Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου 28 / 6.7.2021 (ΦΕΚ Α΄ 113/06.07.2021)
Ρύθμιση θεμάτων προαιρετικής μετατροπής αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων, επί προσωρινών διαφορών, σε οριστικές και εκκαθαρισμένες απαιτήσεις έναντι του Ελληνικού Δημοσίου, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 27Α του ν. 4172/2013.

Η Πράξη σε pdf