Πρακτικές συμβουλές για τη συμπλήρωση του εντύπου Ε3 – 2017
Επιμέλεια Γιώργου Σαρδέλη
 
Το νέο έντυπο Ε3 για το φορολογικό έτος 2017 θέλει προσοχή στη συμπλήρωση του για τα απλογραφικά και διπλογραφικά βιβλία.
Είναι εναρμονισμένο πλήρως με τα Ε.Λ.Π. και δίνει πολλές πληροφορίες στις αρμόδιες αρχές του Υ.Ο.
Θα προσπαθήσουμε με απλά πρακτικά βήματα να βοηθήσουμε όσο μπορούμε στη συμπλήρωση του για τα διπλογραφικά και απλογραφικά βιβλία.

Α. Συμπλήρωση του Ε3 για απλογραφικά και διπλογραφικά βιβλία εταιρειών.
1. Εγγραφές κλεισίματος 31-12-2017 των λογιστικών μας βιβλίων για να γνωρίζουμε τα αποτέλεσμα (κέρδος/ζημία).
2. Καλά είναι τους πίνακες Α,Β,Γ, να τους συμπληρώσουμε τελευταίους. Οι περισσότεροι κωδικοί είναι προσυμπληρωμένοι, αλλά να τους ελέγξουμε για τυχόν μεταβολές.
3. Ξεκινάμε πάντα από τον πίνακα  Ζ των εσόδων:
 
3α. Με ένα κλάδο δραστηριότητας.
Με ένα κλάδο δραστηριότητας δεν θα συναντήσουμε ιδιαίτερα προβλήματα.
Για εμπορικό κλάδο
Ø  Συμπληρώνουμε τους πίνακες Ζ1 (έσοδα) και Ζ2 (έξοδα). Οι περισσότεροι κωδικοί του  ενημερώνουν αυτόματα τους περισσότερους υποπίνακες του Δ .
Ø  Στη συνέχεια ενημερώνουμε τους κωδικούς του Υποπίνακα Δ1 όπου είναι τα αποθέματα της επιχείρησης. Κωδικοί 101, 102 (ανοίγει), 103, 104,105).
Ø  Στο κωδικό  106 του Δ1 συμπληρώνουμε τον 78 λογαριασμό του ΕΓΛΣ.
Ø  Στο κωδικό 107 του Δ2 μας βγάζει το κόστος πωληθέντων των εμπορευμάτων και μεταφέρεται αυτόματα στο κωδικό 120 του Δ6.
Ø  Στο κωδικό 121 του Δ7 έχουμε το μικτό κέρδος (100 Δ1- 120 Δ6).
Ø  Κωδικός 123 Δ9: Συμπληρώνεται χειρόγραφα, εάν από το κωδικό 180 Ζ2 αφαιρεθούν οι αποσβέσεις και οι τόκοι.
Ø  Κωδικός 125 Δ11: Συμπληρώνουμε τις αποσβέσεις.
Ø  Οι υπόλοιποι κωδικοί του Δ συμπληρώνονται αυτόματα από τον Πίνακα Ζ και Δ
Ø  Κωδικός 129 Δ15: Το λογιστικό μας αποτέλεσμα μεταφέρεται στο έντυπο Ν.
Ø  Κωδικός 130 Δ: Μας δείχνει το μικτό αποτέλεσμα της επιχείρησης.
Ø  Οι υπόλοιποι πίνακες Ε’ και Ζ3 συμπληρώνονται ανάλογα με τις ανάγκες της επιχείρησης.

   

Για Παραγωγή
Ø  Συμπληρώνουμε τους πίνακες Ζ1 (έσοδα) και Ζ2 (έξοδα). Οι περισσότεροι κωδικοί του  ενημερώνουν αυτόματα τους περισσότερους Υποπίνακες του Δ .
Ø  Στη συνέχεια ενημερώνουμε τους κωδικούς του Υποπίνακα Δ2 όπου είναι τα αποθέματα της επιχείρησης (201, 202(ανοίγει), 203,204,205 (λογαρ. 78).
Ø  Κωδικός 206 του Δ2: Συμπληρώνεται αυτόματα το κόστος αναλώσεων πρώτων υλών και λοιπών υλικών.
Ø  Κωδικοί 207-209 αποθέματα προϊόντων.
Ø  Κωδικός 212 του Δ2: Έξοδα παραγωγής από φύλο μερισμού εξόδων (παραγωγής, διοίκησης, διάθεσης, χρηματοοικονομικά).
Ø  Στο κωδικό 213 του Δ3 μας βγάζει το κόστος πωληθέντων παραγωγικής δραστηριότητας και μεταφέρεται αυτόματα στο κωδικό 220 του Δ6.
Ø  Στο κωδικό 221 του Δ7 έχουμε το μικτό κέρδος (200 Δ1- 220 Δ6).
Ø  Κωδικός 223 Δ9: Συμπληρώνεται χειρόγραφα, εάν από το κωδικό 280 Ζ2 αφαιρεθούν οι αποσβέσεις, έξοδα παραγωγής και οι τόκοι.
Ø  Κωδικός 225 Δ11: Συμπληρώνουμε τις αποσβέσεις που δεν υπολογίστηκαν στα έξοδα παραγωγής .
Ø  Οι υπόλοιποι κωδικοί του Δ συμπληρώνονται αυτόματα από τον Πίνακα Ζ και Δ
Ø  Κωδικός 229 Δ15: Το λογιστικό μας αποτέλεσμα και μεταφέρεται στο έντυπο Ν.   
Ø  Κωδικός 230 Δ: Μας δείχνει το μικτό αποτέλεσμα της επιχείρησης.
Ø  Οι υπόλοιποι πίνακες Ε’ και Ζ3 συμπληρώνονται ανάλογα με τις ανάγκες της επιχείρησης

Για Παροχή υπηρεσίας
Ø  Συμπληρώνουμε τους πίνακες Ζ1 (έσοδα) και Ζ2 (έξοδα). Οι περισσότεροι κωδικοί του  ενημερώνουν αυτόματα τους περισσότερους Υποπίνακες του Δ .
Ø  Κωδικός 401 του Δ5: Δαπάνες παροχής υπηρεσιών από φύλο μερισμού(παραγωγής, διοίκησης , διάθεσης, χρηματοοικονομικά).
Ø  Ο κωδικός 401 μεταφέρεται αυτόματα στο κωδικό 420 του Δ6..
Ø  Στο κωδικό 421 του Δ7 έχουμε το μικτό κέρδος (300 Δ1- 420 Δ6).
Ø  Κωδικός 423 Δ9: Συμπληρώνεται χειρόγραφα, εάν από το κωδικό 280 Ζ2 αφαιρεθούν οι αποσβέσεις, δαπάνες παραγωγής και οι τόκοι.
Ø  Κωδικός 425 Δ11: Συμπληρώνουμε τις αποσβέσεις που δεν υπολογίστηκαν στις δαπάνες παραγωγής .
Ø  Οι υπόλοιποι κωδικοί του Δ συμπληρώνονται αυτόματα από τον Πίνακα Ζ και Δ
Ø  Κωδικός 429 Δ15: Το λογιστικό μας αποτέλεσμα και μεταφέρεται στο έντυπο Ν.   
Ø  Κωδικός 430 Δ: Μας δείχνει το μικτό αποτέλεσμα της επιχείρησης.
Ø  Οι υπόλοιποι πίνακες Ε’ και Ζ3 συμπληρώνονται ανάλογα με τις ανάγκες της επιχείρησης
 
   Για Αγροτική δραστηριότητα
Συμπληρώνεται όπως η παραγωγική δραστηριότητα με τους ανάλογους κωδικούς.

3β. Με περισσότερους από ένα κλάδο δραστηριότητας.
Όταν έχουμε πάνω από ένα κλάδο δραστηριότητας θέλει μεγάλη προσοχή και θα πρέπει να κάνουμε τις παρακάτω ενέργειες:
Ø  Φύλλο μερισμού εξόδων κατά κλάδο. Πολλές επιχειρήσεις ίσως χρειαστούν και φύλλο μερισμού των εσόδων κατά κλάδο.
Ø  Με τη βοήθεια των φύλλων μερισμού εξόδων και εσόδων θα συμπληρώσουμε τους πίνακες Ζ1 και Ζ2 και τους επόμενους όπως αναφέρουμε παραπάνω.
Ø  Να προσέξουμε πως θα διαμορφωθεί ο πίνακας Δ15 με τα αποτελέσματα.
Ø  Να προσέξουμε το μικτό κέρδος (κωδικοί 130,230,330,430).
Ø  Επίσης να υπολογίσουμε μόνοι μας και τα ποσοστά των καθαρών κερδών κατά δραστηριότητα.
Β. Συμπλήρωση του Ε3 για ατομικές επιχειρήσεις
Ø  Συμπληρώνονται οι ίδιοι πίνακες όπως για τα διπλογραφικά βιβλία
Ø  Ενώ στα διπλογραφικά βιβλία το κέρδος από τις εταιρείες μεταφέρεται στο έντυπο Ν στα απλογραφικά βιβλία το κέρδος μεταφέρεται στο πίνακα ΣΤ μόνο για τις ατομικές επιχειρήσεις και ανεξαρτήτως τήρησης  βιβλίων.
Ø  Στα απλογραφικά βιβλία θέλει περισσότερη προσοχή λόγω μη ύπαρξης λογιστικού σχεδίου.
Ø  Στο πίν. ΣΤ κάνουμε τη φορολογική αναμόρφωση και το τελικό αποτέλεσμα μεταφέρεται στο Ε1.
Γ. Χειρισμός της ιδιόχρησης
Ø  Τα ποσά της ιδιόχρησης καταχωρούνται υποχρεωτικά στα απλογραφικά και στα διπλογραφικά βιβλία.
Ø  Το Ε3 δεν θα συμφωνεί  με τις οικονομικές καταστάσεις λόγω ιδιόχρησης.
Ø  Στα απλογραφικά βιβλία το έσοδο της ιδιόχρησης ενημερώνει το Ε1 από το Ε2.

Θεσσαλονίκη 11-6-2018
Καλή δύναμη
Γιώργος Σαρδέλης