35403/25.07.2022   (ΦΕΚ Β’ 4056/29.07.2022)

Αποζημίωση των προσώπων που προσφέρουν υπηρεσίες στο πλαίσιο του συστήματος παροχής νομικής βοήθειας στη διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις (ν. 4640/2019) και της διαδικασίας εκκαθάρισης και των δικαιολογητικών που απαιτούνται για την αποζημίωση των διαμεσολαβητών και των νομικών παραστατών που παρέχουν υπηρεσίες στο πλαίσιο της παροχής νομικής βοήθειας στη διαμεσολάβηση.

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

 

Έχοντας υπόψη:

 

 1. Τις διατάξεις:

α. του ν.δ. 1017/1971 «Περί συστάσεως Ταμείου Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων». (Α’ 209),

β. του ν.δ. 496/1974 «Περί Λογιστικού των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (Α’ 204),

γ. του ν. 2859/2000 «Κώδικας ΦΠΑ» (Α’ 248),

δ. του ν. 3226/2004 «Παροχή νομικής βοήθειας σε πολίτες χαμηλού εισοδήματος» (Α’ 24) και ειδικότερα του άρθρου 14,

ε. του άρθρου 58 του ν. 4194/2013 (Α’ 208) και των Παραρτημάτων Ι και ΙΙΙ του ν. 4194/2013 όπως τροποποιήθηκαν με την παρ. 14 του άρθρου 7 του ν. 4205/2013 (Α’ 242),

στ. του άρθρου 27 του ν. 4596/2019 «Βελτίωση διατάξεων σχετικά με την παροχή νομικής βοήθειας σε πολίτες χαμηλού εισοδήματος» (Α’ 32),

ζ. του άρθρου 31 του ν. 4640/2019 «Διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις-Περαιτέρω εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2008 και άλλες διατάξεις» (Α’ 190), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 34 του ν. 4745/2020 (Α’ 214),

η. της υπ’ αρ. 33090/24.7.2020 (Β’ 3353) απόφασης περί Δημιουργία Μητρώου Διαμεσολαβητών Νομικής Βοήθειας,

θ. του ν. 4689/2020 «Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία των Οδηγιών (ΕΕ) 2016/800, 2017/1371, 2017/541, 2016/1919, 2014/57/ΕΕ, κύρωση του Μνημονίου Διοικητικής Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Δικαιοσύνης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως της Κυπριακής Δημοκρατίας, τροποποιήσεις του ν. 3663/2008 (Α’ 99) προς εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1727 και άλλες διατάξεις» (Α’ 103),

ι. του άρθρου 85 του ν. 4623/2019 «Διατάκτες μεταφερόμενων φορέων» (Α’ 134),

ια. του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α’ 145),

ιβ. του π.δ. 96/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Α’ 136),

ιγ. του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),

ιδ. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121),

ιε. του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155),

ιστ. της υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση Αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805).

 

 1. Την υπ’ αρ. 11263/09.03.2022 Εισήγηση της παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Δικαιοσύνης, σύμφωνα με την οποία, η προκαλούμενη δαπάνη δύναται να ανέλθει στο ποσό των #250.000,00# Ευρώ (€) περίπου, σε ετήσια βάση, θα βαρύνει τις πιστώσεις του Προϋπολογισμού του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. (ΑΔΑ: 6ΑΥΧΩΔ5Π) και θα είναι στο πλαίσιο των ανώτατων ορίων δαπανών του εκάστοτε ισχύοντος Μ.Π.Δ.Σ.,

 

αποφασίζουμε:

 

Α. Για την αναλογική εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3226/2004 (Α’ 24) στους διαμεσολαβητές και στους νομικούς παραστάτες ορίζουμε ότι η νομική βοήθεια μπορεί να παρασχεθεί για την υποχρεωτική αρχική συνεδρία και για τη διαδικασία διαμεσολάβησης σε διαφορές που προβλέπονται στον ν. 4640/2019 και αφορά στην αποζημίωση όλων των προσώπων που προσφέρουν υπηρεσίες στο πλαίσιο του συστήματος παροχής νομικής βοήθειας στη διαμεσολάβηση, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά νόμιμες αμοιβές.

Η παροχή νομικής βοήθειας συνίσταται στο διορισμό δικηγόρου ως νομικού παραστάτη, καθώς και στο διορισμό διαμεσολαβητή, δικαστικού επιμελητή σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 7 και συμβολαιογράφου σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 4640/2019 και στην απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής των εξόδων της διαδικασίας. Ειδικότερα, η απαλλαγή περιλαμβάνει ιδίως την αμοιβή του διαμεσολαβητή και του νομικού παραστάτη, τα έξοδα της παρ. 2 του άρθρου 7, το παράβολο της παρ. 2 του άρθρου 8 και τα έξοδα της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 4640/2019. Στο ποσό της ως άνω αποζημίωσης προστίθεται ο Φ.Π.Α με τον εκάστοτε ισχύοντα συντελεστή.

 

Β. Καθορίζουμε τη διαδικασία εκκαθάρισης, είσπραξης και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την καταβολή αποζημίωσης σε διαμεσολαβητές και νομικούς παραστάτες που παρέχουν νομική βοήθεια σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3226/2004 (Α’ 24).

Στους δικαιούχους καταβάλλεται η αποζημίωση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις ισχύουσες διατάξεις κατώτατα όρια καθορισμού αμοιβής, εφόσον παρείχαν νομική βοήθεια.

α. Σχετικά με τους νομικούς παραστάτες

Αρμόδιο να εξετάσει την αίτηση παροχής νομικής βοήθειας και να διορίσει δικηγόρο ως νομικό παραστάτη στη διαμεσολάβηση σύμφωνα με τα άρθρα 1, 2 και 3 του ν. 3226/2004, είναι το Δικαστήριο που είναι κατά τόπο και καθ’ ύλην αρμόδιο για την εκδίκαση της διαφοράς.

Σε περίπτωση μη επίτευξης συμφωνίας κατά τη διαμεσολάβηση ο διορισμός του νομικού παραστάτη ισχύει και ως διορισμός δικηγόρου για την εισαγωγή της υπόθεσης ενώπιον δικαστηρίου.

Σε περίπτωση που η διαφορά έχει ήδη εισαχθεί σε δικαστήριο και τα διάδικα μέρη κληθούν να προσφύγουν στη διαδικασία της διαμεσολάβησης για να επιλύσουν τη διαφορά, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 4640/2019, ο διορισμός του δικηγόρου ισχύει και ως διορισμός νομικού παραστάτη για τη διαδικασία της διαμεσολάβησης.

Η αμοιβή του νομικού παραστάτη για την συμμετοχή του στην υποχρεωτική αρχική συνεδρία του άρθρου 7 του ν. 4640/2019 ορίζεται σε πενήντα (50,00) ευρώ. Η αμοιβή του νομικού παραστάτη για την συμμετοχή του στη διαδικασία της διαμεσολάβησης του άρθρου 5 του ν. 4640/2019 ορίζεται στην παρ. 1 αυτού και αντιστοιχεί σε έως δύο (2) ώρες παράστασης σε διαδικασία διαμεσολάβησης. Για κάθε επιπλέον ώρα η αμοιβή του νομικού παραστάτη ορίζεται σε σαράντα (40,00) ευρώ για υποθέσεις αρμοδιότητας Ειρηνοδικείου, σε πενήντα (50,00) ευρώ για υποθέσεις αρμοδιότητας Μονομελούς Πρωτοδικείου και σε εξήντα (60,00) ευρώ για υποθέσεις αρμοδιότητας Πολυμελούς Πρωτοδικείου με ανώτατο όριο τις επιπλέον τέσσερις (4) ώρες. Σε όλες τις περιπτώσεις εκδίδεται ενιαίο ειδικό γραμμάτιο νομικής βοήθειας στο τέλος της διαδικασίας διαμεσολάβησης κατά τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 3226/2004, με ποσό αναφοράς ίσο με το ύψος της εκάστοτε αμοιβής.

Στο ποσό των ως άνω αμοιβών προστίθεται ο Φ.Π.Α με τον εκάστοτε ισχύοντα συντελεστή.

Για την είσπραξη της αποζημίωσης τους, οι δικαιούχοι οφείλουν να υποβάλλουν στη διοίκηση του αρμόδιου δικαστηρίου τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση του δικαιούχου στην οποία θα αναφέρονται τα πλήρη στοιχεία του (Ονοματεπώνυμο, Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ., διεύθυνση, στοιχεία επικοινωνίας).
 2. Επικυρωμένο αντίγραφο της απόφασης του αρμοδίου δικαστηρίου, με την οποία διορίζεται ο δικαιούχος για την υπόθεση στην οποία παρέσχε τη νομική βοήθεια.
 3. Αντίγραφο του πρακτικού της υποχρεωτικής αρχικής συνεδρίας και του πρακτικού της διαμεσολάβησης, ανάλογα με την περίπτωση, στα οποία θα πρέπει να αναφέρονται το καθ’ ύλην και κατά τόπο αρμόδιο δικαστήριο για την εκδίκαση της διαφοράς για τον έλεγχο της αμοιβής των νομικών παραστατών. Στο πρακτικό της διαμεσολάβησης θα πρέπει να αναφέρεται και ο αριθμός των ωρών της διαδικασίας της διαμεσολάβησης.
 4. Τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών, σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ν. 4308/2014, Α’ 251), το οποίο θα φέρει τα στοιχεία του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ (Ταμείο Χρηματοδότησης Δικαστικών Κτιρίων, ΝΠΔΔ, Λεωφ. Μεσογείων 96, Τ.Κ. 115 27 Αθήνα, Α.Φ.Μ. 090016762 Δ.Ο.Υ. ΙΒ’ Αθηνών) και δύναται να εκδίδεται και κατά τον χρόνο εκκαθάρισης της ως άνω αποζημίωσης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 15 του ν. 3226/2004 (Α’ 24).
 5. Το ειδικό γραμμάτιο νομικής βοήθειας του οικείου δικηγορικού συλλόγου, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 3226/2004 (Α’ 24).
 6. Υπεύθυνη δήλωση γνωστοποίησης του τραπεζικού λογαριασμού του δικαιούχου σε μορφή ΙΒΑΝ, που θα συνοδεύεται από αντίγραφο της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου της Τράπεζας στην οποία τηρείται ο λογαριασμός ή από βεβαίωση της Τραπέζης αυτής όταν δεν εκδίδεται βιβλιάριο.

β. Σχετικά με τους διαμεσολαβητές

Αρμόδιο να εξετάσει την αίτηση παροχής νομικής βοήθειας και να διορίσει διαμεσολαβητή σύμφωνα με τα άρθρα 1, 2 και 3 του ν. 3226/2004 είναι το Δικαστήριο που είναι κατά τόπο και καθ’ ύλην αρμόδιο για την εκδίκαση της διαφοράς.

Οι διαμεσολαβητές διορίζονται βάσει καταστάσεως που καταρτίζεται από το ειδικό μητρώο διαμεσολαβητών Νομικής Βοήθειας της παρ. 7 του άρθρου 29 του ν. 4640/2019, η οποία τηρείται στην ιστοσελίδα της Κεντρικής Επιτροπής Διαμεσολάβησης. Με την παρούσα αποζημιώνονται και οι διαμεσολαβητές που έχουν ήδη διορισθεί μετά την έναρξη ισχύος του ν. 4640/2019 και πριν από τη δημοσίευση της απόφασης του Υπουργού Δικαιοσύνης περί δημιουργίας Μητρώου Διαμεσολαβητών Νομικής Βοήθειας σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ. 7 του άρθρου 29 του ν. 4640/2019.

Στο πλαίσιο παροχής νομικής βοήθειας μπορεί να διορισθεί μόνο ένας διαμεσολαβητής, η αμοιβή του οποίου για την υποχρεωτική αρχική συνεδρία ορίζεται στο ποσό που προκύπτει από τη διαίρεση του αριθμού των μερών της διαφοράς με το ποσό των πενήντα (50,00) ευρώ πολλαπλασιαζόμενο με τον αριθμό των μερών που είναι δικαιούχοι νομικής βοήθειας

 

(50 ευρώ/Σύνολο των μερών) * τον αριθμό των μερών που είναι δικαιούχοι νομικής βοήθειας]

 

και για κάθε ώρα διαμεσολάβησης μετά την υποχρεωτική συνεδρία ορίζεται στο ποσό που προκύπτει από τη διαίρεση του αριθμού των μερών της διαφοράς με το ποσό των ογδόντα (80,00) ευρώ, πολλαπλασιαζόμενο με τον αριθμό των μερών που είναι δικαιούχοι νομικής βοήθειας. Η συνολική αμοιβή του διαμεσολαβητή για τα μέρη που είναι δικαιούχοι νομικής βοήθειας και αφορά στην διαδικασία της διαμεσολάβησης μετά την υποχρεωτική αρχική συνεδρία, δεν δύναται να υπερβεί τα τετρακόσια (400,00) ευρώ, ανεξαρτήτως του αριθμού των ωρών που χρειάστηκαν για την ολοκλήρωση της διαδικασίας της διαμεσολάβησης και καταβάλλεται αφού έχει παρασχεθεί η υπηρεσία.

Στο ποσό των ως άνω αμοιβών προστίθεται ο Φ.Π.Α με τον εκάστοτε ισχύοντα συντελεστή.

Για την είσπραξη της αποζημίωσης τους, οι δικαιούχοι οφείλουν να υποβάλλουν στη διοίκηση του αρμόδιου δικαστηρίου τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση του δικαιούχου στην οποία θα αναφέρονται τα πλήρη στοιχεία του (Ονοματεπώνυμο, Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ., διεύθυνση, στοιχεία επικοινωνίας).
 2. Επικυρωμένο αντίγραφο της απόφασης του αρμοδίου δικαστηρίου, με την οποία διορίζεται ο δικαιούχος για την υπόθεση στην οποία παρέσχε τη νομική βοήθεια.
 3. Αντίγραφο του πρακτικού της υποχρεωτικής αρχικής συνεδρίας και του πρακτικού της διαμεσολάβησης, ανάλογα με την περίπτωση, στα οποία θα πρέπει να αναφέρονται το καθ’ ύλην και κατά τόπο αρμόδιο δικαστήριο για την εκδίκαση της διαφοράς. Στο πρακτικό της διαμεσολάβησης θα πρέπει να αναφέρεται και ο αριθμός των ωρών της διαδικασίας της διαμεσολάβησης.
 4. Τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών, σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ν.4308/2014, Α’ 251), το οποίο θα φέρει τα στοιχεία του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ (Ταμείο Χρηματοδότησης Δικαστικών Κτιρίων, ΝΠΔΔ, Λεωφ. Μεσογείων 96, Τ.Κ. 115 27 Αθήνα, Α.Φ.Μ. 090016762 Δ.Ο.Υ. ΙΒ’ Αθηνών).
 5. Υπεύθυνη δήλωση γνωστοποίησης του τραπεζικού λογαριασμού του δικαιούχου σε μορφή ΙΒΑΝ, που θα συνοδεύεται από αντίγραφο της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου της Τράπεζας στην οποία τηρείται ο λογαριασμός ή από βεβαίωση της Τραπέζης αυτής όταν δεν εκδίδεται βιβλιάριο.

Η εν λόγω δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.

 

Γ. Απαραίτητα δικαιολογητικά για την εκκαθάριση της δαπάνης από την αρμόδια οικονομική υπηρεσία αποτελούν και: i) Αντίγραφο της απόφασης του αρμόδιου για την ανάληψη της σχετικής υποχρέωσης οργάνου, ii) Κατάσταση Πληρωμής δαπάνης υπογεγραμμένη από τον αρμόδιο διατάκτη, στην οποία θα αναφέρονται τουλάχιστον: α) ο Κωδικός Αριθμός Εξόδου (ΚΑΕ), β) ο φορέας του οποίου επιβαρύνεται ο προϋπολογισμός, γ) το οικονομικό έτος, τον προϋπολογισμό του οποίου βαρύνει η δαπάνη, δ) τα στοιχεία του δικαιούχου (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, ΑΦΜ, αριθμό τραπεζικού λογαριασμού σε μορφή ΙΒΑΝ, ε) το δικαιούμενο ποσό, στ) τις τυχόν κρατήσεις και το φόρο, ζ) το συνολικό καθαρό πληρωτέο ποσό και η) την αρμόδια Δ.Ο.Υ. του δικαιούχου.

 

Δ. Για την είσπραξη από το ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ των χρηματικών ποινών της παρ. 6 του άρθρου 7 του ν. 4640/2019, ισχύουν οι διατάξεις περί είσπραξης δημοσίων εσόδων.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 25 Ιουλίου 2022

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Δικαιοσύνης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ