Υπ. Υγείας / ΕΑΛΕ/Γ.Π. 43153/26.07.2022

Επισήμανση σε σχέση με την εφαρμογή του ν. 4931/2022 «Γιατρός για όλους, ισότιμη και ποιοτική πρόσβαση στις υπηρεσίες του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α’ 94), όπως ισχύει.

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 17 – 19

104 33, ΑΘΗΝΑ

Ε-mail : teal_eopyy@moh.gov.gr

 

Με στόχο την υλοποίηση του θεσμού του προσωπικού ιατρού (ν. 4931/2022, Α’ 94) και των σχετικών υπουργικών αποφάσεων για τη διαδικασία της συνάψεως των συμβάσεων των ιδιωτών ιατρών με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., επισημαίνεται προς διευκρίνιση ότι στο θεσμό του προσωπικού ιατρού εντάσσονται όλοι οι ιατροί των ειδικοτήτων της γενικής/οικογενειακής ιατρικής, παθολογίας και οι ιατροί εργασίας που ασκούν ελευθέριο επάγγελμα και διατηρούν ιατρείο σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Στο πλαίσιο αυτό ιατροί των ως άνω ειδικοτήτων οι οποίοι δραστηριοποιούνται επαγγελματικά μέσω μονοπρόσωπου νομικού προσώπου ως μοναδικοί εταίροι αυτού (πχ. Μονοπρόσωπη ΙΚΕ, ΜΕΠΕ κ.λπ.) δύνανται να συμβληθούν ως προσωπικοί ιατροί και υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα μεταβάλλεται η εταιρική σύνθεση. Κατ’ ακολουθίαν, και οι στρατιωτικοί ιατροί που διατηρούν προσωπικό ιατρείο δύνανται να συμβάλλονται με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ως προσωπικοί ιατροί.

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ