ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 1476 ΕΞ / 12.07.2017

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

 

ΘΕΜΑ : Λογιστικές εγγραφές για προμήθεια τράπεζας από συναλλαγές με κάρτες μέσω POS
ΕΡΩΤΗΜΑ

 

Τα Νοσοκομεία ως φορείς Γενικής Κυβέρνησης εφαρμόζουν το κλαδικό λογιστικό σχέδιο σύμφωνα με ΠΔ 146/2003. Στις συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω POS (Point of Sales) τα χρήματα εμφανίζονται στον λογαριασμό την επόμενη ημέρα μειωμένα κατά την προμήθεια της τράπεζας. Ενώ το χρεωστικό σημείωμα (παραστατικό) για τις προμήθειες της τράπεζας εκδίδεται την τελευταία μέρα κάθε μήνα. Ποίες πρέπει να είναι οι λογιστικές εγγραφές την ημέρα που εμφανίζονται τα χρήματα στην τράπεζα μειωμένα κατά την προμήθεια και ποιες πρέπει να είναι οι εγγραφές στο τέλος του μήνα, όταν εκδίδετε το παραστατικό με τις κινήσεις του μήνα.

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Με βάση τα άρθρα 3-15 του ν.4308/2014 δεν προβλέπεται συγκεκριμένος/τυποποιημένος τρόπος τήρησης των λογιστικών αρχείων και διενέργειας των λογιστικών εγγραφών, αλλά διαδικασίες που εξασφαλίζουν την αξιοπιστία του λογιστικού συστήματος οι οποίες τίθενται ελεύθερα από την οντότητα, στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της, των χρησιμοποιούμενων συστημάτων πληροφορικής και των αποδεκτών πρακτικών.
Στη συνέχεια παρουσιάζεται ένας πιθανός τρόπος παρακολούθησης.

Έστω ότι το σύνολο των πωλήσεων μιας ημέρας είναι 1.000 ευρώ. Μπορεί να διενεργηθεί η ακόλουθη εγγραφή:

1476-2017

Έστω επίσης ότι την επόμενη ημέρα εμφανίζεται στα ταμιακά διαθέσιμα στους τραπεζικούς λογαριασμούς το ποσό των 980 ευρώ. Μπορεί να διενεργηθεί η ακόλουθη εγγραφή:

1476-2017

Στο τέλος του μήνα, συγκεντρωτικά με τη λήψη του παραστατικού της τράπεζας για τις προμήθειες, έστω 20 συνολικά για το μήνα, μπορεί να διενεργείται η εγγραφή:

1476-2017

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ

ΤΑ ΜΕΛΗ