110065 ΕΞ 2021/10.09.2021 (ΦΕΚ Β΄ 4203/10.09.2021)

Τροποποίηση της υπό στοιχεία 74617 ΕΞ 2021 23.06.2021 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων επί των διαδικασιών επιχορήγησης επιχειρήσεων για θεομηνίες του ν. 4797/2021 (Α’ 66)» (Β’ 2670) .

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΕ ΦΕΚ