Υπ. Εργασίας Αριθ. Πρωτ.:580/17.05.2016

Σχετικά με θέματα που αφορούν αλλοδαπούς εργάτες γης τρίτων χωρών, που δεν διαθέτουν άδεια παραμονής.

 

ΣΧΕΤ: Η με αρ. 5141/27.04.16 ΕΡΩΤΗΣΗ

 

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού που κατατέθηκε στη Βουλή από το Βουλευτή, κ. /Βασίλη Κεγκέρογλου, σας πληροφορούμε τα εξής:

 

Όσον αφορά στο ερώτημα 3, η με αριθ. πρωτ. 53619/735/25.11.2015 Κ.Υ.Α (ΦΕΚ Β’ 2631) είναι ήδη σε ισχύ και, ως εκ τούτου, οι πολίτες τρίτων χωρών, στους οποίους έχει χορηγηθεί βεβαίωση αναβολής απομάκρυνσης του άρθρου 24 του Ν. 3907/2011 ή βεβαίωση περί μη απομάκρυνσης για ανθρωπιστικούς λόγους του άρθρου 78 Α του Ν. 3386/2005 από την αρμόδια αστυνομική αρχή και η οποία είναι σε ισχύ, μπορούν να προσέρχονται στις αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειών για την κατάθεση των προβλεπόμενων δικαιολογητικών για την χορήγηση της άδειας εργασίας που θα τους επιτρέψει να εργάζονται νόμιμα στην χώρα μας.

 

Όσον αφορά στο ερώτημα 5, μετά την ψήφιση του άρθρου 58 του Ν. 4384/2016 (Φ.Ε.Κ. Α’ 78), απεστάλησαν προς την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου μας επικαιροποιημένα αιτήματα από τις Περιφέρειες από τα οποία προκύπτουν αυξημένες ανάγκες σε εργατικό δυναμικό, κυρίως στους τομείς της γεωργίας της κτηνοτροφίας και της αλιείας, που δεν καλύπτονται από τις θέσεις εργασίας που προβλέπονται στην με αριθ. πρωτ. 24990/366/04/06/2015 Κ.Υ.Α με θέμα «Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εργασία πολιτών τρίτων χωρών για τα έτη 2015 και 2016» (ΦΕΚ Β’ 1092), η οποία εκδόθηκε βάσει των διατάξεων του άρθρου 11 του Ν.4251/2014 (ΦΕΚ Α’ 80). Στο πλαίσιο αυτό, μετά την συμπλήρωση της ανωτέρω Κ.Υ.Α. με βάση τα αιτήματα που εισέρχονται στην ανωτέρω

 

υπηρεσία μας, θα εφαρμοστεί η διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 58 του Ν.4384/2016 και αφορά την απασχόληση παράτυπα διαμενόντων πολιτών τρίτων χωρών στην χώρα μας. Όσον αφορά στον χρόνο που θα απαιτηθεί για την έκδοση και δημοσίευση της συγκεκριμένης Κ.Υ.Α. αυτός θα εξαρτηθεί από την ολοκλήρωση της αποστολής των απαραίτητων στοιχείων για τις θέσεις εργασίας που αφορούν την απασχόληση πολιτών τρίτων χωρών στον πρωτογενή τομέα (γεωργία, κτηνοτροφία και αλιεία).

 

Σχετικά με την αντιμετώπιση της εισφοροδιαφυγής στον ΟΓΑ και ειδικότερα σε ότι αφορά το ζήτημα ασφάλισης των παράτυπα διαμενόντων στη χώρα πολιτών τρίτων χωρών, για τους οποίους δεν είναι δυνατή η ασφάλισή τους, παρά την υπαγωγή τους σε εργασίες υπακτέες στην ασφάλιση του Οργανισμού, δεδομένου ότι δεν διαθέτουν τα απαραίτητα στοιχεία (ΑΦΜ, ΑΜΚΑ), καθώς δεν είναι καταγεγραμμένοι από τις εθνικές Υπηρεσίες Αλλοδαπών, σας γνωρίζουμε τα εξής:

 

Μέχρι σήμερα η χορήγηση θεώρησης εισόδου για την εποχική απασχόληση αλλοδαπών εργατών γης με την διαδικασία της μετάκλησης (άρθρα 12 και 13 ν. 4251/2014), στο πλαίσιο που κάθε φορά θέτει η εκδιδόμενη υπουργική απόφαση για τον προσδιορισμό του όγκου εισδοχής πολιτών τρίτων χωρών (ΥΑ 24990/366 ΦΕΚ Β 1092/10.6.2015), είχε αποδειχθεί αναποτελεσματική, δεδομένου ότι καλυπτόταν μονάχα ένα μικρό μέρος των θέσεων εργασίας που κάθε φορά προέβλεπε η ως άνω υπουργική απόφαση. Ως αποτέλεσμα, οι αγρότες κατέφευγαν στην απασχόληση παράτυπα διαμενόντων πολιτών τρίτων χωρών υπό την πίεση της ανάγκης συγκομιδής σε συγκεκριμένο χρόνο και λόγω της ταυτόχρονης αδυναμίας εξεύρεσης εργατών δυνάμενων να απασχοληθούν με έγκυρες συμβάσεις εργασίας.

 

Για την αντιμετώπιση του ανωτέρω θέματος συμπεριλήφθη στο ν. 4384/2016 (ΦΕΚ A΄/26.04.2016), του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, το άρθρο 58, στόχος του οποίου είναι η διευκόλυνση των αγροτών να εκπληρώσουν την κοινωνικοασφαλιστική υποχρέωση και την υποχρέωση καταβολής μισθού προς τους παράτυπα διαμένοντες αλλοδαπούς εργάτες γης, δυνάμενοι ταυτόχρονα να δικαιολογήσουν την εν λόγω δαπάνη ως λειτουργικό έξοδο της επιχείρησής τους.

 

Ειδικότερα, θεσπίζεται διαδικασία με την οποία, εφόσον δεν έχουν εξαντληθεί τα αριθμητικά όρια μετακλητών εργατών γης (και άρα υπάρχει διαπιστωμένη ανάγκη για εργασία), ο δε αγρότης επικαλείται αντικειμενική αδυναμία για απασχόληση εργατών γης με έγκυρες συμβάσεις, θα δικαιούται ο τελευταίος να ζητήσει από τον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης την έγκριση κατ’ εξαίρεση απασχόλησης παράτυπα διαμενόντων πολιτών τρίτων χωρών.

 

Για την αποφυγή καταστρατηγήσεων, κάθε αγρότης θα μπορεί να δηλώνει την απασχόληση τόσων αλλοδαπών εργατών, όσων δικαιολογεί το είδος της καλλιέργειας και η καλλιεργούμενη έκταση, σύμφωνα με τον σχετικό πίνακα αντιστοίχισης καλλιεργειών – θέσεων εργασίας (ΥΑ 24990/366 ΦΕΚ Β 1092/10.6.2015).

 

Οι αγρότες που ακολουθούν την ανωτέρω διαδικασία εξαιρούνται από την επιβολή κυρώσεων του ν. 4052/2012 για την απασχόληση παράτυπα διαμενόντων πολιτών τρίτων χωρών, δεδομένου ότι ενεργούν με άδεια της διοίκησης, και σύμφωνα με την ισχύουσα και στο διοικητικό δίκαιο αρχή, ότι σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας ο διοικούμενος μπορεί να μην εκπληρώσει νόμιμη υποχρέωση (η οποία εν προκειμένω συνίσταται στην μη απασχόληση παράτυπα διαμενόντων αλλοδαπών).

 

Οι παράτυπα διαμένοντες αλλοδαποί που θα απασχολούνται σε εργασίες πρωτογενούς αγροτικής δραστηριότητας κατά την έννοια του άρθρου 30 του ν. 4331/2015 θα ασφαλίζονται στον Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων με εργόσημο, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 27 ν. 2639/1998 και του άρθρου 20 ν. 3863/2010.

 

Κατά τα λοιπά αρμόδια να απαντήσουν είναι τα συνερωτώμενα Υπουργεία .

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

 

Γ.ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ