Ανάλυση διατάξεων του νέου εργασιακού νόμου 5053 / 2023. 

Θεματολογία οn line / Live σεμιναρίου 1ης Δεκεμβρίου (  Ώρες 17:00 – 19:00 )

Εισηγητής : Αμαργιωτάκης Μανώλης Οικονομολόγος, εργασιακός σύμβουλος.

 

  • Νέα δοκιμαστική περίοδος σε συμβάσεις αορίστου χρόνου – Δόκιμος εργαζόμενος. Τι αλλάζει στην πράξη. Δήλωση στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ
  • Δοκιμαστική περίοδος σε συμβάσεις ορισμένου χρόνου. Επιπτώσεις στη σύμβαση εργασίας.
  • Υποχρέωση εργοδότη για ενημέρωση. Νέες προθεσμίες για αναγγελία όρων σύμβασης.
  • Υποβολή στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ των βασικών όρων και της ατομικής σύμβασης εργασίας. Προθεσμίες.
  • Συνέπειες παράλειψης του εργοδότη ως προς τη χορήγηση αναγκαίων εγγράφων ή αναγγελία όρων σύμβασης.
  • Συμβάσεις μη προβλέψιμης εργασίας (κατά παραγγελία συμβάσεις). Ενέργειες εργοδοτών.. Δικαιώματα εργαζομένων.
  • Εργασία στη αλλοδαπή – Πληροφόρηση εργαζόμενου. Υποχρεώσεις εργοδότη.
  • Παράλληλη απασχόληση (εργασία σε παραπάνω από ένα εργοδότες). Προϋποθέσεις – περιορισμοί.
  • Υποχρεωτική κατάρτιση – Δικαιώματα εργαζομένων.
  • Προστασία εργαζομένου από δυσμενή μεταχείριση.
  • Περιπτώσεις ακυρότητας απόλυσης εργαζόμενου και βάρος της απόδειξης.
  • Περίπτωση πρόσθετης αποζημίωσης λόγω άκυρης απόλυσης.
  • Πότε επιτρέπεται η καταγγελία της σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου χωρίς προειδοποίηση και χωρίς αποζημίωση απόλυσης.
  • Ανάρτηση βασικών όρων εργασίας και ατομικής σύμβασης εργασίας στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ.
  • Ψηφιακή κάρτα και απαλλαγή από την υποχρέωση καταχώρησης αλλαγής ωραρίου και υπερωριών στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ.
  • Αδικαιολόγητη απουσία εργαζόμενου και οικειοθελής αποχώρηση.
  • Απασχόληση κατά την 6η ημέρα της εβδομάδας σε επιχειρήσεις που εφαρμόζουν πενθήμερη εβδομαδιαία εργασίας. Ποιες επιχειρήσεις αφορά.
  • Δυνατότητα απασχόλησης εργαζομένων κατά την ημέρα Κυριακή και κατά τις ημέρες αργίας. Ποιες επιχειρήσεις αφορά.
  • Δυνατότητα συμφωνίας περί διευθέτησης του χρόνου εργασίας μεταξύ του εργοδότη και του εργαζομένου.
  • «Ξεπάγωμα» τριετιών. Τι ισχύει στην πράξη. Πως επηρεάζονται οι μισθοί.
  • Προστασία προσώπων που αναφέρουν παραβάσεις του ενωσιακού δικαίου. Υποχρεώσεις εργοδοτών (Ν. 4990/2022)