3268/30.12.2022

Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 58, 97, 106, 114, 115, 120, 121, 122, 124 και 129 του ν. 5007/2022 με τίτλο «Ολοκληρωμένο Σύστημα Παροχής Ανακουφιστικής Φροντίδας – Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την προστασία της δημόσιας υγείας και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις» (Α’241/23.12.2022).

 

ΑΑΔΕ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ

ΤΜΗΜΑΤΑ Α, Β, Δ , Ε

Ταχ. Δ/νση : Πανεπιστημίου 20

Ταχ. Κώδ. : 106 72 Αθήνα

Τηλέφωνο : 210 3614303

Email : deispraxeon@aade.gr

 

 1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10

Ταχ. Κώδ. : 101 84 Αθήνα

Τηλέφωνο : 2103375311,317

Email : deaf@aade.gr

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

 

Α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 58, 97, 106, 114, 115, 120, 121, 122, 124 και 129 του ν. 5007/2022

 

Β) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Κοινοποίηση των διατάξεων των κάτωθι άρθρων του ν. 5007/2022:

 1. του άρθρου 58 «Ανάκληση προστίμων ανεμβολίαστων -Τροποποίηση άρθρου 24 ν. 4865/2021»
 2. του άρθρου 97 «Ρυθμίσεις για την εξυγίανση των Ναυπηγείων Ελευσίνας»
 3. του άρθρου 106 « Κατανομή και απόδοση εσόδων από το Πράσινο Τέλος -Προσθήκη παρ. 6Α στο άρθρο 158 του ν. 4759/2020»
 4. του άρθρου 114: «Εφαρμοστικά μέτρα για την επιβολή της Προσωρινής Συνεισφοράς Αλληλεγγύης του άρθρου 14 του Κανονισμού (ΕΕ) 2022/1854»
 5. του άρθρου 115 «Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης από τον κρατικό προϋπολογισμό με σκοπό την κάλυψη μέρους του αυξημένου κόστους των νοικοκυριών λόγω της σημαντικής αύξησης του δείκτη τιμών καταναλωτή»
 6. του άρθρου 120 «Μέτρα στήριξης χερσαίων επιβατικών μεταφορών»
 7. του άρθρου 121 «Παράταση αναστολής πληρωμών, συμψηφισμού και διαδικασιών είσπραξης χρεών του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος (Ο.Σ.Ε) από καταπτώσεις εγγυήσεων δανείων έναντι του Δημοσίου – Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 45 ν. 4313/2014»
 8. του άρθρου 122«Κρατική χρηματοδότηση διαχειριστή υποδομής – Τροποποίηση παρ. 4 και αντικατάσταση παρ. 5 άρθρου 8 ν. 4408/2016»
 9. του άρθρου 124 «Ειδικές ρυθμίσεις για την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε.»

 

 1. του άρθρου 129 «Έναρξη ισχύος»

 

Γ) ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

 1. το άρθρο 58 αφορά φυσικά πρόσωπα που δεν είχαν εμβολιαστεί ή δεν είχαν εξαιρεθεί από την εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του εμβολιασμού.
 2. το άρθρο 97 αφορά την εταιρεία «ΝΑΥΠΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».
 3. το άρθρο 106 αφορά το Πράσινο Τέλος που προβλέπεται στο άρθρο 158 του ν. 4759/2020

 

Σας κοινοποιούμε συνημμένα, για ενημέρωση και εφαρμογή, τις διατάξεις των άρθρων 58, 97, 106, 114, 115, 120, 121, 122, 124 και 129 του ν. 5007/2022, ως ακολούθως:

 

Άρθρο 58 «Ανάκληση προστίμων ανεμβολίαστων – Τροποποίηση άρθρου 24 ν. 4865/2021»

 

Στην παρ. 1 του άρθρου 58 του κοινοποιούμενου νόμου, η οποία αφορά την ανάκληση προστίμων ανεμβολίαστων και την τροποποίηση του άρθρου 24 του ν. 4865/2021, ορίζεται ότι:

 

««1. Στο άρθρο 24 του ν. 4865/2021 (Α’ 238), περί της υποχρεωτικότητας του εμβολιασμού, προστίθενται παρ. 4Β και 4Γ ως εξής:

 

«4Β. Ανακαλούνται αναδρομικώς και αυτοδικαίως από την αρμόδια αρχή τα διοικητικά πρόστιμα της παρ. 4 μετά των αναλογούντων τόκων εκπρόθεσμης καταβολής, που έως την έναρξη ισχύος της παρούσας επιβλήθηκαν σε φυσικά πρόσωπα της παρ. 1, υπό την προϋπόθεση:

 

α) είτε να εμβολιάστηκαν με δεύτερη δόση εμβολίου ή με μία δόση μονοδοσικού εμβολίου, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες έως και την 31η.12.2022,

 

β) είτε να εξαιρέθηκαν από την εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού COVID-19 από τις Επιτροπές της παρ. 1 του άρθρου 3 της υπό στοιχεία ΓΠ.οικ. 81185/27.12.2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Υγείας, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Επικρατείας και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Β’ 6324) έως και την 31η.12.2022, κατά παρέκκλιση των προθεσμιών που ορίζονται στην παρ. 4 του άρθρου 3 της ως άνω κοινής υπουργικής απόφασης.

 

4Γ. Το επιστρεπτέο διοικητικό πρόστιμο μετά των αναλογούντων τόκων εκπρόθεσμης καταβολής τυγχάνει ανεκχώρητο και ακατάσχετο στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης και δεν υπόκειται σε κανένα συμψηφισμό με βεβαιωμένα χρέη προς τη Φορολογική Διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και τα νομικά πρόσωπά τους, τα ασφαλιστικά ταμεία ή πιστωτικά ιδρύματα, κατά την επιστροφή του ως αχρεωστήτως καταβληθέντος.»»

 

Στην παρ. 3 του άρθρου 58 του κοινοποιούμενου νόμου ορίζεται ότι:

 

«3. Στην περ. αβ) της περ. α) της παρ. 7 του άρθρου 24 του ν. 4865/2021, περί της υποχρεωτικότητας του εμβολιασμού, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις, α) οι λέξεις «του προστίμου» αντικαθίστανται από τις λέξεις «και αυτοδίκαιης ανάκλησης του προστίμου, η διαδικασία ηλεκτρονικής έκδοσης Ατομικών Φύλλων Έκπτωσης (Α.Φ.ΕΚ.) ήδη βεβαιωθέντων εσόδων», β) διαγράφεται ο σύνδεσμος «και» μετά τη φράση «το περιεχόμενο της πράξης επιβολής,», γ) μετά τη φράση «της πράξης ειδοποίησης» προστίθεται η φράση «της πράξης ανάκλησης,», δ) η φράση «σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν. 4174/2013 (Α’  170),»

 

αντικαθίσταται από τη φράση «σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4987/2022, Α’ 206),» ε) μετά τις λέξεις «η διαδικασία είσπραξης» προστίθενται οι λέξεις «και επιστροφής,», και η περ. αβ) διαμορφώνεται ως εξής:

 

«αβ) η διαδικασία ελέγχου, η διαδικασία διαπίστωσης των παραβάσεων, η διαδικασία και ο τρόπος επιβολής και αυτοδίκαιης ανάκλησης του προστίμου, η διαδικασία ηλεκτρονικής έκδοσης Ατομικών Φύλλων Έκπτωσης (Α.Φ.ΕΚ.) ήδη βεβαιωθέντων εσόδων, η αρμοδιότητα του οργάνου επιβολής, το περιεχόμενο της πράξης επιβολής, της πράξης ειδοποίησης και της πράξης ανάκλησης, ο τρόπος και η διαδικασία κοινοποίησης της επιβολής του προστίμου, σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4987/2022, Α’ 206), η προθεσμία καταβολής, ο τρόπος και χρόνος βεβαίωσης του προστίμου, η διαδικασία είσπραξης και επιστροφής, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία, η προθεσμία, οι ειδικοί λόγοι και οι συνέπειες της αίτησης ανάκλησης της πράξης επιβολής προστίμου, και».»

 

Άρθρο 97 «Ρυθμίσεις για την εξυγίανση των Ναυπηγείων Ελευσίνας»

 

Στο άρθρο 97 του κοινοποιούμενου νόμου ορίζεται ότι «Στο πλαίσιο της παρ. 4 του άρθρου 170 του ν. 4738/2020 (Α’ 207) η υπό εξυγίανση εταιρεία με την επωνυμία Ναυπηγικές και Βιομηχανικές Επιχειρήσεις Ελευσίνας Α.Ε. απαλλάσσεται από την υποχρέωση προσκόμισης φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας έναντι οποιασδήποτε αρχής και φορέα, έως την 31η Δεκεμβρίου 2023».

 

Άρθρο 106 «Κατανομή και απόδοση εσόδων από το Πράσινο Τέλος – Προσθήκη παρ. 6Α στο άρθρο 158 του ν. 4759/2020»

 

Στο άρθρο 106 του κοινοποιούμενου νόμου, που αφορά την κατανομή και την απόδοση εσόδων από το Πράσινο Τέλος και την προσθήκη παρ. 6Α στο άρθρο 158 του ν. 4759/2020 ορίζεται ότι:

 

««Στο άρθρο 158 του ν. 4759/2020 (Α’ 245), περί εσόδων από το πράσινο τέλος, προστίθεται παρ. 6Α ως εξής:

 

«6A. Ειδικά για το έτος 2022, τα έσοδα από την επιβολή του Πράσινου Τέλους του παρόντος μεταφέρονται στο σύνολό τους στον Ειδικό Λογαριασμό Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. Διασυνδεδεμένου Συστήματος και Δικτύου του άρθρου 143 του ν. 4001/2011 (Α’ 179), διαχειριστής του οποίου είναι ο Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε. Συγκεκριμένα, ποσό ύψους εκατό εκατομμυρίων πεντακοσίων πέντε χιλιάδων (100.505.000,00) ευρώ, των εσόδων από την επιβολή του Πράσινου Τέλους, αποδίδεται στον Ειδικό Λογαριασμό Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. Διασυνδεδεμένου Συστήματος και Δικτύου του άρθρου 143 του ν. 4001/2011, σε βάρος της πίστωσης του ΑΛΕ 2310880899 «Λοιπές αποδόσεις σε φορείς με νομική προσωπικότητα» του Ειδικού φορέα 1031-2040000000 του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Το αποδιδόμενο ποσό δεν υπόκειται σε κανενός είδους παρακράτηση φόρων, κρατήσεων, τελών, δεν εκχωρείται και δεν κατάσχεται στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με οφειλές του δικαιούχου Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε. προς το ελληνικό Δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και τα νομικά πρόσωπά τους, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα.»»

 

Άρθρο 114 «Εφαρμοστικά μέτρα για την επιβολή της Προσωρινής Συνεισφοράς Αλληλεγγύης του άρθρου 14 του Κανονισμού (ΕΕ) 2022/1854»

 

Με τις διατάξεις του άρθρου 114 του κοινοποιούμενου νόμου ορίζεται ότι:

 

«1. Θεσπίζεται έκτακτη Προσωρινή Συνεισφορά Αλληλεγγύης (Π.Σ.Α.) για το φορολογικό έτος 2022, σύμφωνα με το άρθρο 14 του Κανονισμού (ΕΕ) 2022/1854 του Συμβουλίου της 6ης Οκτωβρίου 2022 σχετικά με παρέμβαση έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση των υψηλών τιμών ενέργειας (L 261).

 

 1. Υπόχρεοι για την καταβολή της συνεισφοράς της παρ. 1 είναι εταιρείες, νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες, και μόνιμες εγκαταστάσεις, κατά την έννοια των άρθρων 2 και 6 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013, Α’ 167), οι οποίοι είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας και των οποίων τα ακαθάριστα έσοδα για το φορολογικό έτος 2022 προέρχονται, κατά εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) τουλάχιστον, από οικονομικές δραστηριότητες στους τομείς της εξόρυξης λιθάνθρακα και λιγνίτη, της άντλησης αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου, της παραγωγής προϊόντων οπτανθρακοποίησης και διύλισης πετρελαίου, κατά την έννοια του Κανονισμού (ΕΚ) 1893/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2006, για τη θέσπιση της στατιστικής ταξινόμησης των οικονομικών δραστηριοτήτων NACE – αναθεώρηση 2 και για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΟΚ) 3037/90 του Συμβουλίου και ορισμένων κανονισμών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σχετικών με ειδικούς στατιστικούς τομείς (L393). Το πρώτο εδάφιο εφαρμόζεται εφόσον το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) των ακαθαρίστων εσόδων της εταιρείας, νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας, ή της μόνιμης εγκατάστασης προέρχεται από τις εξής οικονομικές δραστηριότητες, κατά ομάδα NACE:

 

α) 05.1 εξόρυξη λιθάνθρακα,

 

β) 05.2 εξόρυξη λιγνίτη,

 

γ) 06.1 άντληση αργού πετρελαίου,

 

δ) 06.2 άντληση φυσικού αερίου,

 

ε) 19.1 παραγωγή προϊόντων οπτανθρακοποίησης (κωκοποίησης),

 

στ) 19.2 παραγωγή προϊόντων διύλισης πετρελαίου.

 

Ως ακαθάριστα έσοδα για την εφαρμογή της παρούσας θεωρούνται τα ακαθάριστα έσοδα, όπως αυτά δηλώνονται από τους υπόχρεους της παρούσας στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2022, σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος.

 

 1. Η Προσωρινή Συνεισφορά Αλληλεγγύης έχει επείγοντα, προσωρινό και έκτακτο χαρακτήρα και επιβάλλεται επί των πλεοναζόντων κερδών κατά το φορολογικό έτος 2022 των υπόχρεων, της παρ. 2, όπως αυτά προσδιορίζονται στην παρ. 4.

 

 1. Τα πλεονάζοντα κέρδη για την επιβολή της Προσωρινής Συνεισφοράς Αλληλεγγύης ισούνται με τη θετική διαφορά μεταξύ των φορολογητέων κερδών φορολογικού έτους 2022 του υπόχρεου και του εκατόν είκοσι τοις εκατό (120%) του ποσού αναφοράς του δεύτερου εδαφίου. Το ποσό αναφοράς ισούται με το ένα τέταρτο (1/4) του αθροίσματος των φορολογητέων κερδών ή ζημιών των φορολογικών ετών 2018 έως και 2021 και όταν αυτό είναι αρνητικό, θεωρείται μηδενικό.

 

Σε περίπτωση που ο υπόχρεος της παρ. 2 συστάθηκε ή διεξάγει εργασίες μετά το φορολογικό έτος 2018, το ποσό αναφοράς προσαρμόζεται αναλόγως των ετών λειτουργίας του.

 

Όταν μια συγχώνευση, διάσπαση, ή μερική εισφορά περιουσιακών στοιχείων έχει ως άμεσο αποτέλεσμα την αύξηση ή τη μείωση της διαφοράς του πρώτου εδαφίου, η βάση επιβολής της συνεισφοράς διορθώνεται αναλόγως. Σε περίπτωση απόσχισης κλάδου, για το ποσό αναφοράς του δεύτερου εδαφίου, λαμβάνονται υπόψη τα φορολογητέα κέρδη ή οι ζημιές που αφορούν στον κλάδο αυτό.

 

Ως φορολογητέα κέρδη ή ζημιές για την εφαρμογή του πρώτου εδαφίου νοούνται τα φορολογητέα κέρδη ή ζημιές του υπόχρεου της παρ. 2, που λαμβάνονται υπόψη για την επιβολή του φόρου εισοδήματος.

 

 1. Ο εφαρμοστέος συντελεστής ορίζεται σε τριάντα τρία τοις εκατό (33 %).

 

 1. Κατ’ εφαρμογή των παρ. 3 έως και 5, η Προσωρινή Συνεισφορά Αλληλεγγύης (Π.Σ.Α.) υπολογίζεται ως εξής:

 

Π.Σ.Α. = [Φορολογητέα κέρδη φορολογικού έτους 2022 – (120% x (1/4 x (φορολογητέα κέρδη ή ζημίες φορολογικών ετών 2018 + 2019 + 2020 + 2021))] x 33%.

 

 1. Για την επιβολή της συνεισφοράς, ο υπόχρεος της παρ. 2 υποβάλλει ηλεκτρονικά δήλωση στη Φορολογική Διοίκηση έως την τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα του Ιουνίου 2023. Η Προσωρινή Συνεισφορά Αλληλεγγύης καταβάλλεται κατ’ ανάλογη εφαρμογή του πρώτου εδαφίου της παρ. 77 του άρθρου 72 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος. Η προθεσμία και η άσκηση προσφυγής κατά του προσδιορισμού της συνεισφοράς δεν αναστέλλουν την εκτέλεση της προσβαλλόμενης πράξης.

 

 1. Για την υποβολή και τον έλεγχο της δήλωσης, τον προσδιορισμό της συνεισφοράς και την κοινοποίησή της στον υπόχρεο, την είσπραξη και την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών εφαρμόζεται ο Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4987/2022, Α’ 206). Για την παραγραφή του δικαιώματος του Δημοσίου για τον προσδιορισμό και την είσπραξη της εισφοράς, καθώς και της αξίωσης του υπόχρεου για επιστροφή τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, όπως και για τις κυρώσεις σε περίπτωση μη υποβολής ή εκπρόθεσμης ή ανακριβούς υποβολής της δήλωσης του πρώτου εδαφίου, συμπεριλαμβανομένων των τόκων εκπρόθεσμης καταβολής, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις που ισχύουν για τον φόρο εισοδήματος.

 

 1. Τα έσοδα από την Προσωρινή Συνεισφορά Αλληλεγγύης εισπράττονται ως δημόσια έσοδα που χρησιμοποιούνται για να καλυφθούν δαπάνες στήριξης των νοικοκυριών για τον μετριασμό των επιπτώσεων της ενεργειακής κρίσης. Προς τούτο εγγράφονται ισόποσες πιστώσεις, στον Αναλυτικό Λογαριασμό Εξόδου 2910601001 «Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων» του ειδικού φορέα 1023-711-0000000 «Γενικές Κρατικές Δαπάνες» του Υπουργείου Οικονομικών, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4270/2014 (Α’ 143).

 

 1. Οι υπόχρεοι της παρ. 2 δύνανται, κατά τον προσδιορισμό των φορολογητέων κερδών για σκοπούς επιβολής φόρου εισοδήματος, να εκπίπτουν το ποσό της συνεισφοράς του παρόντος, ως δαπάνη, σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος.

 

 1. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, που εκδίδεται κατόπιν εισήγησης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, δύναται να καθορίζονται ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης της παρ. 7, καθώς και κάθε διαδικαστική λεπτομέρεια για τον προσδιορισμό και την είσπραξη της συνεισφοράς και για την εφαρμογή του παρόντος.»

 

Άρθρο 115 «Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης από τον κρατικό προϋπολογισμό με σκοπό την κάλυψη μέρους του αυξημένου κόστους των νοικοκυριών λόγω της σημαντικής αύξησης του δείκτη τιμών καταναλωτή»

 

Στην παρ. 10 του άρθρου 115 του κοινοποιούμενου νόμου, που αφορά το αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο της οικονομικής ενίσχυσης η οποία παρέχεται από τον κρατικό προϋπολογισμό κατά την παρ. 1 του ιδίου άρθρου, για τους μήνες Φεβρουάριο 2023 έως και Ιούλιο 2023, σε νοικοκυριά που πληρούν τα κριτήρια που ορίζονται στην παρ. 2 του ιδίου άρθρου, με σκοπό την κάλυψη μέρους του αυξημένου κόστους αγορών ιδίως ειδών διατροφής, λόγω της σημαντικής αύξησης του δείκτη τιμών καταναλωτή, και το ύψος της οποίας προσδιορίζεται στην παρ. 4 του ιδίου άρθρου, ορίζεται ότι:

 

«10. Η οικονομική ενίσχυση της παρ. 4 είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα.»

 

Άρθρο 120 «Μέτρα στήριξης χερσαίων επιβατικών μεταφορών»

 

Στο άρθρο 120 του κοινοποιούμενου νόμου, που αφορά τη χορήγηση έκτακτης ενίσχυσης σε αστικά και υπεραστικά ΚΤΕΛ και ΚΤΕΛ Α.Ε., καθώς και στους μεμονωμένους μεταφορείς ή επιχειρήσεις, τα λεωφορεία των οποίων εξυπηρετούν άγονες γραμμές νήσων του π.δ. 967/1979, ορίζεται ότι

 

«1. Χορηγείται έκτακτη ενίσχυση ποσού δεκαεννέα εκατομμυρίων διακοσίων ογδόντα χιλιάδων (19.280.000) ευρώ σε αστικά και υπεραστικά ΚΤΕΛ και ΚΤΕΛ Α.Ε., καθώς και στους μεμονωμένους μεταφορείς ή επιχειρήσεις, τα λεωφορεία των οποίων εξυπηρετούν άγονες γραμμές νήσων του π.δ. 967/1979 (Α’ 272), εξαιτίας μέτρων κρατικής παρέμβασης, που αποσκοπούν στον περιορισμό των επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19 και της ραγδαίας αύξησης της τιμής του πετρελαίου κίνησης.

 

 1. Τα ποσά της έκτακτης ενίσχυσης που χορηγούνται ως αποζημίωση στις επιχειρήσεις της παρ. 1 είναι ανεκχώρητα και ακατάσχετα στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, δεν υπόκεινται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013, Α’ 167), δεν δεσμεύονται και δεν συμψηφίζονται με βεβαιωμένα χρέη προς τη Φορολογική Διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα.

 

 1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών καθορίζονται, κατόπιν εισήγησης της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αυτοκινητιστών Υπεραστικών Συγκοινωνιών (Π.Ο.Α.Υ.Σ.) και της Πανελλαδικής Ομοσπονδίας Αστικών Συγκοινωνιών (Π.Ο.Α.Σ.), οι προϋποθέσεις χορήγησης της ενίσχυσης, το ύψος αυτής ανά λεωφορείο, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και η διαδικασία χορήγησής της, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια ή ειδικότερο ζήτημα για την εφαρμογή του παρόντος.»

 

Άρθρο 121 «Παράταση αναστολής πληρωμών, συμψηφισμού και διαδικασιών είσπραξης χρεών του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος (Ο.Σ.Ε) από καταπτώσεις εγγυήσεων δανείων έναντι του Δημοσίου – Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 45 ν. 4313/2014»

 

Στο άρθρο 121 του κοινοποιούμενου νόμου, που αφορά την παράταση αναστολής πληρωμών, συμψηφισμού και διαδικασιών είσπραξης χρεών του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος (Ο.Σ.Ε) από καταπτώσεις εγγυήσεων δανείων έναντι του Δημοσίου και την τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 45 του ν.4313/2014, ορίζεται ότι

 

««Το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 45 του ν. 4313/2014 (Α’ 261) τροποποιείται ως προς την παράταση της προθεσμίας αναστολής και η παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής:

 

«3.Έως την 31η.12.2023, αναστέλλεται η πληρωμή, ο συμψηφισμός, καθώς και η διαδικασία είσπραξης χρεών του ΟΣΕ έναντι του Δημοσίου, βεβαιωμένων ή μη, που προέρχονται από καταπτώσεις εγγυήσεων δανείων. Τυχόν επιβληθείσες από το Δημόσιο, σε βάρος της κινητής ή ακίνητης περιουσίας του ΟΣΕ ή εις χείρας τρίτων, κατασχέσεις που αφορούν στις ως άνω οφειλές, αίρονται αυτοδικαίως από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. »».

 

Άρθρο 122 «Κρατική χρηματοδότηση διαχειριστή υποδομής – Τροποποίηση παρ. 4 και αντικατάσταση παρ. 5 άρθρου 8 ν. 4408/2016»

 

Στο άρθρο 122 του κοινοποιούμενου νόμου, που αφορά την κρατική χρηματοδότηση διαχειριστή υποδομής και την τροποποίηση της παρ. 4 και την αντικατάσταση της παρ. 5 του άρθρου 8 του ν. 4408/2016, ορίζεται ότι

 

««Στο άρθρο 8 του ν. 4408/2016 (Α’ 135): α) τροποποιείται το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 ως προς το χρονικό διάστημα ισοσκελισμού από τον διαχειριστή υποδομής εσόδων και εξόδων, β) αντικαθίσταται η παρ. 5, και οι παρ. 4 και 5 διαμορφώνονται ως εξής:

 

«4. Υπό κανονικές επιχειρηματικές συνθήκες, και για εύλογο χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει περίοδο οκτώ (8) ετών, ο λογαριασμός κερδών και ζημιών του διαχειριστή υποδομής ισοσκελίζει τουλάχιστον τα έσοδα από τα τέλη υποδομής, τα πλεονάσματα από άλλες εμπορικές δραστηριότητες, τα μη επιστρεπτέα έσοδα από ιδιωτικές πηγές και την κρατική χρηματοδότηση, αφενός, συμπεριλαμβανόμενων των προκαταβολών από το Υπουργείο Οικονομικών, ενδεχομένως, και των δαπανών υποδομής, αφετέρου.

 

Με την επιφύλαξη του ενδεχόμενου μακροπρόθεσμου στόχου κάλυψης, από τον χρήστη, του κόστους υποδομής όλων των τρόπων μεταφοράς, βάσει δικαίου και αμερόληπτου ανταγωνισμού μεταξύ τρόπων μεταφοράς, όταν οι σιδηροδρομικές μεταφορές είναι σε θέση να ανταγωνίζονται άλλους τρόπους μεταφοράς, εντός του πλαισίου χρέωσης που προβλέπεται στα άρθρα 31 και 32, οι Υπουργοί Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών, μπορούν να ζητήσουν από τον διαχειριστή υποδομής να ισοσκελίζει τους λογαριασμούς του χωρίς κρατική χρηματοδότηση.

 

 1. Η αναφερόμενη στο πρώτο εδάφιο της παρ. 4 κρατική χρηματοδότηση προκαταβάλλεται ανά μήνα στον διαχειριστή υποδομής. Η κρατική χρηματοδότηση είναι ακατάσχετη έως ποσοστού εβδομήντα τοις εκατό (70%) στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης γενικής ή ειδικής διάταξης και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη του εν λόγω διαχειριστή υποδομής, προς τη Φορολογική Διοίκηση και το Δημόσιο, τους δήμους και τα νομικά τους πρόσωπα, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή λοιπούς Οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης ή τα πιστωτικά ιδρύματα, αποδίδεται σε αυτόν είτε ως προκαταβολή της περ. δ’ της παρ. 1 του άρθρου 114 του ν. 4270/2014 (Α’ 143) είτε μέσω χρηματικού εντάλματος του εποπτεύοντος Υπουργείου, και για τη λήψη αυτής δεν απαιτείται η έκδοση και προσκόμιση ασφαλιστικής ενημερότητας και αποδεικτικού ενημερότητας το οποίο χορηγείται σύμφωνα με το άρθρο 12 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4987/2022, Α’ 206).»».

 

Άρθρο 124 «Ειδικές ρυθμίσεις «ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Ε.».

 

Στην παρ. 1 του άρθρου 124 του κοινοποιούμενου νόμου ορίζεται ότι «Η προθεσμία της παρ. 1 του άρθρου 128 του ν. 4831/2021 (Α’ 170), ως προς την εξαίρεση της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε.» (Ε.Α.Β. Α.Ε.) από την υποχρέωση προσκόμισης αποδεικτικού ενημερότητας του άρθρου 12 του ν. 4987/2022 (Α’ 206), παρατείνεται έως τις 31.12.2023.»

 

Άρθρο 129 «Έναρξη ισχύος»

 

Στο άρθρο 129 του κοινοποιούμενου νόμου ορίζεται ότι η ισχύς του αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι την 23.12.2022, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε επιμέρους διατάξεις του.

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ