159477 ΕΞ 2022/1.11.2022  (ΦΕΚ Β’ 5644/03.11.2022)

Ρύθμιση ειδικών θεμάτων διαδικασίας ελέγχου και διαπίστωσης παράβασης των υποχρεώσεων σχετικά με την καταχώριση και τήρηση επικαιροποιημένων στοιχείων για τον πραγματικό δικαιούχο νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων Καθορισμός Υποδείγματος Έκθεσης Βεβαίωσης Παράβασης της παρ. 8 του άρθρου 20 του ν. 4557/2018 (Α’ 139).

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 

Έχοντας υπόψη:

 

 1. Τις διατάξεις:

α) Του άρθρου 20 του ν. 4557/2018 «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2015/849/EE) και άλλες διατάξεις» (Α’ 139) και ιδίως των παρ. 4 και 11,

β) του Κεφαλαίου ΙΑ «Ψηφιακή Διαφάνεια Πρόγραμμα Διαύγεια» του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184) και του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α’ 131),

γ) του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (Π.Δ.63/2005, A’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133),

δ) του Π.Δ.83/2019 «Διορισμός Υπουργών, Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121),

ε) του Π.Δ.142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181),

στ) της υπό στοιχεία Υ2/9.7.2019 απόφασης του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (Β’ 2901),

ζ) της υπ’ αρ. 339/18.7.2019 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Απόστολο Βεσυρόπουλο» (Β’ 3051),

η) της υπό στοιχεία Y70/30.10.2020 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805).

 

 1. Την ανάγκη ρύθμισης των ειδικότερων θεμάτων σχετικά με τη διαδικασία διενέργειας του ελέγχου τήρησης του ειδικού μητρώου της παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 4557/2018 και καταχώρισής του στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων, καθώς και τη διαδικασία διαπίστωσης παραβάσεων σχετικά με τη διακρίβωση της τήρησης, της επικαιροποίησης και της ακρίβειας των καταχωρίσεων.

 

 1. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

 

αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Αντικείμενο

 

Αντικείμενο της παρούσας απόφασης είναι η ρύθμιση θεμάτων επί της διαδικασίας διενέργειας ελέγχου και διαπίστωσης παραβάσεων σχετικά με τη διακρίβωση της τήρησης, της επικαιροποίησης και της ακρίβειας των στοιχείων που καταχωρίζονται στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων (εφεξής: Μητρώο) του άρθρου 20 του ν. 4557/2018.

 

Άρθρο 2

Διενέργεια ελέγχου για διαπίστωση παραβάσεων τήρησης και ακρίβειας στοιχείων στο Μητρώο

 

 1. Για τη διαπίστωση παραβάσεων της παρ. 8 του άρθρου 20 του ν. 4557/2018 διενεργείται έλεγχος, μέσω πρόσβασης στο Μητρώο ή επιτόπιος έλεγχος, αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν καταγγελίας, από τον ελεγκτικό μηχανισμό της παρ. 4 του ιδίου άρθρου, ήτοι της Γενικής Διεύθυνσης Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Γ.Δ.Σ.Δ.Ο.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών. Η διαπίστωση των παραβάσεων γίνεται από τη Γ.Δ.Σ.Δ.Ο.Ε. μετά από έλεγχο των στοιχείων του Μητρώου, στο οποίο η Γ.Δ.Σ.Δ.Ο.Ε. έχει άμεση και πλήρη πρόσβαση ή κατόπιν επιτόπιου ελέγχου, τηρουμένων των όρων και προϋποθέσεων του άρθρου 20 του ν. 4557/2018 και της παρούσας.

 

 1. Σε κάθε περίπτωση ελέγχου, η Γ.Δ.Σ.Δ.Ο.Ε. συγκροτεί κλιμάκια ελέγχου και υποχρεούται να εκδίδει και να εφοδιάζει τους υπαλλήλους των κλιμακίων με έντυπο που φέρει τον τίτλο «ΕΝΤΟΛΗ ΕΛΕΓΧΟΥ», στην οποία αναφέρονται τα στοιχεία των ελεγκτών, ο χώρος διενέργειας του ελέγχου και η ημερομηνία της εντολής. Το ως άνω ελεγκτικό όργανο (Κλιμάκιο) υποχρεούται να επιδεικνύει την εντολή στον ελεγχόμενο κατά την έναρξη του επιτόπιου ελέγχου.

 

 1. Στην περίπτωση επιτόπιου ελέγχου, τα ελεγχόμενα νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες επιδεικνύουν στα αρμόδια ελεγκτικά όργανα το τηρούμενο στην έδρα τους ειδικό μητρώο πραγματικών δικαιούχων, ιδίως όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα που τεκμηριώνουν, υποστηρίζουν, ταυτοποιούν και αποδεικνύουν την ακρίβεια και την επάρκεια των καταχωρημένων στοιχείων των πραγματικών δικαιούχων τους στο Μητρώο.

 

Άρθρο 3

Διαδικασία διαπίστωσης παράβασης

 

 1. Τα εντεταλμένα ελεγκτικά όργανα υποχρεούνται σε περίπτωση που διαπιστώνουν παράβαση των περ. α’, γ’ και δ’ της παρ. 8 του άρθρου 20 του ν. 4557/2018 να συντάσσουν άμεσα στον χώρο ελέγχου «Έκθεση Βεβαίωσης Παράβασης» εις τριπλούν, η οποία συνιστά την πράξη επιβολής της κύρωσης. Το πρωτότυπο φέρει την ένδειξη «ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟ», το δεύτερο αντίτυπο φέρει την ένδειξη «ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ», το τρίτο αντίτυπο φέρει την ένδειξη «ΣΤΕΛΕΧΟΣ».

 

 1. Στην Έκθεση αναφέρονται τα στοιχεία του νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας που τελεί την παράβαση, ο χρόνος και τόπος τέλεσης της παράβασης, η συνοπτική περιγραφή της παράβασης, η συγκεκριμένη διάταξη νόμου που παραβιάστηκε καθώς και το επιβαλλόμενο διοικητικό πρόστιμο.

 

 1. Τα πρόστιμα των παραβάσεων των περ. α’, γ’ και δ’ της παρ. 8 του άρθρου 20 προσδιορίζονται:

 

α. για νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες κερδοσκοπικού χαρακτήρα βάσει του καθαρού κύκλου εργασιών κατά το προηγούμενο έτος της παράβασης, όπου καθαρός κύκλος εργασιών είναι, σύμφωνα με το Παράρτημα Α’«Ορισμοί» του ν. 4308/2014 (ΕΛΠ), η ακαθάριστη εισροή οικονομικών ωφελειών στη διάρκεια της περιόδου που προέρχεται από τις συνήθεις δραστηριότητες της οντότητας, η οποία καταλήγει σε αύξηση της καθαρής θέσης, εξαιρουμένων των αυξήσεων της καθαρής θέσης από συνεισφορές των ιδιοκτητών. Στο ποσό του κύκλου εργασιών δεν προσμετρώνται οι εκπτώσεις και επιστροφές, ο φόρος προστιθέμενης αξίας και άλλοι φόροι που συνδέονται άμεσα με τον κύκλο εργασιών,

 

β. για νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα βάσει του αριθμού ατόμων που απασχολούν σύμφωνα με τον τηρούμενο πίνακα προσωπικού στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ κατά την ημερομηνία του ελέγχου.

 

 1. Σε κάθε περίπτωση ο ελεγχόμενος δικαιούται να καταθέσει τις απόψεις του στο προβλεπόμενο πεδίο με τίτλο «ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΥ».

 

 1. Η «Έκθεση Βεβαίωσης Παράβασης» υπογράφεται από τους ελεγκτές και τον ελεγχόμενο. Σε περίπτωση άρνησης του ελεγχομένου να υπογράψει, γίνεται σχετική μνεία από τους ελεγκτές επί της Έκθεσης Βεβαίωσης Παράβασης.

 

Το πρωτότυπο της «Έκθεσης Βεβαίωσης Παράβασης» μόλις συμπληρωθεί παραδίδεται άμεσα στον ελεγχόμενο. Αντίγραφο της Έκθεσης παραδίδεται εντός δυο (2) εργάσιμων ημερών από τους ελεγκτές στην υπηρεσία που εξέδωσε την εντολή ελέγχου. Το τρίτο αντίγραφο παραμένει ως στέλεχος και τηρείται στο αρχείο της υπηρεσίας.

 

Η «Έκθεση Βεβαίωσης Παράβασης», σύμφωνα με το υπόδειγμα που επισυνάπτεται ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, συνιστά αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

 

 1. Η πράξη επιβολής διοικητικής κύρωσης υπόκειται σε ενδικοφανή προσφυγή η οποία ασκείται ενώπιον του Προϊσταμένου της αρμόδιας Επιχειρησιακής Διεύθυνσης της Γ.Δ.Σ.Δ.Ο.Ε., εντός τριάντα (30) εργάσιμων ημερών από την έκδοση της «Έκθεσης Βεβαίωσης Παράβασης».

Η απόφαση επί της ενδικοφανούς προσφυγής εκδίδεται εντός τριάντα (30) εργάσιμων ημερών από την κατάθεσή της.

 

Άρθρο 4

Είσπραξη προστίμων

 

Οι επιβαλλόμενες κυρώσεις εισπράττονται σύμφωνα με τον ν. 4978/2022 [«Κύρωση Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων» Κ.Ε.Δ.Ε. (Α’190)] μετά την αποστολή χρηματικού καταλόγου από τη Γ.Δ.Σ.Δ.Ο.Ε. στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. κατά το άρθρο 2 του ν. 4978/2022 και το άρθρο 55 του Π.Δ.16/1989 (Α’ 6) και αποδίδονται στον κρατικό προϋπολογισμό.

 

Άρθρο 5

Παροχή στοιχείων από την Α.Α.Δ.Ε.

 

 1. Οι αρμόδιες υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε. παρέχουν στη Γ.Δ.Σ.Δ.Ο.Ε. όλες τις πληροφορίες και τα στοιχεία που απαιτούνται για την εκπλήρωση του ελεγκτικού της έργου, ως προς τους υπόχρεους προς καταχώριση, και εξασφαλίζουν άμεση πρόσβαση εξουσιοδοτουμένων υπαλλήλων της Γ.Δ.Σ.Δ.Ο.Ε. στην εφαρμογή του Μητρώου της Α.Α.Δ.Ε.

 

 1. Για την πρόσβαση των υπαλλήλων της προηγούμενης παραγράφου στις εφαρμογές της φορολογίας εισοδήματος νομικών και φυσικών προσώπων για την εκπλήρωση αποκλειστικά και μόνο των σκοπών του άρθρου 20 του ν. 4557/2018 απαιτείται επαρκώς αιτιολογημένο αίτημα της Γ.Δ.Σ.Δ.Ο.Ε. προς την αρμόδια υπηρεσία της Α.Α.Δ.Ε.

 

 1. Η παροχή στοιχείων της παρούσας γίνεται υπό τους όρους και προϋποθέσεις του άρθρου 20 του ν. 4557/2018 και της υπό στοιχεία ΠΟΛ 1154/2018 (Β’ 3253) απόφασης.

 

Άρθρο 6

Έναρξη ισχύος

 

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2022

 

Ο Υπουργός

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

 

Ο Αναπληρωτής Υπουργός

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

 

Ο Υφυπουργός

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ