Π.Κ. 4/18.03.2021

Σ.Σ.Ε. για τους όρους αμοιβής και εργασίας των ηλεκτρολόγων ηλεκτρολογικών καταστημάτων όλης της χώρας.

 

Στην Αθήνα σήμερα την 18-02-2021 οι παρακάτω αναφερόμενοι:

 

  1. Θεόδωρος Αγγουράκης, Πρόεδρος, και Χαράλαμπος Κωνοταντόπουλος, Γεν. Γραμματέας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματείων Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων (ΠΟΣΕΗ),

 

  1. Γεώργιος Καββαθάς, Πρόεδρος και Αθανάσιος Νικολόπουλος, Γεν. Γραμματέας της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ),

 

  1. Αλέξανδρος Φλέγγας, Πρόεδρος και Ευάγγελος Σκουρογιάννης, Γεν. Γραμματέας της Ομοσπονδίας Ηλεκτρολόγων Ελλάδας (ΟΗΕ),

 

όλοι νόμιμοι εκπρόσωποι των ανωτέρω οργανώσεων, συμφωνούν και συναποδέχονται την υπογραφή της παρακάτω συλλογικής συμβάσεως εργασίας.

 

Άρθρο 1

Πεδίο εφαρμογής

 

Στις διατάξεις της παρούσας υπάγονται οι τεχνίτες ηλεκτρολόγοι, αρχιτεχνίτες ηλεκτρολόγοι, εγκαταστάτες ηλεκτρολόγοι 1ης ομάδας, και 2ης ομάδας, Α΄ ειδικότητος, καθώς και οι τεχνίτες ηλεκτρολόγοι και οι εγκαταστάτες ηλεκτρολόγοι Γ΄ ειδικότητος (φωτοβολταϊκά) των κατηγοριών του Ν. 3982/2011 και του Π.Δ. 108/2013 όπως ισχύει σήμερα, που είναι κάτοχοι των αντίστοιχων αδειών ή διπλωμάτων και εργάζονται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας σε εργοδότες και επιχειρήσεις όλης της χώρας.

 

Άρθρο 2

Βασικοί μισθοί – ημερομίσθια

 

Οι βασικοί μισθοί των υπαγομένων στην παρούσα που απασχολούνται σε επιχειρήσεις – μέλη της ΠΟΣΕΗ, όπως είχαν διαμορφωθεί στις 31/12/2018 βάσει της από 25/6/2019 ΣΣΕ (Πράξη Κατάθεσης Υπ. Εργασίας και Κοιν. Υποθέσεων: 13/26.8.2019), από 1η/1/2021 παραμένουν σταθεροί και συγκεκριμένα:

 

  1. Βασικός μισθός του αδειούχου ηλεκτρολόγου, 833,58 €.

 

  1. Βασικός μισθός αδειούχου αρχιτεχνίτη ηλεκτρολόγου, ορίζεται σε 874,23 €.

 

  1. Βασικός μισθός του εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 1ης ομάδας, 920,28 €.

 

  1. Βασικός μισθός του εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 2ης ομάδας, 920,28 €.

 

Άρθρο 3

Επιδόματα

 

  1. Επίδομα σπουδών

Στους εργαζόμενους που υπάγονται στην παρούσα ρύθμιση καταβάλλεται επίδομα σπουδών ύψους 15 € για τους πτυχιούχους μέσω τεχνικών σχολών, και 20 € για τους πτυχιούχους Τ.Ε.Ι. Για τους ηλεκτρολόγους εγκαταστάτες Α΄ ειδικότητας 2ης ομάδας το επίδομα Τ.Ε.Ι. ανέρχεται σε 35 €.

 

  1. Λοιπά επιδόματα

Τα λοιπά επιδόματα που χορηγούνται στους υπαγόμενους στην παρούσα συλλογική σύμβαση, εξακολουθούν να ισχύουν και δεν θίγονται με τις διατάξεις αυτής.

 

Άρθρο 4

Τελικές διατάξεις

 

4.1. Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν όλοι οι όροι των προηγούμενων ομοίων συλλογικών ρυθμίσεων, που δεν τροποποιούνται με την παρούσα.

 

4.2. Τυχόν ανώτερες αποδοχές ή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας που προβλέπονται από νόμους, υπουργικές αποφάσεις, συλλογικές ρυθμίσεις και εσωτερικούς κανονισμούς ή ατομικές συμβάσεις εργασίας, δεν θίγονται με τις διατάξεις της παρούσας και διατηρούνται.

 

4.3. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει την 1/1/2021 και λήγει 31/12/2022.