ΠΟΛ 1163/31.10.2017  

Ανακαθορισμός των τιμών ζώνης του αντικειμενικού συστήματος προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας των με οποιαδήποτε αιτία μεταβιβαζομένων ακινήτων, που βρίσκονται στις Ζώνες Β΄ και ΣΤ΄ της Δημοτικής Ενότητας Ψυχικού του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού της Περιφερειακής Ενότητας Βόρειου Τομέα Αθηνών, της Περιφέρειας Αττικής

(ΦΕΚ Β΄ 3882/03.11.2017)

 

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις:

 

α) Της παραγράφου 5 του άρθρου 95 του Συντάγματος.

 

β) Του άρθρου 50 του π.δ. 18/1989 (ΦΕΚ 8/Α΄/1989).

 

γ) Του άρθρου 1 του ν. 3068/2002 (ΦΕΚ 274/Α΄/2002).

 

δ) Του άρθρου 41 του ν. 1249/1982 (ΦΕΚ 43/Α΄/1982) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 14 του ν. 1473/1984 (ΦΕΚ 127/Α΄/1984) και του άρθρου 41α όπως προστέθηκε με το άρθρο 10 του ν. 2386/1996 (ΦΕΚ 43/Α΄/1996).

 

ε) Της παραγράφου 8 του άρθρου 24 του ν. 1828/1989 (ΦΕΚ 2/Α΄/3.1.1989).

 

στ) Της παραγράφου 18 του άρθρου 14 του ν. 1882/1990 (ΦΕΚ 43/Α΄/23.3.1990).

 

ζ) Της παραγράφου 4 του άρθρου 261 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7.6.2010).

 

η) Του άρθρου 103 του π.δ. 111/2014 (ΦΕΚ 178/Α΄/ 29.8.2014).

 

 1. Την με αριθμό 171/2017 απόφαση του Β΄ τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας.

 

 1. Την με αριθμό 683/2017 απόφαση του Β΄ τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας.

 

 1. Την απόφαση με αριθμ. πρωτ. 1067780/82/Γ0013/ 9.6.1994 ΠΟΛ.1149 (ΦΕΚ 549/Β΄/15.7.1994) όπως ισχύει σήμερα, με την οποία τροποποιούνται, βελτιώνονται και κωδικοποιούνται οι διατάξεις που αφορούν τη φορολογητέα αξία μεταβιβαζομένων με οποιαδήποτε αιτία ακινήτων εντός σχεδίου, κατά το αντικειμενικό σύστημα.

 

 1. Την απόφαση ΠΟΛ.1009 (ΦΕΚ 48/Β΄/20.1.2016), με θέμα «Αναπροσαρμογή τιμών του συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας των με οποιαδήποτε αιτία μεταβιβαζομένων ακινήτων, που βρίσκονται σε περιοχές εντός σχεδίου όλων των περιφερειών της Χώρας».

 

 1. Τις ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής ή τμήματος αυτής, όπως συνθήκες περιβάλλοντος και θέας, εξυπηρέτηση (υποδομή, συγκοινωνία κ.λπ.), εμπορικότητα δρόμων, πολεοδομικές ρυθμίσεις (συντελεστής δόμησης οικοπέδου).

 

 1. Την εισήγηση και τα πρακτικά των συνεδριάσεων της αρμόδιας επιτροπής του άρθρου 41 του ν. 1249/1982, που συγκροτήθηκε με την αριθμ. πρωτ.: 2/99933/0004/ 30.12.2016 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 14/ΥΟΔΔ/30.12.2016).

 

 1. Την αριθμ. ΥΠΟΙΚ 0010218ΕΞ2013/14.11.2016 (ΦΕΚ 3696/Β΄/15.11.2016) απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Οικονομικών Αικατερίνη Παπανάτσιου».

 

 1. Το με αριθμ. πρωτ. 8701/12.6.2017 απόσπασμα από το πρακτικό της από 1.6.2017 8ης συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού με τη γνώμη του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 261 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7.6.2010).

 

 1. Το γεγονός ότι με την παρούσα μπορεί να δημιουργηθεί δαπάνη για τον κρατικό προϋπολογισμό η οποία όμως δεν είναι δυνατό να προσδιοριστεί δεδομένου ότι δεν είναι γνωστός ο αριθμός των υποθέσεων στις οποίες θα έχει εφαρμογή,

 

αποφασίζουμε:

 

 1. Για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας των μεταβιβαζομένων με οποιαδήποτε αιτία ακινήτων, επανακαθορίζουμε τις τιμές ζώνης της αριθμ. ΠΟΛ.1009/ 18.1.2016 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 48/Β΄/20.1.2016), κατά το μέρος της που αφορά τις Β΄ και ΣΤ΄ Ζώνες της Δημοτικής Ενότητας Ψυχικού, του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού, της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου τομέα Αθηνών, ως εξής:

 

α) για την Β΄ ζώνη Ψυχικού σε τέσσερις χιλιάδες (4.000) ευρώ.

 

β) για την ΣΤ΄ ζώνη Ψυχικού σε τρεις χιλιάδες οκτακόσια πενήντα (3.850) ευρώ.

 

 1. Η απόφαση αυτή θα ισχύσει από 8.6.2016.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2017

Η Υφυπουργός

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ