Υπ. Ανάπτυξης 143324/30.12.2021
Πρότυπο καταστατικό με πρόσθετο περιεχόμενο για σύσταση ΙΚΕ – T
ροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αρ. 109491/16.10.2020 απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Β΄ 4619).

Η Απόφαση σε ΦΕΚ