε 1340, κλπ.

 

 • Μειώσεις φόρου για δωρεές: (Άρθρο 77 ν. 4646/2019 ): Ο φόρος επί των δωρεών προς τους φορείς που ορίζονται στον ΚΦΕ, μειώνεται κατά 20% ( ήταν 10% ) , αν οι δωρεές υπερβαίνουν στη διάρκεια του φορολογικού έτους το ποσό των 100 ευρώ.

 

 • • Δαπάνες φυσικών προσώπων για αναβάθμιση κτιρίων ( Άρθρο 16 . 4646/2019 ): Οι δαπάνες για την ενεργειακή, λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση κτιρίων, τα οποία δεν εντάχθηκαν ή δεν θα ενταχθούν σε πρόγραμμα αναβάθμισης κτιρίων, μειώνουν τον φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων, ισόποσα για τα επόμενα 4 έτη, και σε ποσοστό 40 % του ύψους τους. Το ανώτατο συνολικά όριο δαπάνης είναι 16.000 ευρώ.

 

 • • Φορολόγηση δικαιωμάτων προαίρεσης, φυσικών προσώπων ( Άρθρο 17 ν .4646/2019 ):  Αν τα δικαιώματα μεταβιβάζονται μετά από 24 μήνες, αποτελούν εισόδημα από υπεραξία, το οποίο φορολογείται με την κλίμακα φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων.

Αν τα δικαιώματα προαίρεσης προέρχονται από μικρή ή πολύ μικρή εταιρία, μη εισηγμένη στο χρηματιστήριο, φορολογούνται κατά τη μεταβίβασή τους, με συντελεστή 5%, υπό τους εξής τρείς όρους:

1ος)  τα ως άνω δικαιώματα αποκτώνται εντός 5 ετών από τη σύσταση της εταιρείας,

2ος)  η εταιρεία δεν έχει συσταθεί μέσω συγχώνευσης, και

3ος) οι μετοχές μεταβιβάζονται αφού συμπληρωθούν 36 μήνες, από την απόκτηση των δικαιωμάτων προαίρεσης.

 

 • • Εισφορά αλληλεγγύης ( Άρθρο 18 ν.4646/2019 ) : Εξαιρούνται από την επιβολή της, τα εισοδήματα προσώπων με αναπηρία 80% και άνω, και η αποζημίωση απόλυσης εργαζομένων.

 

 • • Υπεραξία από αγοραπωλησίες ακινήτων και δικαιωμάτων επί ακινήτων ( Άρθρο 28 ν.4646/2019 ) : Αναστέλλεται μέχρι 31.12.2022, η φορολόγηση της υπεραξίας από αγοραπωλησίες ακινήτων, του άρθρου 41 του ΚΦΕ, δηλαδή οι αγοραπωλησίες που δεν συνιστούν επιχειρηματική δραστηριότητα.

Στην περίπτωση αυτή εντάσσεται και η εισφορά ακίνητης περιουσίας, για την κάλυψη ή την αύξηση κεφαλαίου νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας.