Υπ. Οικονομίας Αριθμ. 4742/16.1.2017(ΦΕΚ Β΄ 86/20.01.2017)

Καθορισμός της διαδικασίας, των δικαιολογητικών και κάθε άλλης αναγκαίας ρύθμισης, για τη χορήγηση πρόσθετης παράτασης της προθεσμίας ολοκλήρωσης για δεκαπέντε (15) επιπλέον μήνες, στα επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 3299/2004.

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

 

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

 

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του ν. 4399/2016 «Θεσμικό πλαίσιο για τη σύσταση Καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας – Σύσταση Αναπτυξιακού Συμβουλίου και άλλες διατάξεις» (Α΄117),όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 19 του ν.4441/2016 (ΦΕΚ Α’ 227), και ιδίως του άρθρου 76 παράγραφος 1 περιπτώσεις α και β αυτού.
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 5 παράγραφος 5 του ν.3299/2004 (ΦΕΚ Α’ 261), όπως ισχύει.
 3. Το άρθρο 90 του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄98).
 4. Τις διατάξεις του π.δ. 116/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας» (Α΄185), όπως ισχύει.
 5. Τις διατάξεις του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α΄114).
 6. Τις διατάξεις του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (ΦΕΚ Α΄ 208).
 7. Τις διατάξεις του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄ 210).
 8. Την αριθμ. Υ197/16.11.2016 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αλέξανδρο Χαρίτση.» (ΦΕΚ Β’ 3722.)
 9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

 

αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

 

 1. Η χορήγηση πρόσθετης παράτασης της προθεσμίας ολοκλήρωσης για δεκαπέντε (15) επιπλέον μήνες, ήτοι μέχρι τις 30 Ιουνίου 2018, σύμφωνα με την περίπτωση α της παραγράφου 1 του άρθρου 76 του ν. 4399/2016, στα επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 3299/2004 και για τα οποία μέχρι τις 31 Μαρτίου 2017 έχει υλοποιηθεί, αποδεδειγμένα, το 50% του εγκεκριμένου κόστους τους, γίνεται μετά από υποβολή, το αργότερο έως την 30 Ιουνίου 2017,σχετικού αιτήματος για την παράταση, από τον φορέα του επενδυτικού σχεδίου.

 

 1. Το αίτημα για τη χορήγηση της παράτασης υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (Π.Σ.Κ.Ε) – Ιδιωτικές Επενδύσεις, μέσω της ενέργειας «αίτημα τροποποίησης» και συνοδεύεται:

 

α) από αναλυτική κατάσταση των παραστατικών δαπανών που ο φορέας έχει υλοποιήσει και των πληρωμών τους,

 

β) από τα παραστατικά των δαπανών που ο φορέας έχει υλοποιήσει, και τα παραστατικά εξόφλησής τους, και

 

γ) από υπεύθυνη δήλωση του φορέα του επενδυτικού σχεδίου, με την οποία θα δηλώνει ότι i) έχει υλοποιήσει επενδυτικές δαπάνες που αφορούν στο εγκεκριμένο βάσει της απόφασης υπαγωγής επενδυτικό σχέδιο συνολικού ύψους τουλάχιστον ίσου με το 50% του συνολικού ενισχυόμενου κόστους της επένδυσης, και ii) τα παραστατικά δαπανών και τα παραστατικά εξόφλησής τους που υποβάλλει συνημμένα, αφορούν το εγκριθέν ενισχυόμενο κόστος του επενδυτικού σχεδίου.

 

 1. Η υποβολή της δήλωσης και των δικαιολογητικών και στοιχείων που συνοδεύουν το υποβαλλόμενο αίτημα, της ανωτέρω παραγράφου 2 καθώς και η όλη καθοριζόμενη διαδικασία για την χορήγηση της παράτασης, γίνεται αποκλειστικά για τις ανάγκες εφαρμογής της παρούσας απόφασης, και δεν υποκαθιστούν την υποχρέωση υποβολής από τον φορέα της επένδυσης αιτήματος ελέγχου για την πιστοποίηση της υλοποίησης του 50% της επένδυσης στην περίπτωση αιτήματος καταβολής επιχορήγησης ή επιστροφής κατατεθείσας στην αρμόδια Υπηρεσία εγγυητικής επιστολής.

 

4 α. Η αρμόδια υπηρεσία ελέγχει τα ως άνω υποβληθέντα παραστατικά και δικαιολογητικά, και ακολούθως εκδίδεται απόφαση του αρμόδιου οργάνου για την χορήγηση ή μη της 15μηνης παράτασης. Ειδικότερα η υπηρεσία ελέγχει εάν τα παραστατικά δαπανών και τα παραστατικά εξόφλησής τους αφορούν στο εγκριθέν ενισχυόμενο κόστος του επενδυτικού σχεδίου, σύμφωνα με την απόφαση υπαγωγής, και εάν το συνολικό ύψος των δαπανών είναι τουλάχιστον ίσο με 50% του συνολικού ενισχυόμενου κόστους της επένδυσης.

 

Οι αποφάσεις χορήγησης της παράτασης ή απόρριψης των αιτημάτων για παράταση, της παρούσας, δύνανται να είναι και γενικές (ατομικές) διοικητικές πράξεις.

 

β. Σε περίπτωση που με τον τακτικό έλεγχο για την πιστοποίηση του 50% της επένδυσης ή την ολοκλήρωση της επένδυσης και την πιστοποίηση έναρξης της παραγωγικής της λειτουργίας, ή από έκτακτο έλεγχο, δεν επιβεβαιωθούν τα δηλωθέντα με το αίτημα χορήγησης της παράτασης της παραγράφου 1 και την υπεύθυνη δήλωση που το συνοδεύει, στοιχεία, για την παράταση του όρου αυτού της υπαγωγής, εφαρμόζεται η διάταξη της περίπτωσης β της παραγράφου 2Α του άρθρου 10 του ν.3299/2004 και παρακρατείται μέρος της επιχορήγησης.

 

Άρθρο 2

 

Φορείς υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων που επιλέγουν την υποβολή αιτήματος παράτασης κατ’ εφαρμογή του άρθρου 1 της παρούσας απόφασης, στους οποίους χορηγείται η ως άνω 15μηνη παράταση ολοκλήρωσης της επένδυσης, δεν δικαιούνται της παράτασης του πρώτου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 5 του ν. 3299/2004. Φορείς υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων του ν.3299/2004 οι οποίοι δεν επιλέγουν την υποβολή αιτήματος παράτασης κατ’ εφαρμογή του άρθρου 1 της παρούσας, ή απορρίφθηκε το υποβληθέν αίτημά τους για τη χορήγηση της 15μηνης παράτασης, δικαιούνται της παράτασης του πρώτου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 5 του ν. 3299/2004, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην εν λόγω διάταξη.

 

Άρθρο 3

 

 1. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

 1. Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ( 20.1.2017 )

 

Αθήνα, 16 Ιανουαρίου 2017

 

Ο Υπουργός

 

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

 

Ο Αναπληρωτής Υπουργός

 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ